Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 2022

RRF

NB! Taotluste vastuvõtt toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas!

Vaata ka e-toetuste keskkonda tutvustavat videot.

Infopäev taotlejatele toimus 8. novembril 2022 kell 13.00–16.00.

Infopäeva materjalid on leitavad siit

Taaste- ja_vastupidavusrahastu

Tutvustus

Bioressursside väärindamise investeeringutoetus on taaste- ja vastupidavuskava investeeringu 4.  tegevuse "Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt" alaliik.

Toetus on suunatud ettevõtete rohepöörde eesmärkide täitmisele, panustades bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmisse, teadus- ja arendustegevuse võimekusse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamisse ning kasvuhoonegaaside heite vähendamisse.

Toetust saab taotleda bioressursside eeltöötlemiseks või töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks või väljavahetamiseks uuenduslike, ressursitõhusate ja bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu, teadus- ja arendustöötaja kaasamiseks  bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks.

Bioressursside väärindamise investeeringutoetust antakse taaste- ja vastupidavuskava alusel.

Taotlusvooru eelarve on äriühingutele 26 950 423 eurot ning teadus- ja arendusasutustele 1 458 644 eurot.

Esmalt antakse taotlustele eksperthinnang, misjärel suunatakse taotlused hindamiskomisjoni, kus hinnatakse taotlusi määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Pärast hindamiskomisjoni kontrollitakse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (hiljemalt 23. mai 2023).

Taotlusvoorus 24.10.2022–29.12.2022 esitati toetuse saamiseks kokku 18 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 50,81 miljonit eurot. Kokku määrati toetust 14 taotlusele kogusummas 28 270 175,19 eurot (äriühingutele 26 811 531,30 eurot ja teadus- ja arendusasutustele 1 458 643,89 eurot).

Määratud toetuste nimekirjaga on võimalik tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. Nimekirja kuvamiseks valige rakendusüksuste filtri alt valik „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet“.

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetustaotlusi saab esitada 24. oktoober - 29. detsember 2022. a. 

NB! Taotluste vastuvõtt toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada kuni 29. detsembrini kell 16.00. 

Vajadusel saab abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 19. augusti 2022 määrusega nr 48 "Bioressursside väärindamise investeeringutoetus"

Toetust võivad taotleda:

 • äriühingud;
 • teadus- ja arendusasutused.
   

Toetatakse järgmisi tegevusi:
1) bioressursside, sealhulgas kõrvalsaaduste ja jääkide ning biojäätmete eeltöötlemiseks või töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamist ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
2) masinate ja seadmete soetamist või väljavahetamist uuenduslike, ressursitõhusate ja bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu;
3) teadus- ja arendustöötaja kaasamist  teadus- ja arendustegevuseks, bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks.

Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Toetatakse tootmishoone või rajatise püstitamist, rajamist, paigaldamist, laiendamist või ümberehitamist ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud lammutamine, kui lammutamine ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 2. Ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:

 • ehitise püstitamise maksumus;
 • ehitise rajamise maksumus;
 • ehitise paigaldamise maksumus;
 • ehitise rekonstrueerimise maksumus;
 • ehitise laiendamise maksumus.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud,  keskkonnamõju hindamise, detailplaneeringu ja ehitise põhiprojekti maksumus.

Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Meetme määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja need hinnapakkumused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja ja hinnapakkuja nimi;
 • hinnapakkuja kontaktandmed;
 • hinnapakkumuse väljastamise kuupäev;
 • kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus;
 • ehitise nimetus;
 • ehitise ehitisregistri kood;
 • selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 • ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
 • hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda meetme määrusest § 19.

Toetatakse masinate ja seadmete soetamist või väljavahetamist
uuenduslike, ressursitõhusate ja bioressursile suuremat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu. Sisseseade peab olema seotud tootmis- või töötlemisprotsessiga ja moodustama koos ehitisega terviku. Statsionaarne tehnoloogiline masin või seade peab olema paikne ja ehitisse kohtkindlalt kinnitatud.

Eespool nimetatud masinateks ja seadmeteks loetakse näiteks:
a) biomassi eeltöötlemise mehaanilised masinad ja seadmed, sh peenestid, purustajad, kuivatid jmt;
b) biomassi bioloogiliseks, keemiliseks, biokeemiliseks või füüsikalis-keemiliseks
töötlemiseks vajalikud masinad ja seadmed, nagu ekstruuderid, bioreaktorid jmt, aga ka
c) muud mehaanilised, elektrilised, termilised masinad ja seadmed, mis on vajalikud tegevuse elluviimiseks ja aitavad täita toetatava tegevuse eesmärke.

Toetatavad tegevused võivad hõlmata ka veekogus tehtavaid tegevusi, nagu vetikate ja karpide kogumine või eeltöötlemine, ja selleks vajalike masinate ja seadmete soetamine või väljavahetamine.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on ehitis taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping:

 • vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja;
 • ning vähemalt viieks aastaks, alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Eelmainitud omandi kasutusvalduse ja üüri- või rendilepingu nõuded kehtivad ka masinate või seadmete puhul, mis paigaldatakse veekogusse.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Meetme määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. 

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda meetme määrusest § 19.

Ühe taotlusega võib toetust taotleda ühe või mitme teadus- ja arendustöötaja kaasamiseks.

Teadus- ja arendustöötajaks loetakse isikud, kes viivad läbi
rakendusuuringuid või toodete arendustegevust ning kellel on vastav ettevalmistus (haridus või töökogemus). Teadus- ja arendustöötaja ettevalmistus peab olema sobiv nende tööülesannete täitmiseks, milleks teadus- ja arendustöötaja kaasatakse. Teadus- ja arendustöötajal peab olema vähemalt magistrikraad või sellega võrdustatud haridustase/kvalifikatsioon.

Abikõlblik on üksnes teadus- ja arendustöötaja kaasamisega seotud personalikulu.

Toetuse määrad

Taotletava toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja taotletava toetuse maksimumsuurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta. Omavahel seotud tegevused tuleb esitada ühes taotluses.

Toetust antakse kuni 50% investeeringu abikõlbliku kulu maksumusest ja kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot ühes kuus teadus- ja arendustöötaja kaasamise abikõlbliku kulu maksumusest.

NB! Täpsem toetuse määr sõltub mitmetest teguritest, näiteks ettevõtte suurusest, investeeringuobjekti asukohast jne. Abiks toetuse määra leidmisel on määruse seletuskirja Lisa 1.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlustele antakse eksperthinnang ning taotlusi hinnatakse  määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Täpsemalt on võimalus hindamise korra ja kriteeriumidega tutvuda meetme määrusest § 16.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema koondhinde saanud taotlus. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse suurema omafinantseeringu määraga taotlust.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mille koondhinne on vähemalt 1,60 hindepunkti.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused toetuse andmiseks ettenähtud vahendite piires, mille koondhinne on vähemalt 1,60 hindepunkti.

Kui nõuetele vastavaid taotlusi on rohkem kui kaksteist, kuid hindamiskriteeriumide kohaselt rahuldatakse vähem kui kaksteist taotlust, vähendab PRIA proportsionaalselt iga rahuldatava taotluse kohta määratavat toetussummat nii, et toetuse rahuldamise otsus on võimalik teha vähemalt kaheteistkümne taotluse kohta.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse saaja esitab hiljemalt kaheksa kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIAle lisadokumendid: pakkumuskutse, hinnapakkumused, andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta ja valitud parima hinnapakkumuse objektiivse põhjenduse ning teabe pakkumuskutse avaldamise või andmed läbiviidud riigihanke kohta.

Ehitise ehitamise korral esitab toetuse saaja koos eelpool nimetatud dokumentidega järgmised dokumendid:

1) ehitustegevuse eelarve ja ehitustegevuse hinnapakkumuse Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;

2) ehitusloa või ehitusteatise, kui need ei ole kättesaadavad ehitisregistrist;

3) majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” vastav ehitise põhiprojekt, mis on koostatud eelprojekti alusel.

 

PRIA kontrollib dokumentide nõuetele vastavust ja nendes esitatud andmete õigsust ning teavitab toetuse saajat 30 tööpäeva jooksul alates dokumentide saamisest esitatud dokumentide ja toetatava tegevuse nõuetele vastavusest.

Kui kontrolli tulemusena tehakse kindlaks, et esitatud lisadokumendid või toetatav tegevus ei vasta nõuetele, tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

PRIA muudab taotluse rahuldamise otsust või tunnistab otsuse kehtetuks, kui toetuse saaja ei esita lisadokumente või ei vii tegevusi ellu selles määruses sätestatud tingimustel.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-toetuse keskkonna kaudu PRIAle maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Maksetaotluse peab esitama vähemalt üks kord kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui kord kvartalis kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks ja mitte hiljem kui 2026. aasta 31. märtsiks.

Toetuse saajal peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

Toetus makstakse tegelike kulude alusel välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud ja tegevuse eesmärgid on saavutatud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tema arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Nõuded objekti teavitamiskohustuse kohta on toodud taastekava üldtingimuste määruse §-s 12. Logo joonised on toodud taastekava üldtingimuste määruse Lisas. Vaata lisaks infot RRF teavitusreeglite kohta siit.

Abiks taotlejale

Määruse lisad

Nimetus

Hindamistulemused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)