Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud)

I voor EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF

Tutvustus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetuse (turu-uuringud) eesmärk on võimaldada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatel ettevõtjatel, tootjatel ning nende esindusorganisatsioonidel viia läbi turu-uuringuid, et mõista paremini lokaalset ja globaalset turgu ning tarbijate ootusi.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Toetust rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus- , Kalandus- ja Vesiviljelusfondist ning 30% ulatuses Eesti riigieelarvest. 

Toetustaotlusi saab esitada alates 15. maist 2024. a. Taotluste vastuvõtt on avatud kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni. Taotluste vastuvõtmise peatamisest ja taasavamisest teatab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Regionaalministri 22.03.2024 määruse nr 21 „Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus“ (edaspidi määrus) alusel avaneb kolm toetusmeedet:

 1. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid)
 2. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid)
 3. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud)

Messide toetuse taotlusvoor avanes 17. aprillil. Sertifikaatide ja turu-uuringute toetuste taotlusvoorud on avatud alates 15. maist.

Tingimused

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud:

 1. füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega. Äriühingust taotleja peab olema mikro-, väikene või keskmise suurusega ettevõtja;
 2. kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit;
 3. mittetulundusühing, kelle liikmed on punktis 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.

Toetust saab taotleda turu-uuringu korraldamiseks.

Taotlemisel kehtib põhimõte, et iga erineva turu-uuringu kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Kui taotleja soovib viia läbi mitu erinevat turu-uuringut, tuleb esitada mitu taotlust.

Taotlejale ja taotlusele esitavate nõuete täielik nimekiri on täpsemalt kirjeldatud määruse § 6- 7.

Taotleja peab toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks korraldama ostumenetluse. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsitakse üksteisest sõltumatute pakkujate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.  Ostumenetluse võib korraldada ka riigihangete registris. 

Ostumenetluse korraldamine riigihangete registris on kohustuslik kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või sellest suurem.

Hinnapakkumustele esitatud nõuded ja ostumenetluse korraldamise täpsemad tingimused on kirjeldatud määruse § 9 - 10.

 

Turu-uuringu korraldamise abikõlblikud kulud

 1. töö või teenuse tellimise kulu;
 2. taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, mis hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe taotluse kohta on 256 eurot;
 3. regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“ sätestatud toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu. Loe objektide tähistamise kohta lähemalt siit. 

Turu-uuringu peab tegema ettevõtja, kelle põhitegevusala äriregistri järgi on „turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemine (EMTAKi jao M alajagu 732)“. Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud ettevõtja peab tegutsema turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemise valdkonnas.

Turu-uuringu korral loetakse abikõlblikuks ka selline kulu, mis on tehtud väljaspool Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriiki. Turu-uuringu võib tervikuna või osaliselt ellu viia väljaspool liikmesriiki, sealhulgas väljaspool liitu, kui tegevus aitab saavutada rakenduskavas kokkulepitud eesmärke. Reeglina teeb turu-uuringu ELi asjakohane pädev ettevõtja. Juhul kui uuringut soovitakse teha EL välise turu kohta ning uuringu tegemiseks ei ole võimalik leida ELi ettevõtjat, siis sellisel juhul on lubatud ka EL väline ettevõtja, kes on turu-uuringu tegemiseks pädev. Töö tellija ja toetuse saaja peab olema EL ettevõtja.

Mitteabikõlblikud kulud

 1. toetuse taotleja ja toetuse saaja tavapärane tegevuskulu ja tööjõukulu;
 2. sularahamakse, lepingu sõlmimise või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 3. riigilõiv, trahv, finantskaristus ning vaide- ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
 4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 64 nimetatud kulud samas artiklis sätestatud tingimustel;
 5. tolli-, sisseveo- või muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutakse muul moel ja mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
 6. amortisatsioonikulu, mitterahaline sissemakse ja kulu, mille eest on tasutud tasaarvelduse korras;
 7. esinduskulu ja kingitused;
 8. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ § 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu;
 9. isikliku mootorsõiduki kasutamise kulu;
 10. kulu, mille kohta on taotleja saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut abi;
 11. sellise ettevalmistava töö kulu, millega ei kaasne määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tegevust;
 12. toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

Kohustused

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid, taotluses märgitud kuupäevaks. Taotleja saab tegevuste elluviimise tähtaja määrata ise, kuid seejuures tuleb tähele panna, et see ei tohi olla rohkem kui kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saaja peab teavitama PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule.

Toetuse saaja kohustused on täpsemalt loetletud määruse § 13. 

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus taotleja ühe projekti kohta on 14 000 eurot. 

Toetuse maksimaalne määr on:

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing;
 • 60 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon, tootjaorganisatsioonide liit või MTÜ, kelle liikmed on äriühingud või füüsiliselt isikust ettevõtjad.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Toetuse maksmiseks tuleb toetuse saajal esitada e-PRIAs maksetaotlus. Maksetaotluse saab esitada, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. töö ja teenus on täielikult või osaliselt tehtud ja vastu võetud;
 2. vara on soetatud ja oma valdusesse või omandisse saadud;
 3. töö, teenuse või vara eest on täielikult või osaliselt tasutud.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)