Automaatne ostuõiguse saamine

Põllumajandusvaldkonnas alustab PRIA erimärgistatud diislikütuse (EDK) automaatsete ostuõiguste andmisega 15. novembril ning teavitab kõiki juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes saavad automaatse ostuõiguse põllumajanduse valdkonnas, hiljemalt 25. novembril 2022. 

Kalanduse valdkonnas  alustab PRIA automaatsete ostuõiguste andmisega 2022. aasta detsembri alguses pärast seda, kui Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on kandud 2023. a kutselise kalapüügi lubade andmed kutselise kalapüügi registrisse. Seejärel teeb PRIA ostuõiguse andmise otsuse ning teavitab neid, kes automaatse ostuõiguse kalanduse valdkonnas on saanud.

Automaatselt saadud ostuõigus kehtib kuni ettevõtja vastab automaatse ostuõiguse saamise nõuetele.

Automaatse ostuõiguse saavad põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud,

1) kellele on määratud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel otsetoetus või ühise põllumajanduspoliitika kohane pindalaga seotud maaelu arengu toetus (v.a metsamaa pindala) või

2) kelle puhul on PRIA tema pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks teinud, et isiku kasutuses on pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral põllumajandusmaad või

3) kes peab põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 1 loomühiku väärtuses põllumajandusloomi või 10 mesilasperet ja kellele on antud veterinaarseaduse alusel tegevusluba loomapidamiseks või kes on esitanud majandustegevusteate loomapidamise kohta või

4) kes omab kaluri kalapüügiluba (v.a suurettevõte).

Lisaks kontrollitakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1lõigete 3 ja 31 nõudeid.

 

Loomühikute leidmiseks kasutatakse koefitsiente loomarühmade kaupa:

1) üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – üks loomühik;

2) 6–24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;

3) kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;

4) üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;

5) kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;

6) hobune – üks loomühik;

7) üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;

8) kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;

9) alpaka – 0,8 loomühikut;

10) siga – 0,34 loomühikut;

11) munakana – 0,014 loomühikut;

12) broiler – 0,007 loomühikut;

13) vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;

14) jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;

15) muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.