Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

Turukorraldus

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liidu ja tootmisharudevahelise organisatsiooni tunnustamise käigus hinnatakse taotleja vastavust asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Tootjaorganisatsiooni peamine eesmärk on tugevdada põllumajandustootjate positsiooni tarneahelas.

Kuulumine tootjaorganisatsiooni aitab põllumajandustootjatel vähendada tehingukulusid ning teha koostööd teiste põllumajandustootjatega oma toodete töötlemisel ja turustamisel.

Tunnustatud tootjaorganisatsioonina tegutsedes on põllumajandustootjatel parem ühine läbirääkimispositsioon, võimaldades näiteks koondada tarneid, parandada turustamist, pakkuda liikmetele tehnilist ja logistilist tuge, aidata kvaliteedijuhtimisega, soodustada teadmussiiret.

Oluliseks eeliseks saab pidada ka erandeid konkurentsireeglitest – tunnustatud tootjaorganisatsioon võib oma liikmete nimel kavandada nende kogutoodangu või selle osa tootmist, optimeerida tootmiskulusid, viia põllumajandustooteid turule ja pidada läbirääkimisi põllumajandustoodete tarnelepingute üle.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Tunnustamise taotluste esitamise võimalus on avatud e-PRIA vahendusel.

Erinevad juhendid ja abiinfo e-PRIA-sse sisenemise ja portaalis toimetamise kohta on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e- PRIA juhendite alajaotuses.

Kui olete esmakordne taotleja siis on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotluse esitamist. 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik broneerida endale sobiv aeg (www.pria.ee/broneering).

Tingimused

Tunnustamise kord on sätestatud maaeluministri 9. juuni 2016 määrusega 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine“ (muudetud 11.11.2021, RT I, 18.11.2021, 6), mis kehtestakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 4 alusel.  

Tunnustamist on võimalik taotleda järgmiste tootjaorganisatsioonidena:

 1. piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioonina
 2. puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonina
 3. muu põllumajandussektori tootjaorganisatsioonina.

Muu põllumajandussektori all on mõeldud kartuli-, teravilja-, sealiha- ja veiseliha- ning lamba- ja kitselihasektorit ning kõiki ülejäänuid EL-i toimimise lepingu I lisas loetletud tooteid, v.a kalapüügi- ja vesiviljelustooted.

1. Taotleja on tootjaorganisatsioon, kes on loodud tootjate algatusel ja koosneb vähemalt kümnest sõltumatust liikmest, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses ja toodavad piima ja piimatooteid, mille kohta tunnustamist taotletakse.

Sõltumatute liikmete hulka arvatakse taotleja liikmed ja kui tema liikmeks on tulundusühistu, siis ka kõik selle tulundusühistu sõltumatud liikmed, välja arvatud see tulundusühistu ise.

2. Taotlejal on tulundusühistuseaduse § 6 kohane põhikiri ja põhikirjas on sõnastatud vähemalt üks määruse 1308/2013 artikli 161 lõikes 1 nimetatud eesmärkidest:

 • tagamine, et tootmine kavandatakse ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti kvaliteedi ja kvantiteedi osas;
 • tarnete koondamine ja nende liikmete toodete turuleviimine;
 • tootmiskulude optimeerimine ja omahindade stabiliseerimine.

3. Taotlejal on piisavad tõendid selle kohta, et nad suudavad pikema aja jooksul nõuetekohaselt ja tõhusalt ning tarneid koondades tegutseda (1308/2013 art 161 lg 1 punkt c).

4. Tarnib toorpiima kalendriaasta jooksul vähemalt viis protsenti Eesti toorpiima kogusest (meetme määrus § 8 lg 1).

Minimaalse tarnitava toorpiima koguse nõude täitmise arvestamisel  võetakse aluseks taotleja poolt taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tarnitud toorpiima kogus.

 

1. Tunnustust saab taotleda tulundusühistu, mis on asutatud tootjate algatusel (§2 lg 1 p 3 ja 1308/2013 art 152 lõige 1) ja tegeleb vähemalt ühe järgmise tegevusega:

 • ühine töötlemine;
 • ühine turustamine, sealhulgas ühine müügiplatvorm või ühine transport;
 • ühine pakendamine, märgistamine või reklaamimine;
 • ühine kvaliteedikontrolli korraldamine; 
 • seadmete või hoidlate ühine kasutamine;
 • tootmisega otseselt seotud jäätmete ühine käitlemine;
 • sisendite ühishanked;
 • muu ühine teenuse osutamine mõnel käesoleva lõike punktis c loetletud eesmärgil.

2. Tootjaorganisatsioon on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja koosneb vähemalt kümnest liikmest, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses.

3. Liikmed toodavad  puu- ja köögivilja või muud põllumajandustoodet, mille kohta tunnustamist taotletakse (§ 2 lg 1 p 2)

Muu põllumajandussektori all on mõeldud kartuli-, teravilja-, sealiha- ja veiseliha- ning lamba- ja kitselihasektorit ning kõiki ülejäänuid EL-i toimimise lepingu I lisas loetletud tooteid, v.a kalapüügi- ja vesiviljelustooted.

4. Taotleja on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta keskmisena turustanud toodet, mille kohta tunnustamist taotleb, järgmise summa väärtuses:

 1. puu- ja köögivilja 100 000 euro eest;
 2. kartulit 3 000 000 euro eest;
 3. teravilja, sealhulgas õlikultuure ja kaunvilja, 6 000 000 euro eest;
 4. sealiha 7 000 000 euro eest;
 5. veiseliha 500 000 euro eest;
 6. lamba- ja kitseliha 120 000 euro eest;
 7. punktides 2–7 nimetamata muud põllumajandustoodet 100 000 euro eest.

5. Taotlejal peab olema põhikiri ja põhikirjas sõnastatud eesmärk.

Meetme määruse § 2 lõige 1 punkti 3 kohaselt  järgivad taotlejad konkreetset eesmärki, mis võib hõlmata vähemalt ühte järgmistest eesmärkidest (1308/2013 art 152 lg 1 punkt c):

 • tagamine, et tootmine kavandatakse ja kohandatakse vastavalt nõudmisele, eriti kvaliteedi ja kvantiteedi osas;   
 • pakkumise koondamine ja liikmete toodete turuleviimine, sealhulgas otseturunduse kaudu;
 • tootmiskulude ja investeeringutasuvuse optimeerimine reageerimaks keskkonnaalastele ja loomade heaolu standarditele, ning omahindade tasakaalustamine;
 • säästvate tootmismeetodite, uuenduslike tavade, majanduskonkurentsi ja turu arengu uuringute tegemine ja vastavate algatuste väljatöötamine;
 • keskkonnasäästlike viljelustavade ja tootmistehnoloogia ning usaldusväärsete loomade heaolu tagamise tavade ja tehnika kasutamise edendamine ja selleks tehnilise abi osutamine;
 • tootmisstandardite kasutamise edendamine ja selleks tehnilise abi osutamine, tootekvaliteedi parandamine ja kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või riikliku kvaliteedimärgisega toodete arendamine;
 • kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemine, eelkõige vee, mulla ja maastiku kaitseks ning elurikkuse säilitamiseks või arendamiseks;
 • loodusvarade säästvasse kasutamisse ja kliimamuutuste leevendamisse panustamine;
 • reklaami ja turustamise algatuste ettevalmistamine;
 • määruse 1308/2013 artikli 33 lõikes 3 punktis d osutatud ja määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 kohaste puu- ja köögiviljasektori rakenduskavade kohaselt moodustatud ühisfondide juhtimine;  
 • futuuriturgude ja kindlustussüsteemide kasutamiseks vajaliku tehnilise abi andmine.

6. Põhikiri sisaldab lisaks tulundusühistuseaduse §-is 6 nõutule ka (EL) nr 1308/2013 artiklist 153 tulenevalt järgmist infot:

 • tootjaorganisatsioonis vastu võetud eeskirjade kohaldamist, mis käsitlevad aruandlust toodangu kohta, toodangut, turustamist ja keskkonnakaitset ja nende  eeskirjade määratlemise, vastuvõtmise ja muutmise korda;
 • kuulumist toote puhul ainult ühte tootjaorganisatsiooni; sellegipoolest võib liikmesriik nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel sellest tingimusest kõrvale kalduda, kui tootjatest liikmetel on kaks eraldi tootmisüksust, mis asuvad erinevates geograafilistes piirkondades;
 • tootjaorganisatsiooni poolt statistilistel eesmärkidel nõutava teabe esitamist;
 • liikmete kohustus maksta tootjaorganisatsiooni rahastamiseks vajalikku rahalist panust;
 • eeskirjad, mis võimaldavad tootjaliikmetel demokraatlikult kontrollida oma organisatsiooni ja tema otsuseid;
 • karistused põhikirjajärgsete kohustuste täitmata jätmise, eelkõige rahalise panuse maksmata jätmise ja tootjaorganisatsiooni eeskirjade rikkumise eest;
 • uute liikmete vastuvõtmise eeskirjad, ja eelkõige minimaalne liikmeksoleku aeg, mis ei või olla lühem kui üks aasta;
 • organisatsiooni toimimiseks vajalikud raamatupidamis- ja eelarve-eeskirjad.

 

Erisused puu- ja köögivilja tootjaorganisatsioonidele:

Puu- ja köögiviljasektori põhikiri peab sisaldama lisaks eelpool loetletule veel meetme määruse §-ist 2 tulenevaid reegleid järgmiselt:

 • põhikirjas on ette nähtud, et kümne liikmega tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist ning rohkem kui kümne liikmega tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes (§2 lg 3);
 • põhikirjas peab olema reegel, kuidas tootjaorganisatsiooni liige hüvitab väljaastumise korral tootjaorganisatsioonile selle investeeringu väärtuse, mis on tehtud asjaomase liikme ettevõttes komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 31 lõike 6 kohaselt (§ 2 lg 4);
 • tingimused, millisel juhul ja kuidas hüvitab tootjaorganisatsioon väljaastuvale liikmele selle liikme poolt tootjaorganisatsioonile tehtud maksed (§ 2 lg 4).

Tähelepanu tuleb pöörata ka meetme määruse § 2 lõikele 5, mille kohaselt võib puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni tootjast liikme väljaspool tootjaorganisatsiooni turustatud asjaomase toodangu maht või väärtus olla kuni 25 protsenti selle liikme turustatava asjaomase toodangu mahust või väärtusest.

Nõuetele vastav põhikiri peab olema leitav äriregistrist.

Tunnustamine

PRIA kontrollib taotluse vastavust tunnustamise nõuetele ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (ELÜPS) ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Tunnustada saab tootjaorganisatsiooni, kes vastab eespool loetletud nõuetele ja mis esitab tegevuste nõuetekohase elluviimise kohta piisavaid tagatisi nii kestuse kui ka tõhususe, inimressursi, seadmete ja tehnika liikmete kasutusse andmise ja asjakohasel juhul pakkumise koondamise seisukohast lähtudes.

PRIA teeb tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 38 lõike 3 alusel nelja kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest.

Juba tunnustatud tootjaorganisatsioonidel on edaspidi võimalik taotleda tunnustust puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide liiduna kui ka muu põllumajandussektori tootjaorganisatsioonide liiduna. Hetkel ei ole Eestis puu- ja köögiviljasektoris tunnustatud tootjaorganisatsioone.

Piima- ja piimatoodete sektoris on tootjaorganisatsioonina tunnustud Euroopa ühistu Piiratud Vastutusega SCE E-Piim, Saaremaa Piimaühistu ja Tulundusühistu EPIKO.

Veiseliha sektoris on tootjaorganisatsioonina tunnustatud Rakvere Lihaühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu.

Lamba- ja kitseliha sektoris on tootjaorganisatsioonina tunnustaud Muhu Liha Tulundusühistu.

Kohustused

Tunnustatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon esitab PRIA-le teavituse enne igat läbirääkimiste algust läbiräägitava hinnangulise tootmismahu ja eeldatava toorpiima koguse tarneperioodi kohta.

Teavitamise vorm asub SIIN. Pärast vormi allalaadimist ja täitmist palume täidetud vorm esitada e-PRIA kaudu, alustades varem esitatud tunnustamistaotluse kuvalt, mille paremas ääres on roheline nupuke "Lisa dokument".

Piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioon võib pidada tema liikmeks olevate põllumajandustootjate nimel kogu või osa nende ühistoodangu osas läbirääkimisi lepingute üle, mis käsitlevad toorpiima tarnimist põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale või kogujale.

Läbirääkimisi võib pidada järgmiste koguste kohta:

 • mis ei ületa 3,5% liidu kogutoodangust;
 • mida toodetakse konkreetses liikmesriigis ning ei ületa 33% selle liikmesriigi kogutoodangust;
 • mida tarnitakse konkreetses liikmesriigis ning ei ületa 33% selle liikmesriigi kogutoodangust.

 

Iga aasta 31. jaanuariks teatab tootjaorganisatsioon PRIA-le lõppenud kalendriaastal läbirääkimistega hõlmatud tegelikult tarnitud toorpiima koguse ja tootmiskoha andmed liikmesriigiti.

Teavitamise vorm asub SIIN. Pärast vormi allalaadimist ja täitmist palume täidetud vorm esitada e-PRIA kaudu, alustades varem esitatud tunnustamistaotluse kuvalt, mille paremas ääres on roheline nupuke "Lisa dokument".

Tunnustuse saanud tootjaorganisatsioon peab ka järgnevatel aastatel tegutsedes vastama meetme määruses ja määruse viidatud õigusaktides toodud nõuetele nagu müügitulu suurus, liikmete arv jm.

Edaspidi kontrollib PRIA Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 154 lõike 4 punkti b ja artikli 161 lõike 3 punkti b kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu vastavust nimetatud EL-i määruse asjakohastes artiklites sätestatud nõuetele iga kolme aasta järel.