Tegevuskoha registreerimine

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda andmed loomakasvatushoonete ja –rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade kohta (edaspidi tegevuskohad). Igal ettevõtjal ja füüsilisel isikul tuleb enda tegevuskoha andmed ise registrisse kanda. Asjaolu, et tegemist on juba registrisse kantud tegevuskohaga, ei takista igal seal tegutseval isikul endaga seotud andmete registrisse kandmist.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse tegevuskohad,  kus tegeldakse järgmiste tegevustega:

 • põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega;
 • põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;
 • põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;
 • erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;
 • põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega;
 • veeloomade kasvatamisega kasvanduses või molluskikasvatusalal ja kasutatakse tehnoloogiat, mis on välja töötatud nimetatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (lühidalt: vesiviljelusega), välja arvatud ettevõttes, kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil ning kus puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse;
 • mesindusega;
 • karusloomade kasvatamisega turustamise eesmärgil;
 • põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemisega, sealhulgas teadustöö tegemisega seotud loomade aretuse eesmärgil.

Iga tegevuskoha kohta kantakse registrisse järgmised andmed:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, füüsilise isiku puhul nimi ja isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);
 • isiku kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • tegevuskoha aadress;
 • vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
 • tootmissuund;
 • loomaliik (loetleda kõik loomaliigid);
 • tegevuskoha nimi;
 • mesilaste pidamisel mesilasperede arv;
 • munakande pidamisel munade saamise eesmärk (turustamiseks või oma tarbeks);
 • munade turustamise korral tootmisviisi kood ja maksimaalvõimsus;
 • allkirjastanud isiku/andmed esitanud isiku nimi, kood ja kuupäev;
 • tegevuskoha x koordinaat;
 • tegevuskoha y koordinaat

Andmete registrisse kandmiseks on kolm võimalust:

 • PRIA iseteeninduskeskkonnas aadressil https://epria.pria.ee (pärast sisselogimist suunduda vanasse e-PRIAsse, kus valida Teenused -> Loomade register -> Andmete esitamine -> Hoone, ala või mesila registreerimine);
 • täita digitaalselt ja digiallkirjastatuna saata e-posti aadressile loomade [dot] register [at] pria [dot] ee ;
 • Paberil täidetud taotlus tegevuskoha registreerimiseks saata tavapostiga aadressile PRIA Tähe 4, Tartu 51010.

Igale põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohale omistatakse PRIA poolt registreerimisnumber, mis koosneb Eesti ISO-koodi tähisest EE ja kuni 5 kohalisest numbrist (näiteks EE12345).

Enda poolt põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohtade andmeid on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused -> Loomade register -> Andmete vaatamine -> Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 5 tööpäeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda vana e-PRIA kaudu.

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee