Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele 2022

Meede 4.3.1 VIII voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

Toetust antakse maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks ja sihtotstarbelise kasutuse tagamiseks korrastatud kuivendussüsteemide kaudu. Toetus aitab parandada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisukorda.

Toetuse eelarve käesoleval aastal on 4 400 000 eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgnevalt: riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks on eraldatud 4 000 000 eurot ning Maaeluministeeriumi valitsusasutused ja tema hallatavad riigiasutused saavad 400 000 eurot. Toetust makstakse MAK 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Toetustaotlusi võetakse vastu 7. detsembrist  kuni 14. detsembrini 2022. a. 

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 10.03.2023

Tingimused

 - Põllumajandus- ja Toiduamet saab taotleda toetust maaparandusseaduse „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelus" oleva ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks.

Toetatava tegevuse osaks võivad olla eelnevalt nimetatud tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus.

- Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut saavad toetust taotleda kuivendussüsteemi ehituseks ja rekonstrueerimiseks, kui toetatav tegevus viiakse ellu Maaeluministeeriumi valitsemisel oleval riigimaal, mis on antud toetuse taotleja valdusesse.

Tegevuse osaks võivad olla järgmised tegevused:

  • toetatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused;
  • toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve tegemine;
  • kuivendussüsteemi toimimiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine;
  • pumpla puhul üksnes selle investeeringuobjekti jaoks vajaliku võimsusega elektriliini ehitamine pumplast lähima liitumispunktini ja elektrivõrguga liitumine.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks.

Toetatav tegevus ei tohi halvendada veekogu seisundit. 

 

 

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 7. mai 2018 määrusega nr 26 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele.

Kohustused

Toetuse saaja peab tegevuse ellu viima kolme aasta jooksul alates rahuldamise otsuse tegemisest. Kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (viis aastat) on toetusesaajal kohustus :

  • tagada tegevuse kestus, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt;
  • tagada, et uuendatud ühiseesvool vastab maaparandusseaduse § 4 lõikes 2 esitatud nõuetele.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt viie aasta pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal nii läbi vaadata dokumente kui ka toetuse abil soetatud vara.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Toetuse määrad

Toetuse määr on 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalsuurust määruses ei sätestata, kuna see sõltub toetuse aastasest eelarvest.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse määruse § 12 lõigetes 2 ja 5 toodud hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on välja toodud § 13 lõigetes 4 ja 5. 

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 10. märtsiks 2023. a.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressile. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kolmes osas ühe taotluse kohta ja seda kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) investeeringu üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
4) elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIA-le esitatud.

Maksetaotluses esitab toetuse saaja elluviidud tegevuse kohta järgmised andmed:
1) teave elluviidud tegevuse maksumuse summa ja tegevuse osalise või täieliku elluviimise kohta;
2) teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, nagu arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk, tehtud töö üleandmise-vastuvõtmise akt.

Kui toetust taotleb PMK või ETKI, siis peab  üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt olema enne maksetaotluse PRIA-le esitamist kooskõlastatud PTA-ga ja omanikujärelevalve tegijaga ning sellelt peab nähtuma osutatud teenuse või tehtud töö maht ja maksumus, akti koostamise ajaks osutamata teenuse või tegemata töö maht ja maksumus ning riigihankes esitatud töö või teenuse maht ja maksumus.

Täpsema info leiate määrusest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)