Algatusrühma koostöötegevused 2016-2020

Meede 3.4 EMKF

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020 logo

Tutvustus

Algatusrühma koostöötegevused meetme toetust antakse kalanduse algatusrühmale koostööprojektide elluviimiseks, mis võivad olla riigisisesed või rahvusvahelised.

Meetme "Algatusrühma koostöötegevused" eelarve 2014-2020 programmperioodiks on  2,5 miljonit eurot, mida rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 15% ulatuses Eesti riigieelarvest.

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Algatusrühma koostöötegevused“ meetmega toetatakse vähemalt ühte allpool nimetatud eesmärki:

1) Suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti, kaasata noori ja edendada innovatsiooni;

2) Toetada tööndus-ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtade loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades;

3) Tõhustada ja kasutada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed;

4) Edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kulutuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit;

5) Tugevdada kalanduskogukondade rolli kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimist.

 

Taotlusi võetakse vastu alates 28. novembrist 2016.a.

NB! Alates 1. märtsist 2019 saab algatusrühma koostöötegevuse toetuse taotlusi ja maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta.

Juhime tähelepanu, et enne 1. märtsi 2019 PRIA poolt vastu võetud taotluste menetlemine toimub edasi nii nagu seni ja nende kohta maksetaotlusi e-PRIA kaudu esitada ei saa. Need tuleb esitada allkirjastatult  e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või saata posti teel aadressile Tähe 4, Tartu või tuua maakondlikusse teenindusbüroosse.

Algatusrühma koostöötegevuse toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude aluselt toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad.

Tingimused

Algatusrühma koostöötegevuse toetust saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2023.

Toetuse määrad

Algatusrühma koostöötegevuse toetuse protsent on 50 % abikõlblike kulude maksumusest.

Juhul, kui toetust taotletakse meetme määruse § 2 lg 1 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks ning see tegevus on seotud väikesemahulise rannapüügiga on toetuse protsent 80% abikõlblike kulude maksumusest.

Kalanduse või merenduse populariseerimine, sealhulgas festivali, näituse või noortele mõeldud ürituse korraldamise ja elluviimise korral on toetus 90%, kui tegevus on koostööprojektis osalejatele tasuta kättesaadav või koostööprojekti raames soetatud vara on tasuta jagamiseks või kasutamiseks.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides ja kalandusturu korraldamise seaduses ning määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi määruses toodud hindamiskriteeriumite alusel. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui iga hindamiskriteeriumi puhul on saadud vähemalt üks hindepunkt. Hindamiskriteeriumid on täpsemalt ära toodud määruses.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osalisel tasumist PRIA-le maksetaotluse koos määruses toodud asjakohaste kulutusi tõendavate dokumentide ärakirjadega.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

Toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise kuupäevast

Juhul, kui maksetaotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, kuna sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid

Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Kehtiv alates Kehtiv kuni

Vormid

Nimetus

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 7678 ja e-post pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee)