Perioodi 2021–2027 tootmis- ja turustamiskavade toetus 2024

Meede F2.2.2 EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF 2021 – 2027 logo eraldi (värviline 2)

Tutvustus

Toetuse eesmärk on toetada tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamise ja rakendamisega seotud tegevusi ning aidata seejuures kaasa kalapüügi- ja vesiviljelussektori konkurentsivõime tõstmisele. Tootmis- ja turustamiskavad annavad tootjaorganisatsioonidele võimaluse suunata oma liikmeid säästvama tootmise poole. Toetust antakse tunnustatud tootjaorganisatsioonidele.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 251 340 eurot, mida rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist (EMKVF) ning 30% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 3.-10. juulini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust antakse tootjaorganisatsioonide liikmete konkurentsivõime tõstmiseks, tuginedes säästva tootmise ja ühise turustamise põhimõtetele. Kõik elluviidavad tegevused peavad olema tootmis- ja turustamiskava elluviimise ja rakendamisega otseselt seotud.

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) § 12 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon. Taotleja peab vastama määruse § 4 lõikes 2 nimetatud nõuetele.

 • taotlejal on toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi või Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt kalandusturu korraldamise seaduse § 15 lõike 4 alusel heakskiidetud tootmis- ja turustamiskava;
 • taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest, või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist, või tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotleja riikliku maksu võlg intressita on väiksem kui 100 eurot või on selle tasumine ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole toime pannud kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohast kalapüüginõuete tõsist rikkumist;
 • taotlejal ei ole kehtivat karistust karistusseadustiku §-s 209, 2091, 210, 3891, 391 või 393 sätestatud süüteo eest, mis on seotud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi või Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi toetusega seotud rikkumisega.

Toetuse määrad

Tootmis- ja turustamiskava rakendamise toetuse suurus on 4 189 eurot kuus tootjaorganisatsiooni kohta.

Toetuse summa on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)  2021/1060 artikli 53 lõike 3 punkti a alapunktis ii sätestatud viisil. Pikemalt on seletatud toetuse suuruse metoodikat määruse seletuskirjas.

Toetuse määramine

Nõuetekohased taotlused rahuldatakse ettenähtud vahendite piires, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta. Näiteks võidakse toetuse summat vähendada EMKVF 2021-2027 rahastusperioodi lõpus, kui toetuse eelarve vahendid on lõppemas ning kõigile taotlejatele ei jätku raha vastavalt toetuse määrale.

PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse §  45 lõike 3 punkti 1 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse § 45 lõike 6 alusel.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja e-PRIAs maksetaotluse pärast seda, kui tootmis- ja turustamiskava aastaaruanne on kalandusturu korraldamise seaduse § 15 lõike 5 kohaselt esitatud ja heaks kiidetud. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruannete heakskiitmisega tegeleb Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Toetust makstakse tootmis- ja turustamiskava rakendamise kuude eest, mille kohta esitatud aastaaruanne on heaks kiidetud.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 53 lõike 2 alusel 15 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest.

Kohustused

Toetuse saaja on kohustatud toetatavaid tegevusi ellu viima toetustaotluse esitamise kalendriaasta jooksul. Pikemalt on toetuse saaja kohustused välja toodud määruse § 7.

 • viima toetatava tegevuse ellu kalendriaasta jooksul;
 • tagama toetatava tegevuse elluviimise jooksul vastavuse määruse § 4 lõikes 1 ning lõike 2 punktides 6 ja 7 toetuse taotleja kohta sätestatud nõuetele;
 • võimaldama teha auditit ja teostada järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis viibida ning kohapeal dokumente ja vara läbi vaadata;
 • esitama auditi tegemiseks või järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • teavitama PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas pankrotimenetlusest, likvideerimismenetlusest ning tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule või asutusele;
 • esitama PRIAle tulemuslikkuse hindamiseks määratud tähtaja jooksul nõutud andmed.