Lambad ja kitsed

Lammaste ja kitsede identifitseerimine ja registreerimine

Lammas ja kits tuleb märgistada 6 kuu jooksul sündimise päevast arvates. Kui loom viiakse enne kohustuslikku märgistamise tähtaega karjast välja, peab ta olema märgistatud.

Lammas ja kits tuleb märgistada vanusest ja pidamise eesmärgist sõltuvalt järgmistel viisidel:

1. Loom, keda kavatsetakse viia enne 12 kuu vanuseks saamist otse tapamajja, tuleb märgistada vähemalt ühe tavalise kõrvamärgiga või sõrgatsile kinnitatava tavalise tähisega, millel on looma identifitseerimiskood.

2. Loom, keda ei kavatseta enne 12 kuu vanuseks saamist viia otse tapamajja või teise liikmesriiki, tuleb märgistada

 • kahe tavalise kõrvamärgiga juhul, kui looma ei kavatseta viia hiljem teise liikmesriiki või
 • ühe tavalise kõrvamärgiga ning ühe elektroonilise identifitseerimisvahendiga (elektrooniline kõrvamärk, vatsabool, süstitav transponder või sõrgatsile kinnitatav elektrooniline tähis).

Märgistamisel kasutatavad identifitseerimisvahendid peavad olema Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) poolt heaks kiidetud. Nimekirja leiab siit

3. Loom, keda kavatsetakse viia enne 12 kuu vanuseks saamist teise liikmesriiki, tuleb märgistada ühe tavalise kõrvamärgiga ning ühe elektroonilise identifitseerimisvahendiga.

Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toodud lambal ja kitsel tuleb säilitada päritoluriigi identifitseerimisnumber ja märgistus. 

Ühendusevälisest riigist Eestisse toodud (imporditud) lammas ja kits tuleb märgistada 20 kalendripäeva jooksul Eesti kõrvamärkidega, nagu on eelnevalt kirjeldatud. Registrisse kantakse nii Eesti kui päritoluriigi identifitseerimisnumber.

Märgistamise või riiki toomise järel registreeritakse loom seitsme kalendripäeva jooksul põllumajandusloomade registris.

Sündmuste registreerimine

Lammaste ja/või kitsedega toimunud sündmustest teavitatakse põllumajandusloomade registrit seitsme kalendripäeva jooksul.

Registrisse kantakse andmed lammaste ja kitsedega toimunud sündmuste kohta:

 • märgistamine
 • riiki sissevedu EL liikmesriigist või import ühendusevälisest riigist
 • liikumine loomapidajate vahel (karjast väljaviimine ja karja toomine)
 • liikumine ühe loomapidaja erinevate tegevuskohtade vahel
 • hukkumine
 • kadumine
 • liikumine tapamajja
 • tapmine lihaks kohapeal
 • hädatapmine kohapeal
 • kontrolltapmine või tapmine loomataudi tõrjeks kohapeal
 • riigist väljavedu EL liikmesriiki või eksport ühendusevälisesse riiki
 • esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada
 • utiliseerimine

Liikumine loomapidajate vahel on ost-müük, tasuta üleandmine, kinkimine, rentimine. Looma liikumisest teavitavad nii endine kui uus loomapidaja.

Kontrolltapmine on looma tapmine taudikahtluse kontrollimiseks. Looma kontrolltapmisele määramise õigus on PTAl.

Loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine on looma tapmine taudi avastamise korral. Loomataudi leviku tõkestamiseks looma tapmisele määramise õigus on PTAl.

Riigist väljaveo või ekspordi andmete registreerimisel kantakse registrisse ka veterinaarsertifikaadi number.

Esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada - looma esimene poegimine,  kuid järglast ei registreerita (surnultsünd, abort, järglase hukkumine, tapmine, kadumine enne märgistamist). Selle info põhjal muudetakse registris emaslooma staatus utt-tallest uteks ja kits-tallest kitseks. Registrisse kantakse ka märgistamata esmajärglase surma/kadumise kuupäev.

