Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 2022

Meede 4.3.2 VIII voor MAK 2014-2020

Meetme 4.3.2 raames antava toetuse puhul pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega neljandas voorus veel ühe aasta võrra ning viiendas taotlusvoorus kaheksa kuu võrra.

Toetuse saajatel, kes esitasid taotluse 2018. aastal ja kes on 32 kuu jooksul rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, pikendatakse toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra ehk 32 kuult kolme aasta ja kaheksa kuuni (44 kuud).

Toetuse saajad, kes esitasid taotluse 2019. aastal, võivad viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Rohkem infot leiate määrusest.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik. Väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetatakse maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamist ja sihtotstarbelist kasutust kuivendussüsteemide korrastamise ja juurdepääsuteede rajamise abil.

2014–2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 49 miljonit eurot, millest 2022. aastal toimuva vooru eelarve on  6 240 000 eurot – ettevõtjate sihtgrupp 2 500 000 eurot, mittetulundusühingute sihtgrupp 3 740 000 eurot.

Toetustaotluste esitamine toimus elektroonselt e-PRIA kaudu. 

Toetustaotlusi võeti vastu 7. detsembrist kuni 14. detsembrini 2022. a. Alates 30. novembrist oli võimalik toetustaotlusi eeltäita. 

Taotlusvoorus 07.12.2022 - 14.12.2022 esitati toetuse saamiseks kokku 26 avaldust (ettevõtjate sihtgrupis 23 avaldust, mittetulundusühingute sihtgrupis 3 avaldust). Taotletud toetuse kogusumma kokku on 6 685 959,79 eurot (ettevõtjate sihtgrupis 6 307 742,81 eurot, mittetulundusühingute sihtgrupis 378 216,98 eurot).

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 31. märtsiks 2023. a.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 29. juuli 2015 määrusega nr 76 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus. Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ning selle toimimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA), mille summa  ettevõtja ja taotleja (maaparandusühistu ja muu mittetulundusühingu) ettevõtjast liikme kohta ei või ületada jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku 200 000 eurot.

VTA suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Mõiste „Üks ettevõtja” hõlmab kõiki ettevõtteid, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:

a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;

b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmetest;

c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;

d) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.

 

Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on punktides a–d kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu.

Mittetulundusühingu, maaparandusühistu ja metsaühistu ettevõtjast liikme vähese tähtsusega abi suuruse arvutuste kohta leiate täpsemat infot meetme määrusest.

Toetuse taotlejaks võib olla:

 • ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal;
 • ettevõtja, kelle omandis on metsamaad;
 • metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 • maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 • mittetulundusühing meetme määruse § 5 lg 1 p 2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile.

Taotlejale on kehtestatud järgmised nõuded:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid süüteo toimepanemise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

Toetatavateks põhitegevusteks on:

1) maaparanduslikud tegevused – kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

2) juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine.

NB! Maaparandusliku tegevusega kaasneva puittaimede raie ja väljaveo abikõlblik maksumus võib olla kuni 15 protsenti nende tegevuste abikõlblikust maksumusest.

Toetust võib saada ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavateks töödeks, mille hulka arvatakse:

 • asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd;
 • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
 • maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ja selle alusel meetme määruse lisa 2 kohaselt koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte;
 • keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused;
 • ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö;
 • omanikujärelevalve tegemine toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks.

Kohustused

 Toetuse saajal on kohustus kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (viis aastat):

 • tagada tegevuse kestus, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt;
 • tagada kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu puhul selle maa-ala sihtotstarve ning juurdepääsutee investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarve, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti;
 • tagada investeeringuobjekti nõuetekohase hooldustööde tegemise maaparandusseaduse kohaselt.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt viie aasta pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal nii läbi vaadata dokumente kui ka üle vaadata toetuse abil soetatud vara.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Toetuse määrad

Toetuse määr ja suurus sõltuvad toetatavast tegevusest. Toetuse määrad ja suurused on täpsemalt välja toodud meetme määruses § 11.

NB! Põllumajandusettevõtjast sihtasutusele antakse toetust maaparanduslikele tegevustele kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kokku on 520 000 eurot arengukava programmiperioodil.
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta meetme määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kokku on 60 000 eurot arengukava programmiperioodil.
 • Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõigi tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka see näitaja on võrdne, eelistatakse suurema omafinantseeringuga taotlust.

Paremusjärjestused avaldatakse käesoleval leheküljel.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 31. märtsiks 2023. a.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta ja seda kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Taotleja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:

1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
2) arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) ehitise puhul osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument.

Ehitise üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt peab olema kooskõlastatud PTA-ga ning maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral ka omanikujärelevalve tegijaga ning sellelt peab nähtuma osutatud teenuse või tehtud töö maht ja maksumus, akti koostamise ajaks osutamata teenuse või tegemata töö maht ja maksumus ning hinnapakkumuses esitatud töö või teenuse maht ja maksumus.

Üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt esitatakse PTA-le kooskõlastamiseks, kui ilmastikuolud võimaldavad maastikul kontrollida osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa. Mittesobilikuks ilmastikuoluks loetakse olukorda, kui investeeringuobjektil on lumekate või üleujutus või kui külmunud pinnas ei võimalda osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa kontrollida.

Arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

Täpsema info leiate määrusest.

Hindamistulemused

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Sihtgrupid on järgmised:

1) maaparandusühistud, mittetulunduslikud metsaühistud ja mittetulundusühingud ning põllumajandusettevõtjast sihtasutused,

2) põllumajandustootjad, erametsaomanikust ettevõtjad ja tulundusühistud.

Mittetulundusühingute sihtgrupi ja ettevõtjate sihtgrupi kohta koostatakse hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestused eraldi.  

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)