Perioodi 2021–2027 kalandusandmete kogumise toetus

Meede F1.4.2 I voor EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF

Tutvustus

Toetuse eesmärk on koguda ja hallata kvaliteetseid kalandusandmeid, mida saab kasutada kalavarude ja mereelustiku majandamisotsuste ning kaitse planeerimiseks. Kalandusandmete koguja, töökava koostaja ning nende elluviija on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Taotlusvooru eelarve on 7 500 000 eurot. Toetust rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus- , Kalandus- ja Vesiviljelusfondist ning 30% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

Toetust saab taotleda 29. novembrist kuni 13. detsembrini 2023. a. 

Taotlust saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 23. oktoobri 2023. a määrusega nr 71 „Perioodi 2021–2027 kalandusandmete kogumise toetus“ (edaspidi määrus).

Toetust antakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile (edaspidi taotleja).

Toetuse saamiseks peab taotleja e-PRIA kaudu esitama taotluse. 

Koos taotlusega tuleb esitada järgmiste dokumentide ärakirjad:

  1) riiklik töökava;

  2) Euroopa Komisjoni otsus riikliku töökava kinnitamise kohta.

  1) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ja sellelt tasult arvestatud maksud;

  2) tark- ja riistvara soetamiskulu, mille soetusmaksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 2000 eurot;

  3) riikliku töökava rakendamiseks tellitavate tööde ja teenuste kulu;

  4) regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” sätestatud toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne määr on 100 protsenti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr puudub. Toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud kaudne kulu hüvitatakse ühtse määra alusel, mis on 6 protsenti abikõlblikest kuludest.

  1) riikliku töökava rakendamise koordineerimisega seotud tööjõu-, lähetus- ja koolituskulu;

  2) sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu;

  3) kontoritehnika, varustuse ja mööbli soetamis-, hooldus- ja paranduskulu;

  4) tark- ja riistvara soetamiskulu, kui vara soetusmaksumus ilma käibemaksuta on alla 2000 euro, ning tark- ja riistvara hoolduskulu;

  5) transpordikulud, sealhulgas mootorsõiduki kasutusrendi-, kindlustus- ning kütuse- ja hoolduskulud;

  6) administreerimisega seotud personalikulu, mis on kaudselt seotud toetatava tegevuse elluviimisega, sealhulgas raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, vara haldamine, juriidiline nõustamine, riigihanke korraldamine ning infotehnoloogiline tugitegevus;

  7) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristus- ja valveteenuse kulud;

  8) tööruumide üürimis- või rentimiskulud.

Toetuse määramine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama elektrooniliselt e-PRIA kaudu maksetaotluse.

Eelmisel aastal tasutud kulude kohta tuleb maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega PRIA-le esitada hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks ning tegevuse elluviimisega seotud viimane maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega tuleb esitada hiljemalt toetuse määramise otsuses nimetatud tegevuse lõppemise tähtpäevaks.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Kohustused

Toetuse saaja kohustused: 

  1) viib ellu toetatava tegevuse, sealhulgas esitab kõik tegevusega seotud kuludokumendid toetuse määramise otsuses nimetatud tähtpäevaks;

  2) tagab tegevuse elluviimise jooksul vastavuse meetme tingimustes taotleja ja toetuse saaja kohta sätestatud nõuetele;

  3) võimaldab teostada auditit ja järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;

  4) esitab auditi või järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;

  5) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;

  6) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;

  7) tähistab toetuse objekti ning viitab Euroopa Liidu osalusele regionaalministri 19. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” sätestatud korras;

  8) järgib riigihangete seadust;

  9) tagab riigihangete registris PRIA esindajale juurdepääsu hankele.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Abimaterjalid

Nimetus

Lisainfo:

  • investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678
  • toetustega seotud info: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)