Isikuandmete töötlemine

Valitsusasutusena on PRIA tegevus avalik. Meie tööd puudutavate materjalidega saate tutvuda veebilehel www.pria.ee või esitades teabenõude. Oma tegevuse käigus kogume isikuandmeid.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja neile ligipääsu võimaldamine on reguleeritud avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. Lisaks reguleerivad andmetega töötamist ja võivad seada piiranguid andmete avalikustamisel mitmesugused õigusaktid, millest peab PRIA lähtuma toetuste menetlemisel ja registreid pidades.

Meie ülesandeks on erinevate toetuste menetlemine ning kahe riikliku registri (põllumajandusloomade register ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register) pidamine.

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantakse kliendi avalduse alusel isiku-, kontakt- ja pangaandmed kõigi kohta, kes taotlevad PRIAlt toetusi; samuti tootmiskvoodi või riikliku koguse määramise, impordi- või ekspordilitsentsi, eksporditoetuse või seestöötlemise sertifikaadi taotlemisel.

Registrisse kantakse kliendid, kes esitavad pakkumisi või taotlevad eelnevat heakskiitu turukorraldusabinõudes osalemiseks. Samuti kantakse registrisse isiku- ja kontaktandmed loomapidajate kohta ja andmed põllumassiivide kohta. Registri pidamise eesmärk on tagada toetuste kiire ja täpne maksmine ning sellekohane järelevalve.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse andmed identifitseeritud põllumajandusloomade ja nende pidajate, loomapidamise tegevuskohtade ja seal loomi pidavate ning vastutavate isikute, tapamajade ning loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja töötlemise ettevõtete kohta. Nende andmete kogumise eesmärgiks on ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Põllumajandusloomade registreerimine riiklikus registris on üheks eelduseks loomadega seotud toetuste maksmisel.

Registritesse kantavate ja kantud isikute toimingute õiguspärasuse tagamiseks töötleb PRIA registritesse kantud isikute esindusõiguslike isikute andmeid.

PRIA tegevuse käigus loodud ja saadud dokumente on võimalik vaadata kodulehel olevast dokumendiregistrist. Seal avaldame dokumentide pealkirja, registreerimise kuupäeva, registreerimisnumbri, dokumendi liigi ja saatmisviisi. 

Toetuste menetlemisega seotud ja isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele oleme kehtestanud juurdepääsupiirangud, s.t dokumendiregistris avaldame kirjade metaandmed. Kui soovite mõne kirjaga tutvuda, tuleb selleks esitada teabenõue. Seejärel hindame, kas küsitud dokumenti saab üldse, osaliselt või täielikult välja anda.

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle sinna ning teavitame teid sellest.

Olukorras, kus tööülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid andmeid mõnelt teiselt ametilt/asutuselt, teeme järelepärimisi, kus kasutame klientide andmeid ulatuses, mis on vajalik järelepärimisele vastamiseks.

Kui mõni teine asutus pöördub PRIAsse järelepärimisega oma ülesannete täitmiseks, väljastame kliendi andmeid nii vähe, kui on vajalik selle ülesande lahendamiseks.

Säilitame oma tegevuse käigus loodud ja saadud dokumente ning sellega seotud registriandmeid sõltuvalt sellest, missuguse toetuse menetlemisega on dokument seotud, aga mitte vähem kui 10 aastat.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Me keeldume tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

-   kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
-   takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
-   raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
-   ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Enda kohta käivaid isikuandmeid on võimalik vaadata ja muuta PRIA iseteeninduskeskkonnas aadressil https://epria.pria.ee/, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee) või aadressile Tähe 4, Tartu 51010.

 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Videovalve PRIAs

PRIA kasutab Tartus Tähe 4 keskuse hoones kaameraid eesmärgiga tagada PRIA teenistujate ning vara (sh andmete) kaitse ja turvalisus. Kui külastate Tähe 4 hoonet, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Videokaamerate kasutamisest teavitame hoonesse sisenejaid vastavate kleebistega hoone välisustel. Kaamerapilti keegi reaalajas ei jälgi.

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil. Videokaamerate ning nende salvestiste kasutamise aluseks on PRIA õigustatud huvi teenistujate, klientide ja vara, sh andmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks (tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 11, isikuandmete kaitse üldmääruse § 11 lg 1  ja asjaõigusseaduse § 41 lg 1).

Tähe 4 hoonesse või selle vahetusse lähedusse on paigaldatud 5 kaamerat. Neist enamik on sisekaamerad, mis asuvad hoone korruste üldaladel ning samuti on kasutuses välikaamera. Kaameraid ei kasutata WC-des ja duširuumides.

Kaamerate abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs videokaamerate salvestistele on piiratud PRIA turvanõunikuga, kes vaatab salvestisi vaid turvaintsidendi lahendamiseks. Kaamerate salvestised ei säili igavesti, vaid need kirjutatakse jooksvalt üle (keskmine säilimisaeg u 1 kuu).

Andmesubjektidel on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel teda on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks tuleb esitada taotlus PRIA e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee). Avalduses palume kirjeldada võimalikult täpselt aega ja kohta, mille kohta soovitakse salvestist saada. PRIAl puudub kohustus koopia väljastamise taotlust rahuldada, vastav otsustus tehakse igakordselt kaalutlusõiguse alusel. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik teised isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

Õigusrikkumiste korral on õiguskaitseorganitel õigus turvasalvestis originaalkujul välja nõuda ning PRIA on kohustatud selle  neile andma.

 

PRIAs on kasutusel kõnekeskuse teenus. Kõnekeskuse moodustavad:

 1. Loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefon 737 7679,
 2. Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678,
 3. Registrite infotelefon 731 2311 ja
 4. Üldtelefon 737 1200.

PRIAga toimunud telefonikõnede ja telefonisõnumite sisu, sh selliste kõnede käigus vahetatud andmed (edaspidi kõne), moodustavad kõnesisu.

Kui PRIA poole pöördutakse telefoni teel kõnekeskuse infonumbritel, siis kõne salvestatakse. Sama kehtib ka juhul, kus kõnekeskuse infonumbri kaudu on suhtluse algatajaks PRIA.

Kõnede salvestisi kasutame võimalusel iseseisva menetlusdokumendina meie klientide halduskoormuse vähendamiseks (kui see on võimalik, ei nõuta täiendavalt kirjalike dokumentide esitamist).

Lisaks võime salvestisi kasutada PRIA infotelefonide kaudu osutatava infoteenuse kvaliteedi kontrollimiseks ja parandamiseks vajalike uuringute läbiviimiseks.  

Salvestatakse üksnes kõnekeskuse infonumbrite (vt nimekirja artikli alguses) vahendusel toimuvad kõned. Teised telefoninumbrid ei ole kõnekeskuse teenusega ühendatud ja nende kaudu toimuvaid kõnesid ei salvestata.

Kõnesisu on kaitstud samamoodi nagu isikuandmed ja PRIA hoiab seda kolmandate isikute eest saladuses. Täpsemat infot saab lugeda PRIA isikuandmete töötlemise leheküljelt.

Üldjuhul säilitatakse kõnede salvestisi PRIAle sideteenust osutava partneri poolt 9 kuud. Peale selle aja möödumist kõned kustutatakse.  

Juhul, kui kõnefaili on vaja säilitada tõendina haldusmenetluses, siis säilitab PRIA kõnefaili talle kuuluvates infosüsteemides ja see kustutatakse koos muude menetlusdokumentidega PRIAle õigusaktides ette nähtud dokumentide säilitustähtaja möödumisel.

Kui PRIAl tekib vajadus infoteenuse kvaliteedi uuringute läbiviimiseks PRIA poolt säilitatud kõnede salvestisi kasutada 60 päevast pikema perioodi kohta, siis võime seda teha, aga sel juhul kustutatakse salvestised viivitamata peale uuringu lõppemist. Salvestiste põhjal tehtud uuringu tulemuste kohta võime meie kodulehel anda tagasisidet ainult sellises vormis, mis ei sisalda konkreetseid andmeid helistajate kohta.

Nõustudes oma e-posti aadressi andmisega toetuste info saamiseks, olen teadlik, et minu e-posti aadressi kasutatakse PRIA kodulehelt toetusinfo saatmiseks.

Nõustudes oma e-posti aadressi andmisega elektroonilise infokirja saamiseks, olen teadlik, et minu e-posti aadressi kasutatakse PRIA e-infokirja saatmiseks.