Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus 2022

Meede 3.1 V voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus aitab kaasa põllumajandustootjate suuremale huvile liituda juba olemasoleva riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavaga „Rohumaaveise liha tootmine“ ning soodustab nii uute riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavade kui ka Euroopa Liidu (EL) üleselt registreeritavate kvaliteedikavade teket.

Nimetatud kvaliteedikavade teke aitab omakorda parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning loob eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks.

Toetuse eesmärk on suurendada põllumajandustootjate jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet kõrgema kvaliteediga toodete tootmise soodustamise kaudu.

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetust saavad taotleda põllumajandustootjad, kes on liitunud kas siseriiklikult või Euroopa Liidu tasemel tunnustatud kvaliteedikavaga ning toodavad kavas ettenähtud tingimustel toiduaineid või põllumajandustooteid.

Toidukvaliteedikavades osalemise toetust ning nimetatud kavade raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetust rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning 15% ulatuses Eesti riigi riigieelarvest.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 56 005 eurot.

 

  • parandada toidu tarneahela toimimist;
  • anda põllumajandustoodetele lisandväärtust;
  • suurendada tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud toodetest.

 

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle maksetaotluse kuni viiel aastal alates toetustaotluse esitamisest.

Toetust antakse tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulude hüvitamiseks ühes tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise kohta kuni viiel aastal arvates esmakordsest kavaga liitumisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.

Vastavalt maaeluministri 26.07.2019 määruse nr 63 "Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus" § 6 lg 2 teatab PRIA taotluse esitamise tähtaja. 

Toetustaotluse esitamise aastal esitatakse e-PRIA kaudu maksetaotlus koos toetustaotlusega. Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse. Taotlusi saab esitada 1. detsembrist kuni 7. detsembrini 2022.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud taotluse alusel toetuse maksmise otsuse hiljemalt 31.12.2022.

e-PRIAs taotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust abimaterjalide hulgast.

 

  • alla 41 ha suuruse rohumaa puhul 569 eurot;
  • 41–103 ha suuruse rohumaa puhul 617 eurot;
  • 104–244 ha suuruse rohumaa puhul 880 eurot;
  • üle 244 ha suuruse rohumaa puhul 1346 eurot.

 

Rohumaa suuruse määramisel lähtub PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse taotleja kohta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaasta lõpu (31. detsember 2021) seisuga kantud andmetest ning arvesse võetakse nii taotleja omandis kui ka taotleja poolt muul õiguslikul alusel (näiteks rentimine) kasutatavad maad. Rohumaana arvestatakse toetuse puhul nii lühiajalisi rohumaid kui ka püsirohumaid.

Toetust antakse kuni viis aastat alates esmakordsest tunnustatud toidukvaliteedikavaga liitumisest. Seda tehakse iga-aastase maksena ühe taotleja kohta üks kord aastas ja selle aasta kohta, mille jooksul taotleja on osalenud tunnustatud toidukvaliteedikavas.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Taotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus Lisatud

Paremusjärjestus

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee