Meie valdkonnad

PRIA tööpõld on lai ja mitmekesine

Töö PRIAs on vaheldusrikas ja kaasahaarav. Meil töötavad nii noored strateegid kui ka kogenud spetsialistid erinevatelt elualadelt. Ühtehoidva tiimina panustame igapäevaselt maaelu elujõulisusse ja arengusse. 

PRIA eesmärke täidab 13 osakonda: arendusosakond, arengutoetuste osakond, eelarve- ja analüüsiosakond, finantsosakond, haldusosakond, infotehnoloogia osakond, juriidiline osakond, kontrolliosakond, otsetoetuste osakond, regioonide osakond, registrite osakond, siseauditiosakond ja teabeosakond.

Paindlikkus oma tööaja- ja koha korraldamisel on meie inimeste hulgas väga hinnatud. Töötada saad nii kodus kui ka kontorites üle Eesti. PRIA keskus asub Tartu kesklinnas. Lisaks sellele on meie kontorid igas Eesti maakonnakeskuses.

Tutvu meie ametikohtadega:

Menetlejad arengutoetuste osakonnas tegelevad investeeringute, kalanduse, LEADER, turukorralduse, riiklike toetuste, innovatsiooni ning teaduse arengu meetmetega. Menetleja jaoks algab töö seadusandlusest ja tööjuhisest. Tööjuhises on määratud taotluste läbivaatamise reeglid, mille alusel hakkab menetleja toetustaotlusi läbi vaatama ja kontrollima vastavust määruses esitatud nõuetele. Toetustaotlusi on erinevas mahus ja erinevat laadi, alustades traktori soetamisest, infopäeva korraldamisest ja lõpetades teadusprojektide, ehituste ja suurtööstuste rajamise toetamisega. Taotluste läbivaatamisel on abiks IT-süsteem MATS (Maaelu Arendamise Toetuste Süsteem). Toetuse määramise järgselt asuvad taotlejad toetust saanud tegevusi ellu viima ja esitama maksetaotlusi. Menetleja tööks on ka esitatud maksetaotluste kontrollimine.

See töö sobib inimesele, kes tunneb ennast tugevalt numbrite maailmas. Raamatupidamisalased teadmised tulevad tugevalt kasuks. Menetleja  töö on kombinatsioon reeglipärasest rutiinist ja analüütilisest mõtlemisest. Tööprotsess on üldjoontes sama, aga kuna arengutoetuste osakonnas menetletakse üle 60 meetme, siis vaheldusrikkust jätkub. Kuna meetmeid on palju ja tööpäevad tihedad, siis tuleb kasuks ka kiire ümberlülitumisoskus.  Oluline on ka otsustusjulgus ja hea seadusandluse lugemise oskus. Tegemist on vastutusrikka tööga. Kuidas sulle tundub kui peaksid üle vaatama tööstuse projekti, mille maksumus on 16 miljonit eurot ja otsustama, kas taotleja saab toetust?

Menetleja tööd saab õppida ainult PRIAs ja heaks menetlejaks ning sõbraks MATS-iga aitavad sul saada toredad töökaaslased, kes on sulle väljaõppel toeks.


Menetlejad otsetoetuste osakonnas tegelevad pindala- ja loomapõhiste toetustaotluste läbivaatamisega (näiteks ühtne pindalatoetus, keskkonnasõbraliku majandamise toetus, loomade heaolu toetus jm). Taotluste läbivaatamisel on abiks IT-süsteem TAKS (Toetuste administreerimise ja kontrollisüsteem).

Toetustaotluste läbivaatamine toimub vastavalt seadusandlusele ja tööjuhistele. Lisaks annab menetleja sisendit IT-süsteemi arendusteks, testib uuendusi, koostab meedet tutvustavad tekstid, suhtleb taotlejatega ning koostab toetuste otsused. Otsetoetuste osakonnas on toetusmeetmeid üle 20 ja iga menetleja spetsialiseerub 3-4 meetmele. Kõige mahukam meede otsetoetuste osakonnas on ühtne pindalatoetus, kus taotlejaid on iga-aastaselt umbes 15 000 ringis.

