Loakohustus

Kui soovitakse alustada majandustegevust tegevusloaga tegevusalal (loakohustus), tuleb enne majandustegevuse alustamist esitada tegevusloa taotlus (vt teksti lõpus vormid) põllumajandusloomade registris.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse tegevusloa kohustusega ettevõtted, kus tegeletakse:

 • embrüokogumisrühmade vahendamisega;
 • põllumajandusloomade vahendamisega;
 • tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmisega;
 • mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis või tollilaos ladustamisega;
 • hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil;
 • põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega turustamise eesmärgil;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade, välja arvatud ööpäevaste tibude profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • ahvide pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eesmärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis;
 • veeloomade (s.o ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca või alamhõimkonda Crustacea kuuluvad loomad) pidamisega turuleviimise eesmärgil, välja arvatud ettevõttes, kus:
  • veelooma peetakse püügitiigis ja see taasasustatakse registreeritud ehitisest pärit veeloomadega;
  • peetav veeloom viiakse turule üksnes toiduks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 3c kohaselt;
 • põllumajandusloomade, sh farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemise, sh teadustöö tegemisega seotud loomade aretusega;
 • loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas, mis on kaubasaadetisega kaasas oleval sertifikaadil või muul dokumendil;
 • loomade vedamise ja loomade pikaajalise vedamisega;
 • katseloomadega varustamisega, kasvatamisega ja kasutamisega;
 • tõuraamatu või aretusregistri pidamisega;
 • põllumajanduslooma jõudluskontrolli läbiviimise või tema geneetilise väärtuse hindamisega;
 • ohustatud tõu säilitamisega;
 • loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemisega.

Esmalt tuleb tegevusluba taotleva ettevõtte andmed kanda põllumajandusloomade registrisse.

Tegevuslubade kohta kantakse registrisse lisaks tegevuskoha andmetele järgmised andmed:

 • peetav loomaliik;
 • ettevõtte tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed;
 • asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
 • andmed kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid veovahendite, seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan koos andmetega tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • embrüokogumisrühma korral tegevusvaldkond (embrüote kogumine või in vitro tootmine või mõlemad), millega embrüokogumisrühm võib tegeleda;
 • embrüokogumisrühma korral andmed kasutatava laboratooriumi kohta, mis kirjeldavad selle vastavust Loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 22 alusel kehtestatud määruse nõuetele;
 • veelooma pidamise ettevõtte puhul:
  • tootmise eesmärk;
  • vesiviljelussüsteemi või sisseseade tüüp;
  • maksimaalne tootmismaht;
  • kasvatatavate veeloomade liigid.
 • ettevõttes, kus nõutakse tegevusluba ahvide (simiae ja prosimiae) pidamise või aretamisega ärilisel või mitteärilisel eesmärgil nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks, sealhulgas ahvide aretamiseks selliste uuringute tarvis. Tegevus peab olema vastavuses EÜ nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ lisas C sätestatud veterinaarnõuetele.
 • loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte kohta:
  • veovahendi andmed;
  • asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
  • ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
  • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
  • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos kasutatavate seadmete tehnilise kirjeldusega;
  • andmed projekteeritud ning planeeritava või tegeliku tootmis- või töötlemisvõimsuse kohta;
  • andmed ettevõtte ladude mahutavuse ja eeldatava toodangumahu kohta;
  • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamise ja desinfitseerimise meetmete ning kasutatavate ainete kohta;
  • kahjuritõrjeplaan koos andmetega tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
  • tekkinud heitvee töötlemise kirjeldus;
  • toorme ja saaduste veo vahendite puhastamise kirjeldus.
 • mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis või tollilaos ladustamise ettevõtte kohta ladustamiseks kasutatava ruumi koht.
 • tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte tegevusloa taotluses esitatakse:
  • andmed ettevõtte heitveekäitluse süsteemi kohta;
  • tauditõrje eesmärgil tapetavate veeloomade liikide nimetused.

Kui tegevusloa taotlus koos nõutud dokumentide ja andmetega on PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud, saab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) alustada ettevõtte tegevusloa taotluse menetlemist.

VTA lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 90 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Põllumajandusloomade aretuse valdkonna tegevusloa taotluse lahendab VTA tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Tegevusloa muudatustest (välja arvatud taotleja juriidiline nimi ja registrikood ning ettevõtte asukoht) tuleb tegevusluba omaval ettevõtte esindajal pöörduda viivitamata otse VTA poole.

Juriidiliste andmete (ettevõtja nimi ja registrikood) ja/või ettevõtte asukoha muutumise korral tuleb taotleda uuesti tegevusluba.

Piiriülene tegutsemine

Kui välisriigist pärit ettevõtja soovib alustada tegevusega Eesti territooriumil, peab ta taotlema Eesti pädevalt järelevalveasutuselt (VTA) tegevuskohale tegevusluba. Tegevusluba antakse konkreetses tegevuskohas tegutsevale ettevõttele.

Kui ettevõtja soovib alustada loakohustusega majandustegevusega väljaspool Eestit asuvas ettevõttes, siis tuleb ettevõtjal taotleda tegevusluba vastava riigi, kus ettevõte asub, pädevalt järelevalveasutuselt ettenähtud korras tegevusluba või tunnustamist.

Info tegutsemisest teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis leiate vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

 

Andmete registrisse kandmiseks on kolm võimalust:

 • PRIA iseteeninduskeskkonnas (pärast sisselogimist ja esindatava valimist suunduda vanasse e-PRIAsse, kus valida Teenused -> Loomade register -> Andmete esitamine -> Ettevõtte registreerimine);
 • Digitaalselt täidetud taotlus ettevõtte registreerimiseks (vt teksti lõpus vormid) saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile loomade [dot] register [at] pria [dot] ee;
 • Paberil täidetud taotluse vorm ettevõtte registreerimiseks saata tavapostiga aadressile PRIA Loomade register Tähe 4, Tartu 51010.

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee