Loakohustus

Loakohustusega tegevusalal tegutsemiseks tuleb ettevõtjal enne tegevusega alustamist esitada tegevusloa taotlus PRIA põllumajandusloomade registrile ning tegevusega alustamiseks tuleb saada tegevusluba (heakskiit) Põllumajandus- ja Toiduametilt (PTA), milleks on ameti poolt väljastatav tegevusluba.

 

Põllumajandusloomade registrisse kantakse tegevusloa kohustusega ettevõtted, kus tegeletakse järgmiste tegevusaladega:

 • Kabiloomade ja kodulindude kogumine nende teise liikmesriiki viimiseks või sealt toomiseks (v.a kui hobuslaste kogumine toimub võistluste, võiduajamiste, etenduste, treenimise, ühise vabaajategevuse, töötoimingute eesmärgil või seoses aretustegevusega).
 • Loomse paljundusmaterjali (veis, siga, lammas, kits, hobuslane, kass, koer, kaamellane ja hirvlane) ja ööpäevaste tibude/haudemunade teise liikmesriiki viimiseks.
 • Kodulindude pidamine nende teise liikmesriiki viimiseks (v.a tapmiseks).
 • Kodulindude pidamine haudemunade saamiseks nende teise liikmesriiki viimiseks (v.a tehistingimustes peetavate lindude haudejaamad). Selgitus: tehistingimustes peetavateks lindudeks loetakse linde, keda peetakse etenduste, võiduajamiste, näituste, võistluste, aretamise või müügi eesmärgil.
 • Loomade pidamine kinnises ettevõttes. Selgitus: need on vabatahtlikkuse alusel loodud alalised, geograafiliselt piiritletud ettevõtted, kus loomi peetakse kõigile alljärgnevatele tingimustele vastavalt:

  • näitusteks, hariduseesmärgil, liigi säilitamiseks või uurimistööks,
  • peetakse suletud ruumides ja eraldatuna ümbritsevast keskkonnas,
  • loomade suhtes kohaldatakse loomatervise seire- ja bioturvameetmeid.

   Näiteks kuuluvad siia heakskiidetud loomaaiad.
 • Kogumiskeskused/varjupaigad koerte, kasside ja valgetuhkrute teise liikmesriiki viimiseks.*
 • Loomade ajutise mahalaadimise kontrollpunktid transiitvedudel.*
 • Keskkonnast eraldatud ettevõtted kimalaste tootmiseks nende teise liikmesriiki viimiseks.*
 • Karantiiniasutused maismaaloomade (v.a esikloomalised) samas liikmesriigis asuvasse sihtkohta või teise liikmesriiki viimiseks.
 • Maismaa- ja veeloomade vedamine.
 • Katseloomade kasvatamine, kasutamine ja varustamine.
 • Ohustatud tõugu põllumajandusloomade säilitamine.
 • Puhtatõuliste aretusloomade (veis, lammas, siga, hobune ja vutt)/ristandaretusigade aretamine.
 • Tauditõrjet tegevad veeandide ettevõtted.
 • Vesiviljelusloomade karantiiniasutused.
 • Vesiviljelusettevõtted, kus peetakse loetellu kantud liikidesse kuuluvaid siirutajana käsitatavaid vesiviljelusloomi eraldatult kuni ajani, mil neid enam siirutajana ei käsitata.*
 • Dekoratiivseid vesiviljelusloomi pidavad suletud vesiviljelusettevõtted, kus rakendatavatest liikumisskeemidest tuleneb märkimisväärne taudirisk.*
 • Dekoratiivseid vesiviljelusloomi pidavad avatud vesiviljelusettevõtted.*
 • Laevad ja muud teisaldatavad ruumid, kus vesiviljelusloomi peetakse ajutiselt ravi või muude loomapidamisega seotud toimingute tegemise eesmärgil.*
 • Kinnised vesiviljelusettevõtted.
 • Muud kui registreerimiskohustuslikud puhastuskeskused, väljastuskeskused ja ülekandealad.*
 • Vesiviljelusettevõtete rühmad, kus vesiviljelusloomi peetakse eesmärgiga viia neid sealt välja elusalt või loomsete vesiviljelussaadustena.
 • Vesiviljelusettevõtted, kus on eesmärgiks vesiviljelusloomi elusalt välja viia või viia neid välja loomsete vesiviljelussaadustena (v.a vesiviljelusettevõtted, mille jaoks on määruse (EÜ) nr 691/2020 artiklites 12–19 sätestatud erinõuded).
 • Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tootmine, käitlemine, töötlemine, kõrvaldamine, ladustamine ja kasutamine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1069/2009 sätestatud tingimustel).
 • Transiidil oleva loomse paljundusmaterjali, loomse kõrvalsaaduse, loomsest kõrvalsaadusest saadud toodete, heina või põhu ladustamine.

​​​​​*Tärniga on tähistatud registrisse kantavad uued tegevusalad, millest on vajalik teatada alates 21.04.2021 (aluseks on Loomatervise määrus).

 

Kui tegevusloa taotlus koos nõutud dokumentide ja andmetega on PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud, edastatakse esitatud andmed ja dokumendid automaatselt PTAle, kes saab alustada ettevõtte tegevusloa taotluse menetlemist. PTA annab otsuse, kas tegevusloa taotlusele tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Tegevusloa taotlust saab esitada elektroonselt e-PRIA kaudu. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valida „Alusta uut taotlust“ ning seejärel liik “Tegevusloa taotlus“. Teenuse kasutusjuhendi leiab iga teenuse juurest, vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“.

Tegevusloa taotluse muutmise või lõpetamise taotluse saab esitada samuti e-PRIAs. Vahelehelt „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“ tuleb valida tegevuslubade tabelist vastava tegevusloa tunnusnumber ning seejärel valida "Tegevusloa muutmise taotlemine" või „Tegevusloa lõpetamise taotlemine“.

NB! Seltsingud, välismaa juriidilised ja füüsilised isikud (v.a e-residendid) ei saa e-PRIAt kasutada. Lisainfo saamiseks tegevusloa taotluse esitamise osas palume ühendust võtta allpool välja toodud kontaktidel.

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)