Avalikud andmed

Põllumajandusloomade registri otsingumoodulid

Võimaldab otsida veise andmeid veise registreerimise numbri järgi.

Ava link, sisesta  ISO kood ja registri number ning vajuta nupule “otsi”, seejärel kuvatakse veise kohta põllumajandusloomade registris olevad andmed – veise tõug, sugu, sünnikuupäev, märgistamise kuupäev, olemasolul ka surma kuupäev või riigist väljaveo kuupäev ja viimase sündmuse korral ka sihtriik; veisepassi andmed (passi number, ja liik ning väljastamise kuupäev); veise ema andmed (registreerimise number) ja ehitise andmed (tegevuskoha number), kus loom asub või viimati asus.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/VeiseAndmed

Võimaldab otsida lammaste andmeid lamba registreerimise numbri järgi.

Ava link, sisesta  ISO kood ja registri number ning vajuta nupule “otsi”, seejärel kuvatakse lamba kohta põllumajandusloomade registris olevad andmed – lamba tõug, värvus,  sugu, sünnikuupäev, märgistamise kuupäev, olemasolul ka surma kuupäev või riigist väljaveo kuupäev ja viimase sündmuse korral ka sihtriik;  lamba ema andmed (registreerimise number) ja ehitise andmed (tegevuskoha number), kus loom asub või viimati asus.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LambaAndmed

Võimaldab otsida kitsede andmeid kitse registreerimise numbri järgi.

Ava link, sisesta  ISO kood ja registri number ning vajuta nupule “otsi”, seejärel kuvatakse kitse kohta põllumajandusloomade registris olevad andmed – kitse tõug, värvus,  sugu, sünnikuupäev, märgistamise kuupäev, olemasolul ka surma kuupäev või riigist väljaveo kuupäev ja viimase sündmuse korral ka sihtriik);  kitse ema andmed (registreerimise number) ja ehitise andmed (tegevuskoha number), kus loom asub või viimati asus.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/KitseAndmed

Võimaldab hobuse UELNi, nime vms andmevälja järgi otsida Eesti hobuslaste keskregistris olevaid hobuslasi.

Lihtotsingus on võimalik otsida hobuslasi nime, UELNi ja transpondri numbri järgi.  Täpsem otsing annab rohkem võimalusi.

Pärast otsingu parameetri(te) sisestamist vajuta nupule “otsi”, mille tulemusel väljastatakse ühe hobuslase andmed või kui otsingu tingimustele vastas rohkem hobuslasi, siis hobuslaste nimekiri.

Hobuslaste kohta kuvatakse andmed  - põhiinfo (hobuslase põhiandmed, näiteks nimi, sugu, UELN, värvus, aretaja, info haldaja jne, märgised, identifitseerimise andmed, geneetise ekspertiisi tulemused nende olemasolul), samuti põlvnemise, järglaste, tõuraamatu ja jõudluse andmed ning pildid nende oleamsolul.

NB! Hobuste eellaste andmeid vaadates võib esineda olukordi, kus hobusel on ebareaalne arv järglasi. Põhjus on selles, et käsitsi kirjutatud originaaltõuraamatute digitaliseerimisel ei tekitatud mitmekordselt kandeid hobuste kohta, kelle andmed olid väga puudulikud. Seega, kui käsitsi kirjutatud tõuraamatutes oli hobuse eellase kohta ainult info „eesti mära“, siis andmete digitaliseerimisel ei tekitatud iga sellise juhtumi puhul uut eellase kannet, vaid kõik sellised kanded seoti ühe eellase objektiga - „eesti mära“. Näiteks kui avada hobuse eellane sünninimega „ER mära“, siis kuvatakse sellel hobusel ebareaalselt palju järglasi, mille põhjuseks ongi eelpool kirjeldatud otsus. Täpsustavate küsimuste korral palume pöörduda konkreetse tõuraamatu pidaja poole.

