Kalad ja vähid

Vesiviljelus tähendab veeorganismide kasvatamist ja viljelemist tehnoloogiate abil, mis on välja töötatud kõnealuste organismide tootmiseks suuremas ulatuses, kui võimaldab looduslik keskkond, kusjuures organismid kuuluvad füüsilise või juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul kuni saagi kogumiseni (kaasa arvatud).

Eestis kasvatatakse valdavalt vikerforelli ja karpkala, lisaks ka lõhet, meriforelli, siiga, haugi, tuurakala ja angerjat, arktika paaliat ja aafrika angersäga. Koorikloomadest kasvatatakse vähikasvatustes Eesti looduses levinud jõevähki.

Mõned vesiviljelusega seotud mõisted:

  • Kasvandus - vesiviljeluslooma kasvatamise, pidamise või viljelemisega tegeleva ettevõtte (vesiviljelusettevõte) rajatis, piiratud ala või seade, kus vesiviljeluslooma peetakse või kasvatatakse püsivalt. Kasvanduseks ei loeta ala, kus toiduks püütud looduslikku veelooma hoitakse ajutiselt enne tapmist ilma söötmata.
  • Püügitiik -  tiigid või muud seadmed, milles populatsiooni hoitakse üksnes meelelahutuspüügi eesmärgil ning mis taasasustatakse vesiviljelusloomadega.
  • Veeloom – ülemklassi Agnatha ja klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes kuuluvad kalad, hõimkonda Mollusca kuuluvad molluskid ning alamhõimkonda Crustacea kuuluvad koorikloomad.
  • Vesiviljelusloom – kasvanduses või molluskikasvatamisalal kasvatatav veeloom tema kõigil eluetappidel (sh viljastatud mari, sperma, sugurakud) ning veeloomad, keda kavatsetakse viia kasvandusse või kasvatamisalasse.

Vesiviljelusloomade pidamisel peab loomapidaja registreerima põllumajandusloomade registris tegevuskoha, kus ta vesiviljelusloomi peab.

NB! Põllumajandusloomade registrisse ei pea kandma tegevuskohta:

  • kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil;
  • kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või  see on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse.

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)