Selles töös tuleb kasuks põllumajanduslik või keskkonnaalane haridus. Olulisel kohal on hea analüüsioskus, oskus iseseisvalt töötada seadusandlike aktidega ja otsustusjulgus. Töös tuleb ette palju suhtlemist telefoni ja kirja teel ning koostööd teiste ametiasutustega, näiteks Keskkonnaametiga ja Põllumajandusametiga.

Menetleja tööd saab õppida ainult PRIAs ja heaks menetlejaks ja sõbraks TAKS-iga aitavad sul saada toredad töökaaslased, kes on sulle väljaõppel toeks.

PRIAs on 15 maakondliku teenindusbürood, kus töötavad meie inspektorid. Inspektoritel on oluline roll, sest nemad on need, kes teostavad kohapealseid kontrolle taotlejate juures. Inspektorid kontrollivad, kas taotleja on teinud seda, millele ta toetust küsinud on. Lisaks tegelevad inspektorid ka klienditeeninduse ja toetustaotluste läbivaatamisega.

Regioonide osakonnas töötavad kahe valdkonna inspektorid: otsetoetuste inspektorid ja arengu- ehk investeeringutoetuste inspektorid.


Otsetoetuste inspektorid (OT inspektorid) tegelevad otsetoetuste taotluste läbivaatamisega ning looma- ja pindalakontrollide läbiviimisega. OT inspektori kõige kiirem tööperiood on suvi, sest siis tehakse  pindala ning põllukultuuride kontrolle. Pindala kontrolle teostab inspektor kas jalgsi või ATV-ga, lisaks on inspektoril kasutad GPS seade ja nutitelefon põldude jäädvustamiseks. Arvestada tuleb, et tegemist on füüsilise tööga ja kontrolli tuleb minna iga ilmaga. Intensiivse tööperioodi tõttu puhkab OT inspektor suvel maksimaalselt kaks nädalat. Kevadel käib inspektor loomakontrollides, kus tuleb kontrollida veiste, lammaste ja kitsede kõrvamärke. Lisaks väitööle tegeleb inspektori kontoris põldude mõõtefailide töötlemise ja klienditeenindusega.

OT inspektor on heas füüsilises vormis ning tal on orienteerumise ja kaardi lugemise oskus. Ta on julge iseseisev otsustaja, kes on hea pingetaluvusega ja naudib välitööd põllul. Ta ei karda kodu- ja metsloomi ning nendega kohtudes tegutseb rahulikult ja targalt. Lisaks ei pelga OT inspektor erinevate seadmete ja  arvutiprogrammidega töötamist ning igapäevast autoga sõitmist.


Arengutoetuste inspektorid (AT inspektorid) tegelevad investeeringutoetuste taotluste läbivaatamisega, analüüsimisega ja kohapealsete kontrollide läbiviimisega. Valdkond on väga lai ja vaheldusrikas. Kontrollitavateks objektideks võivad olla traktorid, kalapüügivahendid, tootmisseadmed, laudad ja muud ehitised.

AT inspektor tunneb ennast tugevalt numbrite ja raamatupidamise maailmas ning omab head analüüsioskust. Talle on toeks meeskond, kellega tuleb koostööd teha, aga samas on ta kontrollis ka julge ja enesekindel otsustaja. Tal on väga hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas, valmisolek pidevaks enesetäienduseks ja õppimiseks ning hea pingetaluvus. Samuti ei ole inspektorile võõras igapäevane autosõit, sest kontrollides tuleb käia aastaringselt.

Analüütikute tegevusvaldkond PRIAs on väga lai.  Selle valdkonna tööd sobivad inimesele, kellele meeldib nii suhtlemine kui ka  iseseisev nokitsemine. Olulisel kohal on soov teha meeskonnatööd ja enesejuhtimise oskus. Vajalikud on ka analüütiline mõtlemine ja avatus näha suuremat pilti.

Selles valdkonnas töötades saad oma teadmiste ja oskustega kaasa aidata Eesti e-riigi arengule.


Infotehnoloogia osakonnas on analüütiku rolliks olla tõlgiks äri- ja IT poole vahel. Analüütiku tööpäevi sisustavad ühelt poolt tihe suhtlus tellijaga, teisalt suhtlus tarkvaraarendajaga. Analüütiku ülesandeks on kliendi soovide analüüsimine tehnilisest vaatenurgast, nende disainimine (näiteks kasutajaliidese prototüübi loomine, näitlikustavate skeemide ja jooniste koostamine) ning tarkvaraarendajatele täpse kirjelduse edastamine. Lisaks sellele mahub PRIAs analüütiku töölauale ka testplaani koostamine ja testimine.

