Mesilased

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda tegevuskohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil. Kõigi mesilate registreerimise kohustus on tingitud Eesti Mesinike Liidu vajadusest luua täielik mesilate andmekogu eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Põllumajandus- ja Toiduameti vajadusest tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu üle.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed võimaldavad korraldada mesilasperede kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA veebikaardil (vt Kihid -> Mesilad).  Teave on vajalik põllupidajatele, kes soovivad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid ning on kohustatud kaks päeva enne tööde teostamisest ette teavitama neid mesinikke, kes asuvad põllust kahe kilomeetri raadiuses.

Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuste koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm) levimise korral. Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt turustamise eesmärgil tegutsevaid mesinikke ja nende mesilaid. Oma tarbeks mesilaste pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.

 

Mesila registreerimine ja mesilasperede arvu teatamine

Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised tegevuskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv.

Mesinikel on kohustus teavitada põllumajandusloomade registrit oma mesilasperede arvust mesila(te)s kaks korda aastas - 1. mai seis 15. maiks ja 1. novembri seis 15. novembriks.

Mesilasperede arvu teatamiseks on PRIA iseteeninduskeskkonas e-teenus Mesilasperede arvu teatamine (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine).

Soovi korral saab esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, täites teatise

ning saates selle PRIA loomade registri postiaadressil Tähe 4, Tartu 51010 või e-postiga loomade [dot] register [at] pria [dot] ee

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee