Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november - detsember 2022

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november - detsember 2022

Avatud taotlusvoorud – november 2022

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

september 2016 - november 2022

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

06.12.2021-31.12.2022 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

MAK meede 1.4

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

MAK meede 2.1

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Nõustajate koolitustoetus

MAK meede 2.3

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

09.02.-31.12.2022 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Bioressursside väärindamise investeeringutoetus

24.10-29.12.2022 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

07.-14.12.2022, eeltäitmine 30.11. -06.12.2022 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – detsember 2022

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Bioressursside väärindamise investeeringutoetus

24.10.-29.12.2022 18 409 067 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

01.12.-07.12.2022 56 005 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast, kuid hiljemalt 31.12.2022  

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 

MAK meede 4.3.2

07.-14.12.2022, 

eeltäitmine 30.11.- 06.12.2022

6 240 000 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

07.-14.12.2022 4 400 000 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 2 kuu jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest