Hobuslased

Hobuslased on individuaalselt identifitseerimisele kuuluvad põllumajandusloomad. Hobuslane tuleb identifitseerida kuue kuu jooksul alates looma sünnist. Kui varss viiakse enne kohustuslikku identifitseerimise tähtaega ema kõrvalt ära, peab ta olema eelnevalt identifitseeritud.

Hobuslaste identifitseerimine, passide väljastamine ja andmete registreerimine on antud Eestis tunnustatud aretusühingutele. Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise üle toestab järelevalvet Põllumajandus– ja Toiduamet.

Tegevusluba omavad aretusühingud on järgmised:

Eesti Hobusekasvatajate Selts - www.ehs.ee

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts - www.estsporthorse.ee

Eesti Traaviliit - www.hipodroom.ee

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon - www.akhalteke.ee 

Vana-Tori Hobuse Ühing MTÜ - www.vana-torihobune.ee

MTÜ Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts - eestihobu.ee

MTÜ Tori Hobuse Selts - www.torihorse.com 

PRIA korraldab hobuslaste keskandmebaasi infosüsteemi haldamist, arendamist ja andmete säilitamist. PRIA põllumajandusloomade registris tuleb hobuslase pidajal registreerida tegevuskoht, kus hobuslasi peetakse.

Alates 21. aprillist 2021. aastal hakkas kehtima nõue, et loomapidajal, kelle põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohas peetakse konkreetset hobuslast (hobune, eesel ja sebra ning nende ristandid) rohkem kui 30 kalendripäeva, tuleb sellest teavitada põllumajandusloomade registrit. Antud nõue aitab hobuslaste puhul jõuda eesmärgini, kus registrist saab ka andmeid omavahel kokku puutunud hobuslaste kohta. Juhul kui mõni hobuslane jääb haigeks, võimaldab see teadmine kindlaks teha hobuslased, kes on olnud haige looma lähikontaktsed. Kui hobuslase tegevuskoht muutub ja on teada, et loom jääb sinna kauemaks kui 30 kalendripäeva, siis võib loomapidaja sellest kohe registrit teavitada, aga teavitamine peab toimuma igal juhul 5 tööpäeva jooksul alates päevast, kui hobuslasel sai tegevuskohta jõudmisest 30 kalendripäeva täis (reegel on 30 päeva + 5 tööpäeva).

Hobuslase surma või tegevuskohast välja liikumise korral, tuleb registrit teavitada 5 tööpäeva jooksul alates hobuslase surmast või välja liikumise sündmusest. Iga hobuslase kohta, kes on tegevuskohas viibinud järjest rohkem kui 30 kalendripäeva, peab registrile olema teavitatud tegevuskoht hiljemalt 28. maiks 2021.aastal. Hobuslase tegevuskohta kandmine ning väljakandmine tuleb teha otse PRIA-le (sarnaselt tegevuskoha teatamisega), mitte läbi aretusühingute.

Võttes aluseks Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 (28. juuni 2019), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega, artikli 64 punkti c, ei kehti hobuslaste tegevuskohas pidamise teavitamise kohustus järgmistel juhtudel:

  • kuni 90-päevasel ajavahemikul võistlustel, võiduajamistel, näitustel, harjutustel või veokatsetel osalevad hobuslased;
  • aretamiseks ettenähtud isased hobuslased, keda peetakse paaritushooajal;
  • aretamiseks ettenähtud emased hobuslased, keda peetakse kuni 90 päeva.

Hobuslast saab tegevuskohta kanda elektroonselt e-PRIA kaudu. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Loomade register“. Valida „Alusta uut taotlust“ ning seejärel liik “Hobuslaste kandmine tegevuskohta“. Teenuse kasutusjuhendi leiab teenuse juurest vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“. Soovitame esitada teavituse hobuslaste tegevuskohta jõudmisest e-PRIA kaudu, kuna paberil esitamine on aeganõudvam. 

Alates 1. juulist 2009. a sündinud või selleks ajaks identifitseerimata hobuslased tuleb identifitseerida naha alla paigaldatava elektroonilise identifitseerimisvahendiga (transponder ehk mikrokiip - ainult lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend). Transpondri tellib ja paigaldab kutsetegevusluba omav veterinaararst. Transpondri loetamatuks muutumise korral vahetatakse see võimalikult kiiresti välja (st. identifitseeritakse hobuslane uue transpondriga, millel on nähtav uus kood), kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul uue transpondriga alates selle nõuetekohaselt toimima lakkamisest. Juhul kui hobuslane lahkub harilikuks viibimiskohaks olevast ettevõttest varem kui 30 päeva alates transpondri toimima lakkamisest, tuleb see varem asendada.

Olenemata hobuslase sünniajast peab igal identifitseeritud hobuslasel olema unikaalne identifitseerimise number (UELN kood), mis jääb hobusele kogu eluks ning mille väljastab aretusühing. Hobuslase pass väljastatakse hiljemalt kuue kuu jooksul alates hobuslase sünnist või kui toimub import ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki. Väljastatav pass olema vastavuses Euroopa Komisjoni määruses nr (EL) 2021/963 sätestatud nõuetele ning sisaldama unikaalset elunumbrit (UELN). Imporditud ja Eestisse sisseveetud hobuslase puhul säilitatakse olemasolev märgistus ja pass, kui need vastavad nõuetele.

Andmed hobuslase  ja väljastatud passi kohta kannab hobuslaste keskregistrisse aretusühing.

Hobuslase tapamajja tapmisele saatmisel peab hobuslasel kaasas olema pass, mis pannakse loomaga tapamajja kaasa.

Põllumajandusloomade registrisse kantud hobuslaste kohta saab täpsemalt infot registri avalikust vaatest.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)