Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus 2022

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on aidata kaasa mahepõllumajandusliku tooraine kasutamisele haridusasutuste toitlustamises. Toetus on suunatud koolieelsete lasteasutuste lastele ja üldhariduskoolide õpilastele mahepõllumajandusliku toidu (edaspidi mahetoit) pakkumiseks ning aitab haridusasutuste pidajatel osaliselt hüvitada mahetoidu kõrgema hinnaga seotud lisakulusid. Lastele mahetoidu pakkumine aitab kaasa toidutootmise kestlikkusele ning suurendab teadlikkust mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust laiemalt.

Toetuse tänavune eelarve on kokku 673 500 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla haridusasutuste pidajad. Toetust saab taotleda haridusasutuste eest, kus kasutatakse toidu valmistamiseks mahepõllumajanduslikke koostisosi ja sellest on teavitatud Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA). Neile taotlejatele/haridusasutuste pidajatele saadab PRIA pakkumuse, mis tuleb e-PRIAs kinnitada. Pakkumuste saatmine e-PRIAsse on planeeritud hiljemalt 23. septembriks.

Toetuse pakkumuse kinnituste esitamine on e-PRIAs  planeeritud 23. septembrist kuni 30. septembrini 2022. a. Toetuse pakkumuse kinnitus kehtib kuni 31. juulini 2023.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Avalduse ja juhised PRIA kliendiks registreerumiseks leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb esitada enne toetuse pakkumuse kinnituse esitamist.

Pärast esmakordse pakkumuse kinnituse esitamist peab taotleja, kes soovib toetust saada ka järgnevatel aastatel, e-PRIA kaudu igal järgneval kalendriaastal 1.–31. augustini esitama uue kinnituse. Igal taotlusperioodil luuakse e-PRIAsse automaatselt uus kinnitus kõigile taotlejatele (haridusasutuse pidajatele), kelle hallata  on PTA andmete põhjal toetuse nõuetele vastavad haridusasutused.

Tingimused

Toetust antakse mahetoidu pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele ja statsionaarses õppes õppivatele üldhariduskoolide 1.-12. klassi õpilastele. Toetust ei anta koduõppel olevate õpilaste eest.

Kuna toetust antakse nii koolieelse lasteasutuse lastele kui üldhariduskooli õpilastele, sõltumata haridusasutuse omandivormist, siis saavad toetust taotleda nii munitsipaal- ja eralasteaedade kui ka munitsipaal-, riigi- ja erakoolide pidajad.

Toetust antakse haridusasutuste eest, kus pakub toitlustust isik, kelle toitlustusettevõte vastab mahepõllumajanduse seaduse § 41 nõuetele ja kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi.

Kohustused

Haridusasutusele toitlustust pakkuv isik peab kalendrikuus kasutama toidu valmistamisel vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. Mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalne osakaal arvutatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Haridusasutusele mahepõllumajanduslikku toitlustust pakkuv isik peab olema sellest teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit.

Kui toidu valmistamiseks kasutatud mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalne osakaal langeb kalendrikuus alla 20 protsendi, peab taotleja sellest PRIAt teavitama 10 tööpäeva jooksul pärast asjaomase kvartali lõppemist.

Toetusest loobumiseks peab taotleja PRIAle esitama toetusest loobumise taotluse. Taotlus tuleb esitada e-PRIA kaudu. Toetuse maksmine lõpetatakse alates nimetatud taotluse esitamise kalendrikuust.

Toetuse määramine

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades toetuse määrasid, haridusasutuse laste arvu ja nende kalendrikuude arvu kvartalis, mille jooksul haridusasutus vastas toetuse saamise nõuetele. Toetuse arvutamisel võetakse arvesse taotlusperioodi jäävate kuude 1. kuupäeva seisuga kõige suurem laste arv taotlusperioodi jooksul.

Toetuse määramine ja maksmine või rahuldamata jätmine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega, st hiljemalt 28. oktoobril 2022. a. Info toetuse saajate kohta avaldatakse PRIA kodulehel, taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat e-posti teel.

2022. aasta teise ja kolmanda kvartali kohta makstakse toetust tagantjärgi hiljemalt 31. oktoobril 2022. a.

Neljanda kvartali kohta makstakse toetust tavapärases korras, kvartalile järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul, st 2023. aasta jaanuaris.

Toetuse määrad

Toetuse määr ühe koolieelse lasteasutuse lapse kohta on 4,90 eurot kalendrikuus.

Toetuse määr ühe üldhariduskooli õpilase kohta on 2,20 eurot kalendrikuus.