Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register

Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register on osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

Erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute registri eesmärk on ostuõiguste haldamine ning teabe jagamine erimärgistatud diislikütuse müüjatele.

Alates 1. jaanuarist 2023 saavad erimärgistatud diislikütust (EDK) osta ainult juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning nende esindajad, kellel on esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks. Kütusemüüja peab enne igat erimärgistatud diislikütuse müüki kontrollima, kas isikul on ostuõigus ja esindajal esindusõigus erimärgistatud diislikütuse ostmiseks.

Erimärgistatud diislikütuse ostuõigust on võimalik saada õigustatud isikutel automaatselt või taotluse alusel.

EDK ostuõiguse puhul kantakse registrisse taotleja ja saaja nimi, registrikood ja kontaktandmed. EDK esindusõiguse puhul kantakse registrisse volituse saaja nimi, isikukood või sünniaeg ja volituse kestus. Taotlusega saadud EDK ostuõiguse puhul kantakse registrisse ka taotluses esitatud andmed, k.a taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning taotluse esitamise kuupäev. Lisaks sellele kantakse registrisse andmed ostuõiguse andmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta (koos põhjendusega), andmed nõuete täitmise üle teostatud järelevalve kohta, andmed aktsiisisoodustuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kohta ning andmed ostuõiguse kehtivuse kohta.

 

NB! Palume kindlasti tutvuda erimärgistatud diislikütuse kasutamise tingimustega Maksu- ja Tolliameti kodulehel juhendis Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine.