Teadmussiirde ja teavituse toetus (pikaajalised programmid)

Meede 1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

 

Maaelu arengukava üks prioriteete on teadmussiire, et uued tehnoloogiad ja töövõtted jõuaksid kiiremini põllumajandusse ning aitaksid sellel muutuda tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Meetme üldeesmärgiks on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamine. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele "Teadmussiire ja teavitus" programmperioodiks ette nähtud 12 miljonit eurot, millest 8 miljonit on kavandatud alameetme „Pikaajalised programmid“ rakendamiseks.

2017 a lisandus pikaajaliste programmide eelarvesse täiendavalt 2,5 miljonit eurot ja 2019 a muudatuse tulemusena on kogu pikaajaliste programmide eelarve 13,72 miljonit eurot.

Aastateks 2015-2021 oli esiti planeeritud seitse teadmussiirde pikaajalist programmi - taimekasvatuse, loomakasvatuse, mahepõllumajanduse, aianduse, toiduohutuse, ühistegevuse ja põllumajanduspoliitika abinõude programmi. Hiljem  lisandusi veel kolm - põllumajanduse suurandmete kasutamine, toidusektori müügivõime edendamine ning põllumajandus, toit ja maamajandus.

Programmide eesmärgid ja sisu ülevaated on täpsemalt kirjeldatud veebilehel www.pikk.ee.

Programmid vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks teadmussiirde komisjonis. Komisjon jälgib, et kavandatud tegevused kataksid kõiki sektori vajadusi ning arvestatud oleksid Eesti ja Euroopa Liidu ülesed huvid sektori keskkonnateadlikkuse parandamiseks.

Programmide kestus on kuni seitse aastat ning programmide korraldajad valib PRIA avatud hankemenetluse korras. Hanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib PRIA lepingu.

Käimasolevate ja korraldatud hangete kohta on võimalik leida infot E-riigihangete keskkonna veebilehelt.

Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas  viitenumbriga 166179 hankeperiood on 12.08.2015-22.09.2015.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Teadmusiirde pikaajaline programm taimekasvatuse valdkonnas viitenumbriga 167359.Tegemist on hankemenetlusega võistleva dialoogi vormis. Taotluste esitamise tähtaeg on E-riigihangete keskkonnas 9. november 2015 kell 10.00.

Taimekasvatuse valdkonna hankele tähtaegselt ühtegi osalemise taotlust ei esitatud. Seetõttu on avaldatud uus hange Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas II viitenumbriga 168884. Taotluste esitamise tähtaeg on E-riigihangete keskkonnas 17. detsember 2015 kell 10.00. Hankemenetluse liigiks on võistlev dialoog.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Põllumajandusuuringute Keskus.

Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas viitenumbriga 169319 hankeperiood on 30.11.2015 - 11.01.2016. Hankemenetluse liigiks on avatud hankemenetlus.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Eesti Mahepõllumajanduse SA, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas viitenumbriga 170010 hankeperiood on 21.12.2015 - 12.02.2016. Hankemenetluse liigiks on võistlev dialoog. Hanke 170010 hankemenetlus on tunnistatud kehtetuks hankija enda algatusel.

Avatud uus hange Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas II viitenumbriga 177781 hankeperiood 29.08.2016 - 10.10.2016. Hankementluse liigiks on avatud hankemenetlus.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, eesti Toiduainetööstuse Liit, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus ja Eesti Maaülikool.

Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas viitenumbriga 170586 hankeperiood 21.01.2016 - 01.03.2016. Hankemenetluse liigiks on võistlev dialoog.

Hankemenetlus on lõppenud RHS 29 lõike 3 punkt 2 alusel, kuna ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks ja kõik pakkumused on tagasi lükatud.

Avatud uus hange Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas II viitenumbriga 183149 hankeperiood 28.02.2017 - 10.04.2017. Hankementluse liigiks on avatud hankemenetlus.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas viitenumbriga 171666 hankeperiood 19.02.2016 - 29.03.2016. Hankemenetluse liigiks on võistlev dialoog.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Räpina Aianduskool ja Eesti Aiandusliit.

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas viitenumbriga 171752 hankeperiood 23.02.2016 - 15.04.2016. Hankemenetluse liigiks on võistlev dialoog.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu Kevili ja MTÜ Kevili Koolitused.

Avatud uus hange "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete valdkonnas" viitenumbriga 192988. Taotluste esitamise periood 03.12.2017 - 15.01.2018. Hankemenetluse liik võistlev dialoog. Hange lõpetatud lepinguta 15.01.2018.

Uue hanke viitenumbriga 194144 tulemusena laekus üks taotlus. Hange  tunnistati edukaks ja allkirjastati hankeleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ.

Avatud uus hange "Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas" viitenumbriga 210263. Taotluste esitamise tähtaeg 23.08.2019. Hankemenetluse liik on võistlev dialoog.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks osaühinguga Turundusproff.

Hanke "Teadmusiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas" viitenumbriga 222076 tulemusena tunnistati edukaks ja sõlmiti raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega  Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Maaülikool.

Avatud hange "Teadmussiirde pikaajaline programm suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas - II etapp" viitenumbriga 218047. Taotluste esitamise tähtaeg on 17.03.2020. Hankemenetluse liik on võistlev dialoog.

Riigihanke "Teadmussiirde pikaajaline programm suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas - II etapp" viitenumbriga 218047  hankemenetlus on tunnistatud PRIA peadirektori käskkirjaga kehtetuks 20.09.2021.

Hanke "Teadmusiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas II" viitenumbriga 257107 tulemusena tunnistati edukaks ja sõlmiti raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Maaelu Teadmuskeskus,  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Maaülikool.

 

 

EESMÄRK

Pikaajaline programm on suunatud kindlale eesmärgile ja sisaldab kombineeritult kõiki meetme raames toetatavaid tegevusi.

Pikaajalise programmi üheks oluliseks eesmärgiks on koondada teatud valdkonna teadmussiirde tegevused parema planeerimise huvides.

Tagasi algusse

MAKSETAOTLUSTE VASTUVÕTU AEG JA KOHT

Edukaks tunnistatud hankija esitab pärast tegevuse elluviimist PRIA-le maksetaotlused vastavalt lepingus kokku lepitud korrale e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 28. aprilli 2015 määrusega nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ (muudetud 04.06.2018, RT I, 01.06.2018, 2), mis kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 7 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud strateegiadokumendiga „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 14 alusel.

Taotlejad

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud taotluse või pakkumuse esitaja (edaspidi taotleja) võib olla isik või asutus, kellel on vastavalt hanketeates või hankedokumentides kehtestatud tingimustele:

 • toetatavate tegevuste elluviimiseks vajaliku pädevusega personal;
 • kogemus rakendatava programmi valdkonnas;
 • kogemus teadus- või arendustegevuse valdkonnas või kvalifikatsioon tasemeõppe läbiviimises kõrg- või kutsehariduse tasemel.

Taotleja peab lisaks eespool nimetatule ja riigihangete seaduses sätestatule vastama järgmistele nõuetele:

 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või  muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

Toetatavad tegevused

Pikaajaliste programmide raames hangitakse tegevuste korraldajad vastavalt teadmussiirde komisjoni poolt heakskiidetud ja maaeluministri poolt käskkirjaga kinnitatud programmi eesmärgile ja nõuetele, järgmiste tegevuste elluviimiseks:

 • Koolitustegevused:
  • täienduskoolituse korraldamine;
  • koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu koostamine või väljaandmine;
  • ettevõtjate juhendamise korraldamine.
 • Esitlus- ja teavitustegevused -  infopäevad, põllupäevad, konverentsid, erinevad materjalid, sh elektroonilised väljaanded:
  • infopäeva korraldamine;
  • konverentsi korraldamine;
  • teabematerjali või elektroonilise väljaande koostamine, väljaandmine või haldamine;
  • esitlustegevuse korraldamine;
  • esitlustegevuse jaoks vajaliku mittetootliku investeeringu tegemine;
  • õppereisi korraldamine
 • Ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.

Toetavad on tegevused, mis on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale isikule või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ tähenduses.

Programmi raames läbiviidavatele tegevustele kehtestatud nõuded on lisaks riigihanke tulemusena sõlmitud  tööde teostamise lepingule loetletud ka meetme määruse  §-s 5.

Tegevuste liigid sõltuvad hangitava programmi eesmärgist ning kajastuvad vastava programmi hankedokumentides.

Riigiabi

Riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses.

Vähese tähtsusega abi andmise reegleid tuleb järgida selliste tegevuste korraldamisel, kui korraldatava ürituse teema on suunatud põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisele või mittepõllumajandusliku ettevõtluse teemal korraldatud tegevuses.

Meetme määruse § 6 lõike 5 kohaselt peab toetuse saaja (tegevuse elluviija) pidama arvestust ja teavitama abisaajaid (tegevuses osalevaid ettevõtjaid) neile määratud vähese tähtsusega abist.

Tegevuse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta antavas eelteavituses  teada anda, kas kavandatav tegevus on riigiabi  ja orienteeruv riigiabi  suurus iga üritusel osaleja kohta.

Pärast ürituse toimumist, kui on koostatud üritusel osalejate allkirjastatud nimekirjad, peab toetuse saaja teatama osalejatele kirjalikult  täpse riigiabi suuruse osaleja kohta ja kontrollima ka vähese tähtsusega abi ülemmäärast kinnipidamist.

Kõigi vähese tähtsusena antavate abide summa iga tegevuses osaleva ettevõtja kohta ei või ületada 200 000 eurot kolme eelneva majandusaasta jooksul kokku.

Ühe ettevõtja termin on selgitatud Euroopa Komisjoni määruse  nr 1407/2013 artikli 2 punktis 2.

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemisel ja ettevõtja andmete kindlakstegemisel tuleb juhinduda komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 I lisa juhistest.

Vähese tähtsusega abi piirmäära arvestamisel käsitletakse ühe ettevõtjana Eesti sisest kontserni.
See tähendab, et  kontserniks loetakse vaid Eestis seoseid omavaid ettevõtteid. Kui näiteks Eestis asuva tütarettevõtte A emaettevõte B asub Soomes ja sellel emaettevõttel on Eestis veel teinegi tütarettevõte C, siis vähese tähtsusega abi arvestamisel lähtume vaid ettevõtte A vähese tähtsusega abi suuruse jäägist. Teise Eestis asuva tütarettevõtte C vähese tähtsusega abi ei vaatle.

Kui üritusel osaleja ettevõtja vähese tähtsusega abi määr on ületatud,  peab abi maksimaalne osakaal vastama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 47 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 31 toodud tingimustele.

Nimetatud nõue tähendab, et kui koolitusel osaleva töötaja ettevõtja riigiabi määr on ületatud ja osaleja ettevõtja on keskmise suurusega ettevõtja, siis PRIA maksab ürituse korraldamise eest toetust osaleja kohta  60 %, mikro-ja väikeettevõtja osaleja kohta 70% ning suurettevõtja osaleja kohta 50 % hankelepingus kokku lepitud osalejamaksumusest.

Puudujääv osa tuleb osalejal tegevuses osalemise eest endal tasuda. Seega peavad nii tegevuses osaleja kui ka tegevuse elluviija enne ürituse toimumist olema veendunud kas ettevõttel on vaba vähese tähtsusega abi jääki.

Vähese tähtsusega vaba jäägi suurust on võimalik kontrollida registrist Rahandusministeeriumi veebi www.fin.ee/riigiabi kaudu. 

Abi saamise hetkeks loetakse ürituse toimumise alguse kuupäeva.

Riigiabi saavad ettevõtjad on kohustatud ise pidama arvestust saadud vähese tähtsusega abi summa üle. 

Toetuse saaja esitab peale tegevuse elluviimist PRIAle tegevuses osalenute nimekirja ja nende kohta arvestatud abi suuruse ning PRIA kannab saadud vähese tähtsusega abi summa riigiabi registrisse.

Kui ühest ettevõttest osaleb mitu töötajat, siis vähese tähtsusega abi registrisse kandmisel  osaleja kohta arvestatud summad summeeritakse ja kantakse registrisse ettevõtte kohta ühe summana.

Maapiirkondade väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE)de toetamine on piiritletud mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjatega ning vaid põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas kavandatava programmiga.

Ergutav mõju

Metsa majandamise teemal korraldatud tegevusel osalemine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014  artikli 38 tähenduses.

Nimetatud määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt võib abi anda vaid nende tegevuste eest, millel on ergutav mõju. Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja (üritusel osaleda soovija) on esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist. Lähtudes komisjoni selgitusest on abisaajaks toetuse lõppkasusaaja, kes peab esitama toetuse taotlejale taotluse enne toetatava tegevusega alustamist.

Selleks, et  toetuse saaja saaks tegevusel osalejate käest osalemissoovi väljendavad avaldused (abitaotlused), peab ta korraldama nimetatud avalduse soovitusliku vormi edastamise üritusel osalejatele või avaldama selle oma kodulehel.

Abi ei või anda raskustes olevale ettevõtjale (st PRIA ei maksa toetust raskustes olevate ettevõtjate töötajate kohta, kes osalesid toetaval üritusel).

Ettevõtja raskustes (mitte)olemist hindab esimesena ettevõtja ise, siis toetuse saaja. Tegevuses osalev ettevõtja esitab taotlejale kinnituse, et ta ei ole raskustes komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 mõiste kohaselt.

Toetuse saaja saab veenduda osaleja esitatud info õigsuses tutvudes tema  majandusaasta aruannete või muu avalikult saada oleva infoga.

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Taotleja loetakse toetuse saajaks hankelepingu sõlmimisega. Riigihanke põhimõtete järgi makstakse toetus välja vastavalt edukaks tunnistatud pakkumusele. Iga hanke puhul leitakse kokku oma toetuse suurus.

Tagasi algusse

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse saamiseks esitab programmi täitja pärast tegevuse elluviimist PRIA-le vormikohase maksetaotluse koos tegevuses osalejate nimekirjaga e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

PRIA maksab toetuse välja hankelepingus kokku lepitud aja jooksul.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja peab täitma ka objektide tähistamist käsitlevaid nõudeid. Täpsemad juhised PRIA kodulehel.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus,  Tähe tn 4, tel 737 7678, e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)