ÜPP SK 2023-2027 objektide tähistamine

ÜPP SK 2023-2027 teavitamisnõuded

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK) vahenditest toetuse saaja peab teavitama avalikkust, kui toetatav objekt või tegevus on ellu viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil. Teavitamiseks tuleb kasutada nõuetele vastaval kandjal (nt plakat, tahvel, veebileht) Euroopa Liidu embleemi (edaspidi embleem). Erinevalt eelmisest programmperioodist ei tule investeeringu objekte või tegevusi enam kleebistega tähistada. Tehnilised näitajad ja nõuded embleemi kasutamisele on kirjeldatud rakendusmääruse 2022/129 II lisas.

Teavitamiskohustus ei puuduta neid toetusesaajaid, kes saavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist pindala- või loomapõhist toetust.

Teavitamisnõudeid tuleb täita alates taotluse rahuldamise otsuse, toetuse andmise käskkirja või rahastamisvahendi rakendamiseks sõlmitava haldus- või hankelepingu jõustumisest. Teavitamisnõudeid tuleb täita toetatava tegevuse järelevalve perioodi lõpuni. 

Teavitamisnõuded toetatava objekti või tegevuse kohta

 • Toetuse saaja tähistab embleemiga ka objekti või tegevuse asukoha. Embleem tuleb paigaldada üldsusele hõlpsasti nähtavale kohale tahvli, stendi või plakatiga, mis on võimalusel hoone sissepääsu juurde. Kui püsitahvlit, stendi või plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada toetuse saaja esindusruumi või rajatisele.
 • Kui toetuse saajal on olemas toetavat tegevust kajastav veebileht või sotsiaalmeedia konto, siis avaldatakse seal toetatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja tulemused toetuse tasemega proportsionaalselt. Veebilehel ja sotsiaalmeediakanalites tuleb tõsta esile asjaolu, et Euroopa Liidult saadakse rahalist toetust.
 • Toetuse saaja tähistab embleemiga tegevusega seotud dokumendi või teabematerjali, mis on mõeldud üldsusele või osalejatele.
 • Erinevalt eelmisest programmperioodist ei tule ÜPP SK 2023-2027 LEADER toetusprogrammi abil rahastatud tegevuste osas kasutada LEADER toetusprogrammi logo.


 • Toetuse saaja tähistab püsitahvli või stendiga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad taristu- või ehitusprojektide rahastamises ning mille puhul ületab toetuse või rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot.
 • Toetuse saaja tähistab tahvliga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad investeerimises materiaalsesse varasse (v.a eelmises punktis nimetatud taristu- või ehitusprojektid) ning mille puhul ületab toetuse kogusumma 50 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot. 
 • Toetuse saaja tähistab vähemalt ühe A3 formaadis plakatiga sellised toetatavad tegevused, mis hõlmavad LEADER meetmete, põhiteenuste ja taristumeetmete (v.a kahes eelmises punktis osutatud meetmed) toetamist ja mille puhul ületab toetuse summa 10 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 100 000 eurot. 


 • Füüsilisest isikust toetuse saaja tagab asjakohase teabe kättesaadavuse nii palju kui võimalik, rõhutades Euroopa Liidult saadavat toetust avalikkusele nähtavas kohas. Teavet võib edastada plakati, stendi, tahvli või elektroonilise kuvariga ning kodulehel ja sotsiaalmeedias. Tähistamisel lähtutakse eelnevates punktides kirjeldatud tingimustest. 

Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas püsitahvli või stendiga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad taristu- või ehitusprojektide rahastamises ning mille puhul ületab toetuse või rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot. 

 • Püsitahvlil või stendil tõstetakse esile Euroopa Liidult saadavat rahalist toetust.
 • Püsitahvli või stendi minimaalne suurus on 1500 × 1000 mm.
 • Püsitahvlile või stendile on kirjutatud sekkumise ja tegevuse nimetus. Sekkumise ja tegevuse nimetus moodustavad vähemalt 30 protsenti püsitahvli või stendi kõrgusest.
 • Embleem peab moodustama vähemalt 25% püsitahvli või stendi pindalast.
 • Välitingimustes olev püsitahvel või stend peab olema tehtud ilmastikukindlast materjalist.
 • Püsitahvel või stend peab säilima kuni konkreetse sekkumise järelevalveperioodi lõpuni.
 • Püsitahvel või stend võib olla nii vertikaalne kui horisontaalne.
 • Püsitahvlil või stendil võib esitada muud teavet.   

Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas tahvliga sellised toetatavad tegevused, mis seisnevad investeerimises materiaalsesse varasse (v.a eelmises punktis nimetatud taristu- või ehitusprojektid) ning mille puhul ületab toetuse kogusumma 50 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 500 000 eurot. 

 • Tahvlil tõstetakse esile Euroopa Liidult saadavat rahalist toetust.
 • Tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 mm.
 • Tahvlile on kirjutatud sekkumise ja tegevuse nimetus. Sekkumise ja tegevuse nimetus moodustavad vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest; 
 • Embleem peab moodustama vähemalt 25% tahvli pindalast.
 • Välitingimustes olev tahvel peab olema tehtud ilmastikukindlast materjalist.
 • Tahvel võib olla elektrooniline.
 • Tahvel peab säilima kuni konkreetse sekkumise järelevalveperioodi lõpuni.
 • Tahvel võib olla nii vertikaalne kui horisontaalne.
 • Tahvlil võib esitada muud teavet.  

Toetuse saaja tähistab üldsusele nähtavas asukohas vähemalt ühe A3 formaadis plakatiga sellised toetatavad tegevused, mis hõlmavad LEADER meetmete, põhiteenuste ja taristumeetmete (v.a kahes eelmises punktis osutatud meetmed) toetamist ja mille puhul ületab toetuse summa 10 000 eurot või mille puhul ületab rahastamisvahendite (sh käibekapitali rahastamise vormis antava toetuse) kogusumma 100 000 eurot. Teavitav plakat tuleb paigaldada ka LEADER kohalikul tegevusrühmal.

 • Plakatil tõstetakse esile Euroopa Liidult saadavat rahalist toetust.
 • Plakat peab olema A3 formaadis.
 • Plakatile peab olema kirjutatud sekkumise ja tegevuse nimetus. Sekkumise ja tegevuse nimetus moodustavad vähemalt 30 protsenti plakati kõrgusest.
 • Embleem peab moodustama vähemalt 25% plakati pindalast.
 • Välitingimustes olev plakat peab olema tehtud ilmastikukindlast materjalist.
 • Plakat võib olla elektrooniline.
 • Plakat peab säilima kuni konkreetse sekkumise järelevalveperioodi lõpuni.
 • Plakat võib olla nii vertikaalne kui horisontaalne.
 • Plakatil võib esitada muud teavet.

Abimaterjalid

Juriidilised alused

Nimetus

Logod

Nimetus