EMKVF 2021-2027 objektide tähistamine

EMKVF 2021-2027 teavitamisnõuded

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 (EMKVF) vahenditest toetuse saaja peab teavitama avalikkust, et toetatav objekt või tegevus on viidud ellu või viiakse ellu fondi toetuse abil. Teavitamiseks tuleb kasutada nõuetele vastaval kandjal (nt kleebis, plakat, tahvel, veebileht) EMKVFi logo ja Euroopa Liidu embleemi. Erandjuhul tuleb korraldada teavitamisüritus või -tegevus.

Teavitamisnõuded on sätestatud määrusega „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“. Teavitamisnõudeid tuleb täita alates taotluse rahuldamise otsuse, toetuse andmise käskkirja või rahastamisvahendi rakendamiseks sõlmitava haldus- või hankelepingu jõustumisest.

Teavitamisnõudeid tuleb täita toetatava tegevuse abikõlblikkuse perioodi vältel, kui määrusest ei tulene teisiti. Kui teavitamistähtaeg on läbi, tuleb tähistus võimaluse korral eemaldada. Kui kleebis, plakat või tahvel on saanud enne teavitamisnõuete tähtaja möödumist kahjustada, tuleb nende kahjustuseelne olukord taastada.

Teavitamisnõuded toetatava objekti või tegevuse kohta:

 • Toetuse saaja tähistab logoga (nt trükitud logo või kleebis) asja, dokumendi või muu teabekandja, mis on mõeldud avalikkuse, osalejate, lõppsaajate või toetatava tegevuse sihtrühma jaoks. Üksikesemed (nt sisustus) ja andmekandjad ei pea olema logoga tähistatud, kui need ei ole suunatud avalikkusele ning asuvad samas ruumis või objektil, kus asub plakat või tahvel.
 • Kui toetuse saajal on olemas veebileht, mille kaudu edastatakse toetatava tegevusega seotud teavet, tuleb lisada logo ka sinna (sh mobiilivaatele).
 • Toetuse saaja tähistab toetuse abil soetatud asja kleebisega, millele on kantud logo ja embleem. Kui asjale on logo ja embleem kantud tootmise käigus, siis ei tule kleebist lisada.
 • Toetuse saaja paigaldab toetatava tegevuse elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, messi, seminari ja ehitustegevuse asukohta plakati. Plakat võib olla ka elektrooniline.
 • Toetuse saaja tähistab objekti tahvliga, kui EMKVFist toetatava tegevuse kogumaksumus ületab 100 000 eurot. Tahvel võib olla ka elektrooniline.
 • Strateegiliselt olulise tegevuse (nt kalandusandmete kogumine) ja sellise tegevuse puhul, mille kogumaksumus ületab 10 000 000 eurot, peab toetuse saaja korraldama teavitamisürituse või -tegevuse.
 • Avalikkuse teavitamise korral kõnes või juhul, kui objekti eripära tõttu ei ole võimalik objekti logoga tähistada, tuleb suuliselt või tekstis kasutada väljendit „Kaasrahastanud Euroopa Liit“.
 • Kui toetuse saajal on olemas toetavat tegevust kajastav veebileht või sotsiaalmeedia konto, siis avaldatakse lisaks logole toetatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.
 • Logo koos nõutud tekstiga paigutatakse objektil kergesti märgatavale kohale ning need peavad olema selgelt nähtavad ja mõistlikust kaugusest loetavad. Sõltumata digiseadmest peab ka veebilehele paigutatud või veebirakenduses kasutatud logo olema digiseadme ekraanil kergesti nähtav.
 • Võõrkeelsel infomaterjalil võib kasutada logo ingliskeelset versiooni (vt määruse lisa joonis 2).
 • Füüsilisest isikust toetuse saaja tagab asjakohase teabe kättesaadavuse nii palju kui võimalik, rõhutades fondist saadavat toetust avalikkusele nähtavas kohas. Teavet võib edastada kleebise, plakati, elektroonilise kuvari või tahvliga.

Täpsemad nõuded logo kasutamise osas on välja toodud määruses ning logo kasutusjuhendis.

Toetuse saaja tähistab toetuse abil soetatud asja kleebisega, millele on kantud logo ja embleem. Kui asjale on logo ja embleem kantud tootmise käigus, siis ei tule kleebist lisada. Üksikesemed (nt sisustus) ja andmekandjad ei pea olema tähistatud, kui need ei ole suunatud avalikkusele ning asuvad samas ruumis või objektil, kus asub plakat või tahvel.

