ÜPP SK 2023-2027 objektide tähistamine

ÜPP SK 2023-2027 teavitamisnõuded

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK) vahenditest toetuse saaja peab teavitama avalikkust, et toetatav objekt või tegevus on viidud ellu või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil. Teavitamiseks tuleb kasutada nõuetele vastaval kandjal (nt plakat, tahvel, veebileht) Euroopa Liidu embleemi. Tehnilised näitajad ja nõuded embleemi kasutamisele on kirjeldatud rakendusmääruse 2022/129 II lisas.

Teavitamiskohustus ei puuduta neid toetusesaajaid, kes saavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist pindala- või loomapõhist toetust.

NB! Siseriiklik määrus ÜPP SK 2023-2027 teavitamisnõuete kohta on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt väljatöötamisel, mistõttu ei ole käesolev info lõplik.

Teavitamisnõuded toetatava objekti või tegevuse kohta

  • Toetuse saaja tähistab embleemiga tegevusega seotud dokumendi või teabematerjali;
  • Kui toetuse saajal on olemas veebileht või sotsiaalmeediakanal, siis tuleb avalikkust teavitada, avaldades toetatava tegevuse lühikirjelduse, eesmärgid ja tulemused, tõstes sellega esile liidult saadavat rahalist toetust;
  • Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas püsitahvli või stendiga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad taristu- või ehitusprojektide rahastamises ning mille puhul ületab toetuse või rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot. Nõuetekohane teavitus peab olema paigaldatud alates hetkest, mil tegevus on alanud või ostetud seadmed on paigaldatud. Püsitahvlil või stendil tõstetakse esile liidult saadavat rahalist toetust;
  • Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas tahvliga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad investeerimises materiaalsesse varasse (v.a eelmises punktis nimetatud taristu- või ehitusprojektid) ning mille puhul ületab toetuse kogusumma 50 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot. Tahvlil tõstetakse esile liidult saadavat rahalist toetust. Tahvel võib olla ka elektrooniline;
  • Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas vähemalt ühe A3 formaadis plakatiga sellised toetatavad tegevused, mis hõlmavad LEADER meetmete, põhiteenuste ja taristumeetmete (v.a kahes eelmises punktis osutatud meetmed) toetamist ja mille puhul ületab toetuse summa 10 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 100 000 eurot. Teavitav tahvel paigaldatakse ka LEADERi raames rahastatavate kohalike tegevusrühmade asukohta. Plakatil tõstetakse esile liidult saadavat rahalist toetust. Plakat võib olla ka elektrooniline.
  • Kui toetuse saaja on füüsiline isik, tuleb võimalusel tähistada toetatav tegevus üldsusele nähtavas asukohas, tõstes sellega esile saadavat rahalist toetust. Tähistamisel lähtutakse eelnevates punktides kirjeldatud tingimustest.

NB! Siseriiklik määrus ÜPP SK 2023-2027 teavitamisnõuete kohta on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt väljatöötamisel, mistõttu ei ole käesolev info lõplik.

Abimaterjalid

Juriidilised alused

Nimetus

Logod

Nimetus