Nõustajate koolitustoetus

Meede 2.3 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

 

Toetus nõustajate koolituseks (MAK 2014-2020 meede 2, tegevus 2.3) meetme üldeesmärgiks on  konsulentide koolitamine nõustamissüsteemi jaoks prioriteetsetes valdkondades.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele "Toetus nõustajate koolituseks" programmperioodiks ette nähtud 0,4 miljonit eurot.

PRIA korraldab riigihanked maaeluministri poolt kinnitatud õppekavade alusel nõustajate koolituste läbiviimiseks. Hanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib PRIA lepingu.

Käimasolevate ja korraldatud hangete kohta on võimalik leida detailsemat infot E-riigihangete keskkonna veebilehelt.

Mentorluse baaskursuse hange on viitenumbriga 171717. Pakkumuste esitamise aeg on 21.03.2016 kell 10.00. Hanke liigiks  avatud hankemenetlus.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolituse õppekava hange on viitenumbriga 172713. Pakkumuste esitamise aeg 25.04.2016 kell 10.00.

Pakkumusi ei esitatud. Uus hange Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolituse II õppekava hange on viitenumbriga 174662. Pakkumuste esitamise aeg 20.06.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbiviimiseks Räpina Aianduskooliga.

Taimekaitse aluskoolitus konsulendile õppekava hange on viitenumbriga 173752. Pakkumuste esitamise aeg 09.05.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbiviimiseks Räpina Aianduskooliga.

Nõustamismeetodika konsulendile õppekava hange on viitenumbriga 175597. Pakkumuste esitamise aeg 06.07.2016 kell 10.00. Tähtajaks pakkumusi ei esitatud. Avatud on uus hange viitenumbriga 177405. Pakkumuste esitamise aeg 31.08.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Aiandus mitteaianduskonsulendile õppekava hange on viitenumbriga 177406. Pakkumuste esitamise aeg 31.08.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Taimekasvatus konsulendile õppekava hange on viitenumbriga 177505. Pakkumuste esitamise aeg 02.09.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Loomakasvatus konsulendile õppekava hange on viitenumbriga 177500. Pakkumuste esitamise aeg 02.09.2016 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile õppekava hange on viitenumbriga 182340. Pakkumuste esitamise aeg 15.02.2017 kell 10.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Mahetootmise täienduskoolitus konsulendile õppekava hange viitenumbriga 192680. Pakkumuste esitamise aeg 06.12.2017 kell 12.00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Nõustamismetoodika konsulendile õppekava hange viitenumbriga 192605. Pakkumuste esitamise aeg 06.12.2017 kell 12.00. Pikendatud kuni 12.12.2017.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Taimekasvatus konsulendile õppekava hange viitenumbriga 193210. Pakkumuste esitamise aeg 05.01.2017 kell 12:00.

Pakkumusi ei laekunud. Avatud uus hange viitenumbriga 194400. Pakkumuste esitamise aeg 12.02.2018.

Pakkumusi ei laekunud. Koolitusteenuse osutaja leidmiseks jätkatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega (viitenumber 195723).

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Põllumajandussaaduste töötlemise õppekava hange viitenumbriga 193208. Pakkumuste esitamise aeg 05.01.2017 kell 12:00.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Nõuetele vastavus konsulendile õppekava hange viitenumbriga 193938. Pakkumuste esitamise aeg 30.01.2018 kell 12.00.

Pakkumusi ei laekunud. Koolitusteenuse osutaja leidmiseks jätkatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega (viitenumber 195724).

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Maaelu Edendamise Sihtasutusega.

Konsulendi täienduskoolituse õppekava hange viitenumbriga 195761. Pakkumuste esitamise aeg 29.03.2018.

Pakkumusi ei laekunud.

Loomakasvatus konsulendile õppekava hange viitenumbriga 195725. Pakkumuste esitamise aeg 29.03.2018. Pakkumusi ei laekunud.

Nõustamismetoodika konsulendile  hange viitenumbriga 211569. Pakkumuste esitamise aeg 13.09.2019.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Hange Riskijuhtimine nõustajatele viitenumbriga 220030. Pakkumuste esitamise aeg 23.03.2020.  Pakkumusi ei laekunud. Uue hanke viitenumbriga 224510 tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Hange koolitus „Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses“ nõustajatele viitenumbriga 254196.  Pakkumuste esitamise aeg 3.10.2022

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping koolituse läbi viimiseks Eesti Maaülikooliga.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 


EESMÄRK

Toetuse andmise eesmärk on tagada nõustajate asja- ja ajakohased teadmised ning parandada seeläbi nõustamisteenuse kvaliteeti.

Tagasi algusse

MAKSETAOTLUSTE VASTUVÕTU AEG JA KOHT

Edukaks tunnistatud pakkuja esitab pärast tegevuse elluviimist PRIA-le maksetaotlused vastavalt lepingus kokku lepitud korrale e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõustajate koolitustoetuse tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 15. mai 2015. a määrusega nr 61 „Nõustajate koolitustoetus“, mis kehtestati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 6 alusel ja lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 10 lõikest 2 ja artiklist 15, ning Euroopa Komisjoni otsusega heakskiidetud programmist „Eesti maaelu arengukava 2014–2020”.

Taotlejad

Taotluse või pakkumuse esitaja võib olla isik või asutus, kes vastab hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

Olulisemad neist on:

 • koolituse korraldamiseks vajaliku pädevusega personali olemasolu;
 • kogemus hanke esemeks oleva koolituse valdkonnas;
 • kvalifikatsioon tasemeõppe korraldamises kõrg- või kutsehariduse tasemel või toetatava põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamises.

Taotleja peab lisaks eespool nimetatule ja riigihangete seaduses sätestatule vastama ka järgmistele nõuetele:

 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

Toetatava koolituse korraldaja ning korraldatav koolitus peavad vastama täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse koolituse korraldamist maaeluministri käskkirjadegaga kinnitatud õppekavade alusel.

Õppekavad töötab välja maaeluministeerium arvestades teadmussiirde komisjoni arvamust.

Praeguseks on kinnitatud järgmised  õppekavad :

 • keskkonnakaitse ja loodushoid
 • mentorluse baaskursus
 • nõustamismeetodika konsulendile
 • konsulendi täienduskoolitus
 • loomakasvatus konsulendile
 • taimekasvatus konsulendile
 • taimekaitse aluskoolitus konsulendile
 • aiandus mitteaianduskonsulendile
 • põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile
 • põllumajandussaaduste töötlemine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
 • mahetootmise täienduskoolitus konsulendile
 • nõuetele vastavus konsulendile
 • riskijuhtimine nõustajale
 • biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses

Toetatavale tegevusele kehtestatud nõuded on lisaks riigihanke tulemusena sõlmitud  tööde teostamise lepingule loetletud  ka meetme määruse  §-s 5.

Toetatakse 100% konsulentide koolituse korraldamise kuludest, kuid mitte rohkem kui 200 000 eurot kolme aasta jooksul ühe teenuse osutaja kohta.

Täpsemad tingimused täienduskoolituse korraldamiseks kirjeldatakse riigihanke hankedokumentides ja eduka pakkujaga sõlmitavas hankelepingus.

Koolitusel osalejad

Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 • talle on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
 •  talle kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
 • ta on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Riigiabi

Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.

Riigiabi saaja esitab enne koolituse algust koolitajale riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse, mis sätestab, et abitaotlus peab sisaldama vähemalt taotleja nime ja ettevõtte suurust, projekti või tegevuse kirjeldust, sealhulgas selle asukohta ning algus- ja lõppkuupäeva, projekti läbiviimiseks vajalikku abisummat ja rahastamiskõlblikke kulusid.

Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses.

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Taotleja loetakse toetuse saajaks hankelepingu sõlmimisega. Riigihanke põhimõtete kohaselt maksab PRIA toetuse välja vastavalt edukaks tunnistatud pakkumusele ja lepingus sätestatud tingimustele.

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

Nõustajate koolitustoetuse toetuse saamiseks esitab lepingu täitja pärast tegevuse elluviimist PRIA-le vormikohase maksetaotluse koos koolitusel osalenute nimekirjaga. Maksetaotluse vormi avaldab PRIA oma kodulehel.

PRIA maksab toetuse välja hankelepingus kokku lepitud aja jooksul.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja peab täitma ka objektide tähistamise nõudeid. Täpsemad juhised PRIA kodulehel.                                                                                                                                                        

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus,  Tähe tn 4, tel 737 7678, e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)