Perioodi 2021–2027 kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus

Meede F1.4.1.2 EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF 2021 – 2027 logo eraldi (värviline 2)

Tutvustus

Toetuse eesmärk on tagada kalanduse seire, kontrolli- ja õigus- ja haldusnormide täitmine, suurendades seejuures avaliku halduse suutlikkust ja tulemuslikkust. Toetusega rahastatakse muuhulgas ka infosüsteemide ja elektrooniliste rakenduste arendamist ja hooldust, sealhulgas andmevahetuse arendamist, digitaalsete jälgitavussüsteemide väljatöötamist ja rakendamist ning vajaliku riist- ja tarkvara soetamist.

Toetus panustab „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ kaheksandasse tegevussuunda, mis on kestlik kalandus. Selle tegevussuuna üks eesmärke on majandada kalavarusid keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult ning tagada seeläbi nende hea seis.

Taotlusvooru eelarve on 2 078 000 eurot. Toetust rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist ning 30% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 28. veebruarist 20. märtsini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust võivad taotleda Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Keskkonnaamet ning Põllumajandus- ja Toiduamet. Toetuse eesmärk on tagada tõhus kalanduse kontrolli- ja õigusnormide täitmine, suurendades sealjuures kontrolli ja järelevalvet tegevate riigiasutuste administratiivset suutlikkust.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 30.01.2024 määrusega nr 9 „Perioodi 2021–2027 kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ (edaspidi määrus).

Toetatakse järgmisi kalanduse kontrolli ja järelevalvega seotud tegevusi:

 • koolitus oskuste parandamiseks ja inimkapitali arendamiseks;
 • teadlikkuse suurendamine, üldsuse teavitamine;
 • uuringute läbiviimine;
 • investeeringud avaliku sektori asutustesse kontrolli ja õigusnormide täitmise tagamise parandamiseks;
 • investeeringud IT riistvarasse;
 • investeeringud IT tarkvarasse;
 • osalemine kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide rakendamises ja kontrolli koordineerimises.

Abikõlblikud on järgmised otsesed kulud (määruse § 3), mis hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punkti a alusel:

 • koolituse, seminari või teabepäeva korraldamise kulud;
 • seadusest tulenevad lähetusega seotud kulud;
 • ametniku ametialase koolituse, sealhulgas seminaril või konverentsil osalemise kulu
 • sisseostetava töö ja teenuse kulu;
 • varustuse soetamise kulu, mis on vajalik veekogul viibides töötingimuste ja ohutuse tagamiseks;
 • kontrollivahendite soetamise kulu;
 • laeva, mootorsõiduki ja haagise soetamise kulu;
 • riistvara soetamise kulu;
 • tarkvara arendamise ja soetamise kulu;
 • toetatavat tegevust elluviiva ametniku tööjõukulu proportsionaalselt tegevuse heaks töötatud ajaga
 • regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus- Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2017 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“ sätestatud toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

Määruse §-s 3 sätestatud kulud on abikõlblikud alates 1. jaanuarist 2024. a, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 63 sätestatud juhul. Artikli 63 punkti 6 järgi on tegevused abikõlblikud juhul, kui need ei ole füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud enne, kui on esitatud toetuse taotlus, olenemata sellest, kas kõik asjaomased maksed on tehtud.

Laevade, mootorsõidukite ja haagistele toetuse andmine on toetatav, kui soetatud vahendit kasutatakse kalapüügi kontrollimiseks ja järelevalveks vähemalt 75% ulatuses nende kogu aastasest kasutusajast. Näiteks kasutatakse hüdrokopterit hooajaliselt neljal kuul aasta jooksul ja sellest nelja kuu pikkusest kasutusajast 75% peab olema kasutatud kalanduse kontrolli ja järelevalve teostamiseks. Määruse § 7 lõige 1 punkti 10 kohaselt peetakse soetatud vahendite kasutusaja arvestamiseks päevikut või muud kasutusaega tõendavat dokumenti, mis esitatakse PRIA nõudmisel.

Kaudne kulu, mis on tekkinud kontrolli- ja  eriprogrammide rakendamise ja kontrollide koordineerimise tegevuse elluviimise käigus, hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punkti d ja artikli 54 punkti b kohaselt ühtse määra alusel, mis on 15% abikõlblikust otsesest tööjõukulust.

Kaudsete kulude hüvitamisel ühtse määra alusel kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita.

Hüvitamisele kuuluvad kaudsed kulud on järgmised:

 • sidekulu, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu;
 • kontoritehnika, kontoritarvete ja mööbli soetamise, hoolduse ja paranduse kulu;
 • tarkvara hoolduse kulu;
 • transpordikulu, sealhulgas mootorsõiduki kasutusrendi kulu, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulu ning kütuse- ja hoolduskulu;
 • administreerimisega seotud personalikulu, mis on kaudselt seotud toetatava tegevuse elluviimisega, sealhulgas raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, vara haldamine, juriidiline nõustamine, riigihanke korraldamine ning infotehnoloogiline tugitegevus;
 • kommunaalkulu, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulu, ruumide koristamise ning valveteenuse kulu;
 • tööruumide üürimise või rentimise kulu.

Mitteabikõlblikud kulud on järgmised:

 •  sularahamakse, lepingu sõlmimisega või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 • riigilõiv, trahv, finantskaristus ning vaide ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
 • amortisatsioonikulu;
 • kulu, mille katteks taotleja on saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

Toetuse esitamisele ja taotlusele esitatavad nõuded on toodud määruse §-s 5.

Kui toetust taotletakse määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 95 nimetatud kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide rakendamiseks ja määruse (EÜ) 2019/473 artiklis 16 nimetatud kontrolli koordineerimiseks, siis esitatakse:

 1. Euroopa Komisjoni rakendusotsuse number ja kuupäev, millega kehtestati kontrolli- ja inspekteerimisalane eriprogramm;
 2. Euroopa Komisjoni rakendusotsuse number ja kuupäev, millega kehtestatakse nimekiri Euroopa Liidu inspektoritest, kes võivad teha nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 95 kohaseid kontrolle ja inspektsioone.

Eelarve kohta peab esitama järgnevad andmed:

 1. kavandatavad kulud määruse § 3 lõikes 2 toodud kululiikide lõikes;
 2. määruse § 3 lõikes 4 nimetatud kaudne kulu;
 3. toetatava tegevuse prognoositav kulu poolaastate kaupa.

Kohustused

Toetuse saaja kohustused on toodud määruse §-s 7.

Toetuse saaja on kohustatud:

 • viima ellu toetatava tegevuse, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid toetuse määramise otsuses nimetatud tähtpäevaks;
 • tagama tegevuse elluviimise jooksul vastavuse meetme tingimustes taotleja ja toetuse saaja kohta sätestatud nõuetele;
 • võimaldama teha auditit, teostada järelevalvet või teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitama auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • teavitama viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 • näitama, et tegemist on Euroopa Merendus- Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi. Loe teavitamisele seatud nõuetest lähemalt siit;
 • järgima riigihangete seadust;
 • tagama PRIA esindajale riigihangete registris juurdepääsu hankele.
 • pidama arvestust § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud vahendite kasutusaja kohta ning PRIA nõudmisel esitama kasutuaega tõendava dokumendi.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne määr on 100% abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse määramine

Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 2 punkti 3 alusel. 

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõikes 6 sätestatud alustel.

Toetuse saaja esitab PRIAle maksetaotluse koos määruse § 8 lõikes 2 välja toodud dokumentidega pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist. Eelneval aastal tasutud kulude kohta tuleb esitada maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega hiljemalt sellele järgneva aasta 31. jaanuariks. Näiteks 2024. aasta kohta tuleb esitada maksetaotlus hiljemalt 31.01.2025.

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse juhul, kui enne toetuse maksmist tuvastatakse, et taotleja ei ole täitnud toetuse saamise tingimusi või ei vasta toetuse saamise nõuetele. Taotluse rahuldamata jätmise alused on sätestatud kalandusturu korraldamise seaduse § 53 lõikes 3.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates määruse § 8 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.