Nõuandeteenus

Nõuandeteenus

Nõuandeteenus on põllu- ja maamajanduse valdkonnas tegelevatele või tegevusega alustavatele isikutele suunatud nõustamine. Nõuandeteenust vahendab Maaelu Teadmuskeskuse (METK) nõuandeteenistus ning nõustamist pakuvad erinevad eksperdid. Nõustajate nimekirja leiab nii METKi kodulehelt kui e-PRIAst.

Nõuandeteenuse eest tuleb nõu saajal tasuda 10% omaosalust, ülejäänud 90% teenuse maksumusest rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest. Abikõlbulik on nõuandeteenuse osutamine, mis on suunatud põllumajandussaaduste tootmisele, põllumajandussaaduste töötlemisele, põllumajandusmaa hooldamisele, sealhulgas agrometsanduse süsteemi hooldamisele, ning põllumajandussaadustest mittepõllumajandustoodete töötlemisele. 

Nõuandeteenuse saamiseks tuleb lõppkasusaajal leida endale sobiv nõustaja ning sõlmida temaga nõuandeteenuse osutamise leping. Pärast nõuandeteenuse osutamist koostab nõustaja sellekohase aruande. Leping ja aruanne tuleb mõlemal osapoolel digitaalselt allkirjastada. Nõuandeteenuse saaja peab lepingust tuleneva omaosaluse tasuma nõuandeteenuse osutajale.

Nõuandeteenusega kaetavad valdkonnad

 • loomakasvatus, sealhulgas mesindus;
 • taimekasvatus;
 • mahepõllumajandus;
 • maaparandus;
 • põllumajandussaaduste töötlemine;
 • keskkonnakaitse- ja loodushoid;
 • bio- ja ringmajandus;
 • maamajandus;
 • metsamajandus.

Euroopa komisjoni määruses (EL) 2021/2115 artikkel 15 välja toodud valdkonnad, nagu töötingimused, toitainete kestlik majandamine, riskiennetus ja -juhtimine ning teised, on alamvaldkondadena ära jaotatud eelmainitud valdkondadesse. Valdkondliku jaotuse kohta leiab rohkem infot METKi kodulehelt

 • Nõustaja saab ühele kliendile kalendriaastas osutada toetatavat nõuandeteenust kuni 3000 euro väärtuses. Toetuse määr on 90% ehk 2700 eurot aastas. Nõuandeteenuse saaja peab vähemalt 10% osutatud nõuandeteenuse maksumusest ise tasuma. Nõustajad saavad määrata ise enda teenuse hinna, kuid toetatava nõuandeteenuse osutamise maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus on 53 eurot tunni kohta;
 • Nõuandeteenuse osutamine metsanduse valdkonnas on riigiabi vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2022/2472 ja nõuandeteenuse saaja peab esitama nõuandeteenuse osutajale enne teenuse saamist abitaotluse nagu on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses (EL) 2022/2472 artiklis 6 lõikes 2. Lõppkasusaaja, kellele osutatakse toetatavat nõuandeteenust ei või olla raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni  määruse (EL) 2022/2472 artikli 2 punkti 59 tähenduses ja tal ei või olla täitmata sama määruse artikli 1 lõikes 4 nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.
 • Nõuandeteenus, mida osutatakse põllumajandussaaduste töötlemise valdkonnas ning on suunatud tootele, mis ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoode, on vähese tähtsusega abi vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2023/2831. Vähese tähtsusega abi (edaspidi VTA) võib lõppkasusaajale anda kolme aasta (1095 päeva) jooksul ülemmääraga 300 000 eurot. VTA määra täitumisel on nõuande saajal võimalik nõuandeteenust saada edasi tingimusel, et ettevõte on väikese või keskmise suurusega ning nõuandeteenuse osutajale on enne teenuse saamist esitatud (EL) nr 651/2014 artikli 6 lõike 2 kohane abitaotlus. Kui toetust antakse VTA määra ületamise tõttu riigiabina, langeb toetuse määr 90 protsendilt 50 protsendile. Lõppkasusaaja, kellele osutatakse toetatavat nõuandeteenust § 3 lõikes 3 nimetatud riigiabina, ei või olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses ja tal ei või olla täitmata sama määruse artikli 1 lõike 4 punktis a nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta. 

Nõuandeteenuse saaja peab teavitama avalikkust, et toetatav tegevus on ellu viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Toetuse saaja tähistab embleemiga tegevusega seotud dokumendi või teabematerjalid. Kui toetuse saajal on olemas veebileht või sotsiaalmeediakanal, siis tuleb avalikkust teavitada, avaldades toetatava tegevuse lühikirjelduse, eesmärgid ja tulemused, tõstes sellega esile liidult saadavat rahalist toetust. Loe tähistamisest lähemalt siit. 

Nõu PRIA toetuste taotlemiseks ning e-PRIA kasutamiseks

Alates 2024. aastast hüvitatakse nõuandeteenust PRIA otsetoetuste, pindala- ja loomapõhiste või maaelu arengu toetuste taotlemise ja e-PRIA kasutamise osas 90% ulatuses vaid alustavale ettevõtjale. Kliendil tuleb tasuda 10% omaosalus. 

Alustavaks ettevõtjaks loetakse nõu saajat,

 • kellele ei ole varem PRIA poolt toetust määratud või
 • kelle esimesest PRIA toetuse määramise otsusest pole möödas rohkem kui kaks aastat.

Ettevõtjad, kes alustava ettevõtja sihtgruppi enam ei kuulu, saavad nõustajatelt endiselt abi, kuid osutatud nõustamisteenuse eest tuleb kliendil täies mahus ise tasuda. Sellisel juhul lepivad nõustaja ja lõppkasusaaja kokku, millise tunnihinnaga nõu osutatakse. Taotluse täitmisel on võimalik saada tehnilist tuge PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.