Metsloomad

Eesti metsloomade pidamine ja rehabiliteerimine

Kohalikku liiki metsloomi tohib loodusest eemaldada ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolek tuleb taotleda enne looma loodusest eemaldamist, kui loom eemaldatakse:

 • vigastuse ja haiguse ravimiseks või hüljatud noorlooma üleskasvatamiseks ehk looma rehabiliteerimiseks;
 • majanduseesmärgil loomafarmide asutamiseks ja täiendamiseks ehk jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmiseks.

Täiendavat infot saab küsida Keskkonnaameti spetsialistidelt:

Karmel Ritson
Keskkonnaamet, eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna loomaabi peaspetsialist
e-post: karmel [dot] riston [at] keskkonnaamet [dot] ee (karmel[dot]riston[at]keskkonnaamet[dot]ee)
telefon: +372 5451 0937

Margo Tannik
Keskkonnaamet, jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialist  (jahiulukid)
e-post: margo [dot] tannik [at] keskkonnaamet [dot] ee (margo[dot]tannik[at]keskkonnaamet[dot]ee)
telefon: +372 516 0148

Metsloomade rehabiliteerimise ja jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmisega seotud tegevuskohad tuleb kanda PRIA põllumajandusloomade registrisse. Täpsem info allpool.

Riiklikul tasemel korraldab hättasattunud ehk abitute metsloomade abistamist Keskkonnaamet koostöös Päästeametiga. Isikul on õigus hättasattunud loom loodusest eemaldada rehabiliteerimise eesmärgil ainult juhul, kui selleks on eelnevalt sõlmitud Keskkonnaametiga vastav leping. Metslooma rehabiliteerimise ja lepingu sõlmimise kohta saab infot Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo loomaabi peaspetsialistilt Karmel Ritsonilt (e-post: karmel [dot] riston [at] keskkonnaamet [dot] ee (karmel[dot]riston[at]keskkonnaamet[dot]ee); telefon: +372 5451 0937)

Keskkonnaametiga lepingu sõlminud isikul on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse  (EL) 2016/429 (loomatervise määrus) järgi kohustus kanda metsloomade rehabiliteerimise tegevuskoht põllumajandusloomade registrisse. Juhul kui lepingu sõlminud juriidiline isik (nt MTÜ) kaasab loomade rehabiliteerimiseks vabatahtlikke, peab ta kandma põllumajandusloomade registrisse kõik tegevuskohad, kus vabatahtlikud rehabiliteeritavaid loomi peavad.

Tegevuskoha põllumajandusloomade registrisse kandmiseks peab juriidiline isik esitama majandustegevusteate ning füüsiline isik esitama loomapidamisega tegelemise teate.

Majandustegevus- või loomapidamisega tegelemise teadet saab esitada elektroonselt e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel tuleb valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valige „Alusta uut taotlust“ ning seejärel taotluse liik “Majandustegevusteade“ või „Loomapidamisega tegelemise teade“. Rehabiliteerimisega seotud tegevuskohti saab registreerida valides üldtegevusala „Eesti metsloomade pidamine ja rehabiliteerimine“ ning tegevusala täpsustuseks „Metsloomade rehabiliteerimine“. Nimetatud tegevusalale vastab loomaliik „rehabiliteeritavad metsloomad“. Loomaliike eraldi välja tooma ei pea, need võib lisada tegevuskoha kirjeldusse. Tegevuskoha registrisse kandmisel kontrollitakse, kas isikul on sõlmitud Keskkonnaametiga metsloomade rehabiliteerimist puudutav leping. e-PRIA kasutusjuhendi leiab iga teenuse juurest vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“.

Metsloomade rehabiliteerimisega tegelevatel loomapidajatel on kohustus teavitada registrit peetavate maismaaloomade loomakategooriate, liikide ja arvu muudatustest tegevuskohtades. Muudatustest saab teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel tuleb valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valige tegevuskoht, mille andmeid soovite uuendada ning vajutage nupule „Majandustegevuse andmete muutmine“ või „Loomapidamisega tegelemise andmete muutmine“ ja tehke vastavad muudatused.

