Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid)

I voor EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF

Tutvustus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetuse (messid) eesmärk on võimaldada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatel ettevõtjatel, tootjatel ning nende esindusorganisatsioonidel osalemist kohalikel ja rahvusvahelistel teemakohastel messidel eksponendina või äridelegatsioonina.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot. Toetust rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus- , Kalandus- ja Vesiviljelusfondist ning 30% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada alates 17. aprillist 2024. a. Taotluste vastuvõtt on avatud kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni. Taotluste vastuvõtmise peatamisest ja taasavamisest teatab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Regionaalministri 22.03.2024 määruse nr 21 „Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus“ (edaspidi määrus) alusel avaneb kolm toetusmeedet:

 1. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid)
 2. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid)
 3. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud)

Sertifikaatide ja turu-uuringute toetuste taotlusvoorud on avatud alates 15. maist.

Tingimused

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud:

 1. füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle põhitegevusala või põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega. Äriühingust taotleja peab olema mikro-, väikene või keskmise suurusega ettevõtja;
 2. kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit;
 3. mittetulundusühing, kelle liikmed on punktis 1 nimetatud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise edendamisega.

Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste elluviimiseks:

 1. messil eksponendina osalemine;
 2. messi külastamine ekspositsioonita ehk äridelegatsioonina

Taotlemisel kehtib põhimõte, et üks mess on üks projekt/tegevus, mille kohta esitatakse üks taotlus. Kui taotleja soovib aasta jooksul osaleda mitmel messil, tuleb esitada mitu taotlust.

Taotlejale ja taotlusele esitavate nõuete täielik nimekiri on täpsemalt kirjeldatud määruses § 6–7.

Taotleja peab toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks korraldama ostumenetluse. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsitakse üksteisest sõltumatute pakkujate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. 

Ostumenetluse võib korraldada ka riigihangete registris, mis käesolevas meetmes on vabatahtlik. 

Hinnapakkumustele esitatud nõuded ja ostumenetluse korraldamise täpsemad tingimused on kirjeldatud määruse § 9 - 10.

 

Messil eksponendina osalemise abikõlblikud kulud

 1. messile registreerimise kulu;
 2. messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu;
 3. messistendi rendi kulu, stendi kujunduse kulu ning stendil kasutatava teenuse kulu, sealhulgas kindlustus-, haldus-, koristus-, valve-, sisustuse rendi, elektri-, vee- ja internetikulu;
 4. ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste veo kulu;
 5. osaleva eksponendist ettevõtja kolme esindaja ja taotleja kahe esindaja sõidu- ja majutuskulu ning viisa- ja reisikindlustuskulu;
 6. teabe- või reklaammaterjalide valmistamise kulu;
 7. messi ametlikus kataloogis, veebilehel või trükises reklaamimise kulu ja messi territooriumil reklaamimisega kaasnev kulu;
 8. ettevõtja andmete messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulu.

Lisaks on abikõlblikud järgmised projekti elluviimisega seotud kulud:

 1. taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, mis hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe taotluse kohta on 256 eurot;
 2. regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“ sätestatud toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu. Loe objektide tähistamise kohta lähemalt siit.

Messi ekspositsioonita külastamise abikõlblikud kulud

 1. messipääsme kulu;
 2. osaleva ettevõtja kahe esindaja ja taotleja ühe esindaja sõidu- ja majutuskulu ning viisa- ja reisikindlustuskulu.

Lisaks on abikõlblikud järgmised projekti elluviimisega seotud kulud:

 1. taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, mis hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe taotluse kohta on 256 eurot;
 2. regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord“ sätestatud toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu. Loe objektide tähistamise kohta lähemalt siit.

Mitteabikõlblikud kulud

 1. toetuse taotleja ja toetuse saaja tavapärane tegevuskulu ja tööjõukulu;
 2. sularahamakse, lepingu sõlmimise või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 3. riigilõiv, trahv, finantskaristus ning vaide- ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
 4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 64 nimetatud kulud samas artiklis sätestatud tingimustel;
 5. tolli-, sisseveo- või muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutakse muul moel ja mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
 6. amortisatsioonikulu, mitterahaline sissemakse ja kulu, mille eest on tasutud tasaarvelduse korras;
 7. esinduskulu ja kingitused;
 8. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ §-s 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu;
 9. isikliku mootorsõiduki kasutamise kulu;
 10. kulu, mille kohta on taotleja saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut abi;
 11. sellise ettevalmistava töö kulu, millega ei kaasne määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tegevust;
 12. toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

Kohustused

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid, taotluses märgitud kuupäevaks. Taotleja saab tegevuste elluviimise tähtaja määrata ise, kuid seejuures tuleb tähele panna, et see ei tohi olla rohkem kui kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saaja peab teavitama PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule.

Toetuse saaja kohustused on täpsemalt loetletud määruses § 13. 

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus taotleja ühe projekti kohta on:

 • messil eksponendina osalemise korral kuni 15 000 eurot, kui toetuse taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing;
 • messil eksponendina osalemise korral kuni 250 000 eurot, kui toetuse taotleja on tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon, tootjaorganisatsioonide liit või MTÜ, kelle liikmed on äriühingud või füüsiliselt isikust ettevõtjad;
 • messi külastamise korral kuni 15 000 eurot, kui toetuse taotleja on tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon, tootjaorganisatsioonide liit või MTÜ, kelle liikmed on äriühingud või füüsiliselt isikust ettevõtjad.

Toetuse maksimaalne määr on:

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing;
 • 60 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui toetuse taotleja on tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon, tootjaorganisatsioonide liit või MTÜ, kelle liikmed on äriühingud või füüsiliselt isikust ettevõtjad.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Toetuse maksmiseks tuleb toetuse saajal esitada e-PRIAs maksetaotlus. Maksetaotluse saab esitada, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. töö ja teenus on täielikult või osaliselt tehtud ja vastu võetud;
 2. vara on soetatud ja oma valdusesse või omandisse saadud;
 3. töö, teenuse või vara eest on täielikult või osaliselt tasutud.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)