Utiliseerimine - loomapidaja esitab registrile andmed seitsme kalendripäeva jooksul loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde põllumajanduslooma vedamise päevast arvates.

Kui kohustuse täitmise päev ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel tähtpäevale järgneval tööpäeval. 

 

Märgistusvahendid

Kui looma ei viida enne 12 kuuseks saamist otse tapamajja, pannakse lambale ja kitsele üldjuhul kõrvamärk mõlemasse kõrva (elektrooniline kõrvamärk vasakusse kõrva), v.a erandite korral. Identifitseerimisvahendeid ei tohi eemaldada, muuta ega asendada ilma PRIA loata.

Märgistamisel kasutatavad identifitseerimisvahendid peavad olema Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) poolt heaks kiidetud. Nimekirja leiab siit.

Märgistusvahendeid müüb Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli Aktsiaselts (EPJ).

Kõrvamärke saavad osta vaid PRIAs registreeritud loomapidajad.

Kõrvamärkide müümisel peab olema teada, millise loomapidaja karjas nende märkidega loomi märgistatakse. PRIA kontrollib, kas kõrvamärk on müüdud samale loomapidajale, kes looma registreerib.

Asenduskõrvamärkide tellimine

Looma kõrvamärgi kadumisel peab loomapidaja tellima kahe kalendripäeva jooksul asenduskõrvamärgi.

Teade kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise kohta tuleb esitada PRIAle. Asendusmärgid väljastab EPJ. Asenduskõrvamärk tuleb loomale kinnitada 7 kalendripäeva jooksul.

Asenduskõrvamärgi tellimisel on oluline märkida, kas asendamist vajab üks või mõlemad kõrvamärgid. Samuti tuleb tellimusele teha märge, kui tegemist on elektroonilise kõrvamärgi asendamisega.

Täpsemat infot märgistusvahendite kohta saab EPJst.  

Loomade registri teenused e-PRIAs:

Registrid → Loomade register → Alusta uut taotlust

 • Loomakorjuste utiliseerimine
 • Loomade Eestist väljavedu
 • Loomade Eestisse toomine

Loomade registri teenused vanas e-PRIAs:

Esmalt logida sisse e-PRIAsse, määrata esindatav ja seejärel valida siniselt menüüribalt "Vana e-PRIA".

Teenused → Loomade register → Andmete esitamine

 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada), kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine

Vanas e-PRIAs on loomapidajate vaheliste liikumiste registreerimise lihtsustamiseks tehtud järgmine võimalus: kui üks loomapidajatest on liikunud loomade andmed vanas e-PRIAs esitanud, ilmub see dokument teisele loomapidajale „Esitamata dokumentide" hulka. Kui andmed on õiged, allkirjastab teine loomapidaja antud dokumendi ja kõik andmed on PRIAle esitatud.

  

Lambatõud

EML - eesti maatõugu lammas

T - eesti tumedapealine

V - eesti valgepealine

O - oksforddaun

L - läti tumedapealine

S - saksa mustapealine

F - soome lammas

I - ildefrans

X - teksel

D - dala

B - belgia piimalammas

CC - islandi lammas

COB - coburgi ruuge

DOR - dorset

SUF - suffolk

SRP - šropšir

SVT - ševiot

OF - idafriisi piimalammas

A - ahvenamaa lammas

GOT – gotlandi lammas

OU – ouessant

FNL – rootsi peenvillalammas ehk finull

BTX - blue texel

SWF - swifter

NV - norra valge

DRP - dorper

LYN - lleyn

MRA - meriino d`Arles

KML - kihnu maalammas

LAC - lacaune piimalammas

NCC - north country cheviot

ROM - romanov

SN - valais’ mustaninaline lammas

ZWA - zwartbles

WD - wensleydale

R - ristand

Kitsetõud

S - saane

N - norra kits

TWZ - thüringi metsakits

SL - rootsi maatõug

AN - anglo-nuubia

BAN - briti angoora

BOE - buuri kits

R - ristand

 

 

 

Lisainfo:

 • registrite osakonna infotelefon 731 2311
 • e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)