Metsloomi, kes on vastavalt jahiseadusele jahiulukid või vastavalt jahieeskirjale väikeulukid, tohib loodusest eemaldada, kui selleks on saadud Keskkonnaameti nõusolek ja jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koht on Keskkonnaametis eelnevalt registreeritud. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimiseks Keskkonnaametis ja jahiulukite pidamisega seotud küsimustes palume pöörduda Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Margo Tanniku poole (e-post: margo [dot] tannik [at] keskkonnaamet [dot] ee (margo[dot]tannik[at]keskkonnaamet[dot]ee); telefon: +372 516 0148).

Majanduslikul eesmärgil jahiuluki pidamisel on isikul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (loomatervise määrus) järgi kohustus kanda jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise tegevuskoht (nt jahiulukite farm) ka põllumajandusloomade registrisse. Registrisse saab tegevuskohta kanda pärast jahiuluki hoidmise koha registreerimist Keskkonnaametis.

Hetkel on võimalik registrisse kanda järgmisi jahiulukeid:

 • Põdrad
 • Punahirved
 • Metssead
 • Metskitsed
 • Faasanid
 • Nurmkanad
 • Punarebased
 • Mägrad

Juhul kui soovite pidada jahiulukit, keda ei ole nimekirjas, palume esmalt pöörduda nõusoleku saamiseks Keskkonnaameti poole.

Füüsiline isik võib mittemajanduslikul eesmärgil kohalikku liiki metsloomi pidada ainult juhul, kui tegemist on looma tehistingimustes sündinud järglastega. Sellisel juhul ei pea jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohta Keskkonnaametis registreerima, kuid jahiulukite pidamise tegevuskoht (nt farm) tuleb kanda põllumajandusloomade registrisse. Kodumajapidamises mittemajanduslikul eesmärgil loomi pidav füüsiline isik peab tegevuskoha põllumajandusloomade registrisse kandmiseks esitama loomapidamisega tegelemise teate.

Majandustegevusteadet / loomapidamisega tegelemise teadet saab esitada elektroonselt e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel tuleb valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“. Valige „Alusta uut taotlust“ ning seejärel taotluse liik “Majandustegevusteade“ või „Loomapidamisega tegelemise teade“. Majandustegevusteate esitamisel kontrollitakse, et jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koht on Keskkonnaametis eelnevalt registreeritud ja selleks on saadud nõusolek. Jahiulukite hoidmisega seotud tegevuskohti saab registreerida valides üldtegevusala „Eesti metsloomade pidamine ja rehabiliteerimine“ ning  tegevusala täpsustuseks „Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmine“. e-PRIA kasutusjuhendi leiab iga teenuse juurest vajutades nupul „Vajad abi? Vajuta siia“.

Loomapidajal on kohustus pidada ja säilitada arvestust peetavate loomade liigi, kategooria, arvu, ettevõttest sisse ja välja liikumise, suremuse ning muu asjakohase teabe kohta.

Maaeluministri määrus nr 74 kohustab teavitama individuaalselt identifitseerimata loomade arvu põllumajandusloomade registrile. Sellised loomad on ka tehiskeskkonnas peetavad jahiulukid, sest neid peetakse põllumajandussaaduse saamise eesmärgil.

Esmakordselt tuleb loomade arv teatada pärast tegevuskoha registrisse kandmist sama kuu lõpu seisuga järgneva kuu 5. kuupäevaks. Loomade arvu teatamiseks ei loeta majandustegevusteates või loomapidamisega tegelemise teates esitatud kavandatavat loomade arvu aastas. Loomade arvu teatamine tuleb teha nendest teatistest eraldi.

Edaspidi tuleb registrit teavitada ainult juhul, kui peetavate loomade arv on muutunud kuu viimase kuupäeva seisuga. Teavitada tuleb hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks. Kui loomade arv ei ole kuu jooksul muutunud, ei pea arvu uuesti teatama.

Loomade arvu saab teatada e-PRIAs. Esmalt tuleb valida esindatav, kelle nimel toiminguid tehakse. Seejärel tuleb valida menüüpunkt „Registrid“ ning vaheleht „Loomade register“. Valige „Alusta uut taotlust“ ning seejärel taotluse liik “Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine“.

 

 

Lisainfo:

 • registrite osakonna infotelefon 731 2311
 • e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)