See on töö, mis sobib inimesele, kes hindab kombinatsiooni veenvast suhtlusest, detailidesse süvenemisest ja probleemide lahendamisest.


Arengutoetuste osakonnas on ärianalüütiku rolliks olla tõlgiks äripoole  ja IT vahel. Ärianalüütik arengutoetuste osakonnas koolitab süsteemi kasutamises nii sise- kui väliskliente. Nende ülesannete täitmisel kasutab ta enda head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, sest osapooli, kellega jõuda ühtsetele arusaamadele on palju – näiteks Maaeluministeerium, PRIA töötajad, toetuse taotlejad.

Töö teine pool nõuab süvenemist ja head detailidesse süüvimise oskust, et kõigi seadusandlusest tulenevate nõuetega oleks IT-süsteemi arenduses arvestatud.


Eelarve- ja analüüsiosakonna analüütikud tegelevad peamiselt aruandlusega. PRIA puhul on tegemist Euroopa Liidu makseagentuuriga ja pidev aruandlus välistele partneritele on meie igapäev. Analüütiku töö on väga vastutusrikas ja täpne. Selle valdkonna analüütiku parimaks sõbraks on Excel. Mitmed tuhanded read Excelis ei kohuta analüütikut ja ta alistab need oskuslikult erinevate valemite kasutamisega.

Arendusspetsialistid töötavad PRIAs arengutoetuste, otsetoetuste ja registrite osakonnas.

Arendusvajadus tekib seadusandluse lisandumisel ja muutumisel, tööprotsessi parendamisel või sise- ja väliskliendi ettepanekutel. Arendusspetsialisti ülesandeks on vajadust analüüsida ja inimkeeles lahti kirjutada, milline on soovitud muutus või uus lahendus infosüsteemis.

Osakonniti on arendusspetsialistide töö erinev. Ühisosaks on suhtlus sisu ehk äripoole ja IT-ga. Palju on suhtlust ka erinevate koostööpartneritega.

Registrite osakonna peaspetsialisti ülesandeks on kõik igapäevaste registritoimingutega seonduv - klientidega telefoni teel suhtlemine, klientide e-kirjadele vastamine, dokumentide registreerimine ja sisestamine, kolleegide nõustamine registrite teemal ning klientide abistamine e-teenuste kasutamisel. Registrite osakonnas on suund järjest enam e-teenustele ja seetõttu on lisandumas ka registrite arendamise ja testimistega ning andmekvaliteedi kontrollimisega seotud ülesanded.

See töö sobib inimesele, kes on täpne ja korrektne. Töösse sisseelamine toimub kiiremini neil, kellel on varasem klienditeeninduse ja dokumendihalduse kogemus. Oluline on ka sõbralik ja kannatlik suhtlemisstiil, et kõik sise- ja väliskliendid saaksid hästi teenindatud. Kasuks tuleb ka avatud meel ja huvi IT arenduste vastu ning inglise ja vene keele oskus.

Kontrolliosakonna haldusuurijad viivad läbi pettuse kahtluse kontrolle.

PRIA makstavad toetused on suunatud maapiirkondades tegutsevatele ettevõtjatele maamajanduse ja kalanduse edendamiseks. Taotleja, kes on saanud oma äriidee teostamiseks investeeringutoetust, peab toetuse abil soetatud investeeringuobjekti (näiteks ehitised, põllutöömasinad, seadmed, istikud) teatud aja vältel kasutama toetustingimustes ettenähtud eesmärgil.

Enamus toetuse saajatest kasutavadki toetust reeglite kohaselt. Siiski juhtub, et mõnikord soovivad toetusi saada ka need ettevõtjad või isikud, kes ei vasta toetuse saamise reeglites ette nähtud tingimustele või kelle tegevus või investeering pole just päriselt see, mis lubatud. Sellisel juhul varjab taotleja PRIA eest tegelikke asjaolusid ning PRIA-l tuleb haldusuurimise käigus tõelised faktid välja selgitada.

Pettuse kahtluste kontroll nõuab häid teadmisi toetustest, haldusmenetlusest ja Euroopa õigusest – see on keeruline, kuid põnev töölõik PRIA-s.