https://ariel.pria.ee/hobu

Võimaldab veise, lamba või kitse registreerimise numbri järgi otsida loomaliigi piires rohkem kui ühe looma andmeid. Päringu tulemus kuvatakse xml formaadis, mis võimaldab andmeid oma infosüsteemi üles laadida.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXml

Versioon 2 - päringu tulemuses kuvatakse lisaks veise, lamba või kitse ema number ja looma surma kuupäev.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXmlV2

Versioon 3 - päringu tulemuses kuvatakse lisaks veise, lamba või kitse viimase loomapidaja nimi ja registrikood.

https://ariel.pria.ee/lr-avalik/LoomaAndmedXmlV3

PRIA veebikaart on abivahend, mille abil saab kiiresti leida põllumassiive, poollooduslikke kooslusi jms, loomakasvatushooneid ning mõõta vahemaid ja pindalasid.

Põllumajandusloomade registrisse kantud loomakasvatushooned, - rajatised, loomade pidamiseks piirtletud alad ja mesilad leiab kaardikihtidelt “loomakasvatushooned” ja “mesilad”.

Loomaskavatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala leidmiseks tuleb avada otsingu vorm, valida esimeses valikus  “loomakasvatushooned” ning vajadusel teha ka järgmised valikud (näiteks maakond või loomaliik või/ja tootmissuund) ning seejärel vajutada nuppu “otsi”. Kuvatakse kõik eelpool nimetatud tingimustele vastavad loomakasvatushooned nii nimekirjana kui punktina kaardil. Konkreetse loomakasvatushoonega seotud andmete vaatamiseks tuleb klikkida konkreetsel punktil kaardil.

https://kls.pria.ee/kaart

Põllumajandusloomade registri avalikud andmed

Allolevast aruandest saab vaadata loomade registri tegevuskohtade andmeid.

Tegevuskohad on jaotatud nelja kategooriasse:

 • registreerimisele kuuluvad maismaaloomade tegevuskohad;
 • heakskiitmisele kuuluvad maismaaloomade tegevuskohad;
 • registreerimisele kuuluvad vesiviljelusloomade tegevuskohad;
 • heakskiitmisele kuuluvad vesiviljelusloomade tegevuskohad.

Registreerimisele kuuluvates tegevuskohtades tegeletakse teatamiskohustuslike tegevusaladega. Loomapidamis- ja vesiviljeluskoht on alati võimaliku loomataudi riskiga ja seetõttu peavad teatamiskohustuslike tegevusaladega tegelemisest teavitama kõik ettevõtted, kus peetakse mistahes loomi kas äritegevuse eesmärgil või kodumajapidamises. Registreerimisele kuuluvad tegevusalad, millega tegelemise puhul ei ole risk võimaliku patogeenide leviku osas nii väike, et oleks ebaoluline seda infot keskselt põllumajandusloomade registrisse koguda, kuid samas mitte nii kõrge, et tegevusalal tegutsev isik peaks enne tegevuse alustamist taotlema heakskiitu ehk tegevusluba. Aruandes kuvatakse ka loomsete kõrvalsaadustega tegelevate ettevõtjate tegevuskohti.

Heakskiitmisele kuuluvates tegevuskohtades tegeletakse tegevusluba nõudvate tegevusaladega. Heakskiitmisele kuuluvad tegevusalad, mis kujutavad endast loomatervisega seonduvat kõrget riski ning millele on seetõttu kehtestatud eritingimused (nt seadmetele ja ehitistele, riskimaandamismeetmetele, töötajate erikoolitusele ja kutsekvalifikatsioonile või Põllumajandus- ja Toiduameti erijärelevalve vajaduse kohta). Kuna tegemist on loomataudi kõrgema levikuriski tegevusaladega, tuleb nendega tegelemise alustamiseks taotleda tegevusluba. Aruandes kuvatakse ka loomsete kõrvalsaadustega tegelevate ettevõtjate tegevuskohti.


