Teabenõue

Vali pöördumise eesmärk:

Teabenõue on taotlus PRIAl olemasoleva avaliku teabe saamiseks.

Avalik teave on PRIA poolt teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave (näiteks dokument või selle väljavõte), millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud.

Teabenõudes esitage palun järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • asutuse või juriidilise isiku nimi, kelle nimel teabenõude esitatate;
  • teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
  • taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendi rekvisiidid või konkreetse menetlustoimiku kindlaks tegemiseks vajalikud tunnused;
  • taotletava teabenõude täitmise viis;
  • teabenõudja või kolmandate isikute isikuandmeid sisaldava teabe kohta teabenõude esitamise korral teabenõudja isiku tuvastamist võimaldavad lisaandmed (nt isikukood, elukoha andmed vms);
  • piiratud juurdepääsuga teabe küsimise korral, teabele seaduses sätestatud juurdepääsu alus ja teabe kasutamise eesmärk, samuti teabenõudja isiku tuvastamist võimaldavad lisaandmed;
  • juhul, kui soovitakse teavet selle taaskasutamise eesmärgil (äriline või mitteäriline eesmärk, mis ei lange kokku algse eesmärgiga, mille jaoks küsitav teave avalikke ülesandeid täites saadi või loodi) selgesõnaline teavitus, et teavet soovitakse saada  taaskasutamise eesmärgil.

 

Teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisest arvates. Vajadusel võime vastamise tähtaega pikendada 15 tööpäevani või vastata teie teabepäringule selgitustaotlusele vastamiseks sätestatud tähtaja jooksul, teavitades teid sellest. Teabenõude rahuldamisel on kolm erinevat võimalust: rahuldatakse täielikult, rahuldatakse osaliselt või ei rahuldata. 

Teabenõudele vastamist reguleerib Avaliku teabe seadus.

 

 

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.