Vaie

Vali pöördumise eesmärk:

Kui te leiate, et PRIA on oma otsusega või haldusmenetluse käigus rikkunud teie õigusi, on teil võimalik esitada vaie. Vaie on teiepoolne tahteavaldus haldusakti osaliseks või täielikuks kehtetuks tunnistamiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks. Haldusmenetluse toiming vaidlustatakse koos haldusaktiga (sisulise otsusega).

Haldusaktist eraldi võib vaidlustada PRIA poolse viivituse, tegevusetuse, ametiisiku taandamisest keeldumise, haldusakti andmise taotluse tagastamise või muu seaduses sätestatud toimingu.

Vaie peab sisaldama järgmist:

  • haldusorgani nimetust, kellele te vaide esitate;
  • teie nime ja kontaktandmeid;
  • vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
  • põhjused, miks Te leiate, et haldusakt või toiming rikub teie  õigusi;
  • teie selgelt väljendatud nõuet;
  • teie kinnitust selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaie peab olema allkirjastatud vaide esitaja või tema esindaja poolt. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi, kui seda ei ole esitatud varem (nt koos toetuse taotlusega).

 

Vaide lahendame 30 päeva jooksul. Vajadus korral, eelkõige korraga lahendamisele kuuluvate vaiete suure arvu korral, võib PRIA pikendada vaide lahendamise tähtaega, teavitades teid sellest.

Tegeleme teie vaidega kooskõlas haldusmenetluse seadusega