 • Väike objekt, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese ja väiksem töövahend, tähistatakse vertikaalse, vähemalt 26 × 45 millimeetri suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 45 × 26 millimeetri suuruse kleebisega (määruse lisa joonised 11 ja 12).
 • Suur objekt, sealhulgas masin, sõiduk ja seade, tähistatakse vertikaalse, vähemalt 70 × 120 millimeetri suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 120 × 70 millimeetri suuruse kleebisega (määruse lisa joonised 11 ja 12).

Toetuse saaja paigaldab toetatava tegevuse elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, messi, seminari ja ehitustegevuse asukohta plakati. Kui EMKVFist toetatava tegevuse kogumaksumus ületab 100 000 eurot, tuleb objekt tähistada tahvliga.

 • Kui plakatit ei ole võimalik või mõistlik objekti või tegevuse asukohta paigaldada, võib selle paigutada toetatava tegevusega seotud asukoha esindusruumi või rajatisele. Plakat võib olla ka elektrooniline.
 • Plakat peab olema üleval toetatava tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
 • Plakat peab olema vähemalt A3 suuruses ning sellel peab asetsema logo, mille jaoks eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast. Plakatile märgitakse toetatava tegevuse nimetus või lühikirjeldus, mida seostatakse fondist saadud toetusega ja mis peab moodustama vähemalt 30% plakati kõrgusest (määruse lisa joonised 15 ja 16).

Toetuse saaja paigaldab toetatava tegevuse elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, messi, seminari ja ehitustegevuse asukohta tahvli, kui EMKVFist toetatava tegevuse kogumaksumus ületab 100 000 eurot. Kui EMKVFist toetatava tegevuse kogumaksumus jääb alla 100 000 euro, võib objekti tähistada plakatiga.

 • Tahvel paigaldatakse avalikkuse jaoks nähtavasse kohta, mis asub objektil või selle vahetus läheduses. Kui objekti või tegevuse asukoht ei ole avalikkuse jaoks juurdepääsetav, võib tahvli paigutada toetatava tegevusega seotud asukoha esindusruumi või rajatisele. Tahvel võib olla ka elektrooniline.
 • Tahvel püstitatakse investeeringu või seadme asukohta kohe pärast investeeringuga seotud toiminguga või ostetud seadme paigaldamisega alustamist.
 • Tahvel peab olema üleval toetatava tegevuse abikõlblikkuse perioodil alates tegevuse alustamisest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklites 65 ja 66 nimetatud kestuse nõude kohaldumise korral peab tahvel olema üleval selle nõude täitmise aja lõpuni.
 • Tahvlile paigutatakse logo ja embleem, mille jaoks eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast. Tahvlile märgitakse toetatava tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, mille jaoks eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest. Kui ühes asukohas viiakse samal ajal ellu mitut tahvliga märgistatavat tegevust, võib mitme tegevuse nimetused ja eesmärgid kanda ühele tahvlile. Tahvli väikseim lubatud suurus on 500 × 300 millimeetrit (määruse lisa joonised 13 ja 14). Tahvlile võib paigutada muu teabe, kui see ei takista ülejäänud nõuete täitmist.

Strateegiliselt olulise tegevuse ja sellise tegevuse puhul, mille kogumaksumus ületab 10 000 000 eurot, peab toetuse saaja korraldama teavitamisürituse või -tegevuse eesmärgiga teavitada avalikkust toetuse saamisest. Ürituse elluviimisse tuleb kaasata korraldusasutust (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium), kes omakorda kaasab sinna Euroopa Komisjoni.

Strateegiliselt olulise tegevuse alla kuulub tegevus, millega antakse märkimisväärne panus EMKVFi rakenduskava eesmärkide saavutamisse ja mille suhtes kohaldatakse teatavaid seire- ja teabevahetusmeetmeid. See võib olla konkreetne tegevus või meede. Strateegiliselt oluline tegevus on EMKVFi rakenduskava kohaselt nt kalandusandmete kogumine (rakenduskava lisa).

Teavitamisüritus või -tegevus peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele:

 • see peab toimuma pressikonverentsi, seminari, konverentsi, avamisürituse või näitusena;
 • selle kohta avaldatakse pressiteade või artikkel üleriigilises elektroonilises meedias või trükimeedias;
 • selle kohta valmib vähemalt 20 trükikvaliteediga fotot ja kokkuvõttev kuni kolmeminutiline video.

Abimaterjalid