Aruande kasutamisel pane tähele:

 • Andmed on esitatud tegevuskoha aadressi järgi.
 • Andmed on esitatud eelmise päeva seisuga. Andmeid uuendatakse igal hommikul hiljemalt kell 8.00.
 • Andmeid on võimalik sorteerida registreerimisele ja heakskiitmisele kuuluvate tegevuskohtade vahel ning maismaaloomade ja vesiviljeluse tegevusalade lõikes. 
 • Andmeid saab filtreerida nii tegevusala, tegevuskoha registrinumbri kui ka juriidilise aluse järgi. Valitud filtri eemaldamiseks klõpsake filtri nimetuse juures oleval kustutusmärgil või klõpsake taas samal valikul. Kõigi filtrivalikute eemaldamiseks vajutage filtriakna värskendusmärgil. 
 • Aruande kuvamisel kasutatav Power BI tarkvara näitab teatud andmevälju automaatselt selles keeles, mis on kasutajal seadistatud veebilehitseja vaikimisi keeleks.
 • Sõltuvalt kasutaja veebilehitseja keeleseadistustest kasutab Power BI arvudes eraldajana kas koma, punkti või tühikut.  
 • Aeglasema internetiühenduse puhul võib aruande kuvamisel esineda tõrkeid (aruanne ei lae end ülesse). Sellisel juhul proovige lehte uuesti laadida ehk värskendada (refresh). 
 • PRIA infosüsteemide korraliste hoolduspäevade järgselt võivad olla andmed kuvatud üle-eelmise päeva seisuga.
 • Aruannet on võimalik vaadata ka siit.

 

Lingile vajutades kuvatakse loomaliikide tabelid registris olevate eelmise päeva andmetega. Andmeid uuendatakse igal öösel. Tabeleis on maakondade lõikes välja toodud järgmiste loomade andmed:

 • Veiste koguarv
 • Lihaveiste arv
 • Piimalehmade arv
 • Ammlehmade arv
 • Lammaste arv
 • Kitsede arv
 • Sigade ja tegevuskohtade arv eelmise kuu lõpu ja aasta lõpu seisuga
 • Mesilasperede ja mesilate arv eelmise kuu lõpu seisuga
 • Kodulindude, linnupidajate ja tegevuskohtade arv eelmise kuu lõpu seisuga
 • Karjas olevate hobuslaste arv

https://www.pria.ee/sites/default/files/aruanded/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf

Lingile vajutades kuvatakse veiste statistilised andmed veiste erinevate gruppide ja vanuste lõikes. Andmed kuvatakse aastail 2005-2019 aasta viimase kuupäeva seisuga. Alates 2020. aastast kuvatakse andmed iga kuu viimase kuupäeva seisuga. Jooksva kuu kohta näidatakse käesoleva päeva seisu.

Iga grupi kohta kuvatakse järgmised andmed:

 • Loomade arv
 • Tõug
 • Tegevuskohtade arv
 • Loomade keskmine arv tegevuskohas
 • Loomapidajate arv
 • Loomade keskmine arv loomapidaja kohta
 • Loomade keskmine vanus kuudes

https://www.pria.ee/sites/default/files/aruanded/Lihaveiste statistika.xlsx

Lingile vajutades kuvatakse lammaste ja kitsede statistilised andmed erinevate gruppide ja vanuste lõikes. Andmed kuvatakse aastail 2005-2019 aasta viimase kuupäeva seisuga. Alates 2020. aastast kuvatakse andmed iga kuu viimase kuupäeva seisuga. Jooksva kuu kohta näidatakse käesoleva päeva seisu.

Iga grupi kohta kuvatakse järgmised andmed:

 • Loomade arv
 • Tõug
 • Tegevuskohtade arv
 • Loomapidajate arv
 • Loomade keskmine vanus kuudes

https://www.pria.ee/sites/default/files/aruanded/Lammaste ja kitsede statistika.xlsx

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tegevusloa saanud ja tegutsevad lihakäitlemisettevõtted, kus tegeletakse põllumajandusloomade tapmisega: