Kliendi andmete muutmine

Kui taotleja isiku-, kontakt- (telefon, e-post), aadress- või pangaandmed on muutunud, tuleb ajakohased andmed registrile esitada 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Kui loomapidaja isiku-, kontakt- (telefon, e-post), aadressandmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

Kliendi andmete ajakohasena hoidmine tagab õigeaegselt informatsiooni edastamise taotlejale ja/või loomapidajale.

Andmete registris muutmiseks on järgmised võimalused:

Alates oktoobrist 2018 kasutame klientidega suhtlemisel põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud äriregistris registreeritud isikute postiaadressi. Kui äriregistrisse kantud postiaadress ei ole korrektne, siis palume selle muutmiseks pöörduda e-äriregistrisse. Lisaks kasutab PRIA kliendi poolt äriregistrisse esitatud e-posti aadressi. Kui klient avastab, et see ei ole korrektne, siis soovitame teha äriregistris ka e-posti aadressi muudatuse. Äriregistris tehtud postiaadressi ja e-posti aadressi muudatused jõuavad andmevahetuse käigus ka PRIAsse.

Kui toetuse taotlejana (sh ei ole pooleliolevaid kohustusi) on tegevus lõpetatud, siis soovitame andmed sulgeda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Andmete sulgemiseks tuleb esitada vabas vormis tahteavaldus, mis on esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud.

Kui põllumajandusloomade registrile teada antud tegevusala(de)l enam ei tegutseta, siis tuleb esitada majandustegevusest loobumise (s.o ettevõtja) või loomapidamisega tegelemisest loobumise (s.o põllumajanduslooma pidav füüsiline isik) teade, lisainfo siin. Loakohustuslikul tegevusalal tegevuse lõpetamisel tuleb esitada tegevusloa lõpetamise taotlus, lisainfo siin.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress kliendiregister [at] pria [dot] ee (kliendiregister[at]pria[dot]ee)