EMKVF 2021-2027

Perioodil 2021–2027 toetab Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika rakendamist Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF 2021–2027).

Rakenduskava eesmärk on viia ellu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi raames meetmeid ja tegevusi, mis toetavad Eesti kalandus- ja vesiviljelussektori peamiste eesmärkide saavutamist Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamisel.

Kava elluviimisega aidatakse kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa Liidu strateegiate „Talust taldrikule“ ja „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ ning riikliku „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) eesmärkide täitmisele.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt on leitav ajakohane info keskkonnamõju strateegilise hindamise, rakenduskava seire ja hindamise ning aruandluse kohta.

Toetuste ajakava

FondMeedeTaotluste vastuvõtu aegTaotluste vastuvõtu kohtToetuse sihtrühmEelarve
EMKVFPerioodi 2021–2027 püügivahendi parendamise toetus (F1.1.2)

Alates 26.06.2024

Taotluste eeltäitmine 19.06.2024-25.06.2024

e-PRIAÄriregistris registreeritud ettevõtja, kellel onkalapüügiseaduse alusel ja korras antud kehtiv kaluri kalapüügiluba püügiks merel või siseveekogul.3 617 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (F2.2.3.3)15.05.2024-31.12.2024e-PRIAFüüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega, tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit, mittetulundusühing, kelle liikmed on § 6 lg 1 p 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.100 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (F2.2.3.2)15.05.2024-31.12.2024e-PRIAFüüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega, tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit, mittetulundusühing, kelle liikmed on § 6 lg 1 p 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.500 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (F2.2.3.1)17.04.2024-31.12.2024e-PRIAFüüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega, tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit, mittetulundusühing, kelle liikmed on § 6 lg 1 p 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.500 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede F1.4.1.2)28.02.2024-20.03.2024e-PRIARegionaal- ja Põllumajandusministeerium, Keskkonnaamet ning Põllumajandus- ja Toiduamet2 078 000 €
EMKVFKalapüügi teadmussiirdetoetus 2024 (meede F1.1.5)24.01.2024-30.01.2024e-PRIATeadus- ja arendusasutus3 121 000 €
EMKVFVesiviljeluse teadmussiirdetoetus 2024 (meede F2.1.4)24.01.2024-30.01.2024e-PRIATeadus- ja arendusasutus1 415 000 €
EMKVFVee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus 2024 (meede F2.2.9)24.01.2024-30.01.2024e-PRIATeadus- ja arendusasutus4 121 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 kalandusandmete kogumise toetus (meede F1.4.2)29.11.2023-13.12.2023e-PRIARegionaal- ja Põllumajandusministeerium7 500 000 €
EMKVFPerioodi 2021–2027 tootmis- ja turustamiskavade toetus 2023 (meede F2.2.2)15.11.2023-22.11.2023e-PRIAKalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon251 340 €

Seire ja seirekomisjon

„Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 Eesti rakenduskava“ seirekomisjon on moodustatud maaeluministri käskkirjaga nr 29, 14.02.2023.a.

Seirekomisjon täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 40 nimetatud ülesandeid.

Seirekomisjoni esimees on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler ja aseesimees Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna juhataja.

Seirekomisjoni liikmed:

Eesti Kalaliidu juhataja (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Kalaliidu nõukogu esimees (tema nõusolekul);

Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul);

Eesti Kalurite Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Kalurite Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul);

Eesti Kaugpüüdjate Liidu tegevjuht (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Kaugpüüdjate Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul);

Eesti Keskkonnaühenduste Koja säästliku kalanduse projekti koordinaator (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Keskkonnaühenduste Koja mereprogrammi juht (tema nõusolekul);

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kaasprofessor (tema nõusolekul);

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituudi professor (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituudi nooremprofessor (tema nõusolekul);

Eesti Vesiviljelejate Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul), asendusliige Eesti Vesiviljelejate Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul);

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna riigikoolide pidamise valdkonna peaekspert, asendusliige Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna riigikoolide pidamise valdkonna nõunik;

Kalanduse Teabekeskuse juhataja (tema nõusolekul), asendusliige Kalanduse Teabekeskuse kalandusspetsialist (tema nõusolekul);

Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna juhataja, asendusliige Keskkonnaameti analüüsiosakonna juhataja;

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja, asendusliige Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik;

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige (tema nõusolekul), asendusliige Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantsjuht (tema nõusolekul);

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna peaspetsialist, asendusliige Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna nõunik;

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsiosakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika valdkonnajuht, asendusliige Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsiosakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika nõunik;

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik, asendusliige Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler, asendusliige Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja;

MTÜ Hiiukala tegevjuht (tema nõusolekul) rannapiirkondade rannikumere kalanduse esindajana, asendusliige MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht (tema nõusolekul);

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees (tema nõusolekul) rannapiirkondade sisevete kalanduse esindajana, asendusliige Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse liige (tema nõusolekul);

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti teenuste juht, asendusliige Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti osakonna juhataja;

Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi ja turukorralduse osakonna juhataja, asendusliige Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist;

Rahandusministeeriumi riigieelarveosakonna nõunik, asendusliige Rahandusministeeriumi riigieelarveosakonna nõunik;

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia vanemteadur (tema nõusolekul), asendusliige Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia laborant (tema nõusolekul);

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteadur (tema nõusolekul), asendusliige Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadur (tema nõusolekul);

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor (tema nõusolekul), asendusliige Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi koordinaator (tema nõusolekul).

 

Nimetus

EMKVF 2021-2027 hindamine

EMKVF toetusesaajad

Kalanduse meetmed

EMKVF 2021-2027 objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib Regionaal- ja Põllumajandusministri  määrus nr 45 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

Kalandustoetuste statistika

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)