Leader-meetme raames antav projektitoetus

EAFRD MAK 2014-2020

Tutvustus

Leader-meetme raames antav projektitoetus hõlmab alammeetmeid 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames” ja 19.3 „Kohaliku tegevusrühma koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine”.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 23.10.15 määrusega nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus".

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusrühmale. Tegevusrühma taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga tegevusrühm oma piirkonna taotlejaid.

LEADER kohalike tegevusrühmade kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel.

2014-2020 programmperioodiks kavandatud eelarve LEADER projektitoetustele on 88,3 miljonit, sh 1,3 miljonit eurot koostööprojektideks.

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest  kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Projektitoetuse taotluste tegevusrühmale esitamise aegadest annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusrühm. Kohalik tegevusrühm  avalikustab tegevuspiirkonna elanikele kättesaadavas väljaandes ning oma veebilehel teabe projektitaotluste vastuvõtu tähtaja ja projektitaotluse hindamise tähtaja kohta vähemalt neli nädalat enne projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algust.

Projektitoetuse taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt läbi PRIA uue iseteeninduskeskkonna (e-PRIA), sh ka kohalikule tegevusrühmale saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA.

Tagasi algusesse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusrühma strateegia meetmetes toodud tegevuste, sealhulgas koostööprojekti elluviimiseks.

Toetatav tegevus võib olla:

  • Ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning ehitise parendamine;
  • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering);
  • Kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve  ehitusseadustikus kehtestatud korras ning muinsuskaitseline järelevalve muinsuskaitseseaduse alusel kehtestatud korras;
  • Mootorsõiduki, masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmine ning paigaldamine;
  • Infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ja paigaldamine;
  • Teostatavusuuringu koostamine;
  • Tööde, teenuste ja kaupade ostmine, mis ei ole eelnevalt nimetatud tegevuse osad.

Abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud masina või seadme ostmine. Kasutatud masina või seadme ostmiseks ei tohi olla varem kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja peab olema uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam ning selle eeldatav kasutusiga peab olema vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Projektitoetust võib taotleda strateegia rakendamiseks toetust saanud kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, sihtasutus, seltsing kohalik omavalitsusüksus ja mittetulundusühing, sh kohalik tegevusrühm ise. Igal kohalikul tegevusrühmal on õigus taotlejate ringi  ja tingimusi kitsendada.

Projektitoetuse määra ning suuruse määramisel arvestatakse LEADER-meetme määruses, Maaelu Arengukavas, nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 maaelu arengu toetuse kohta sätestatud nõuetest ning vähese tähtsusega abi reeglitest tulenevate piirangutega.

Toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud kaudsed abikõlblikud kulud hüvitatakse  kindla määra alusel, mis on 15% abikõlblikest projektijuhtimise otsestest personalikuludest (EL nr 1303/2013 artikkel 67 lõige 1 punkt d ja artikkel 68 lõige 1 punkt b).

Juhul kui toetust taotletakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §113 lõikes 5 nimetatud võrdlushindade kataloogi (hinnakataloogi) kantud asjale või teenusele, siis on  toetuse määramisel aluseks hinnakataloogi kajastuv maksimaalne piirmäär, mille ulatuses saab PRIA määrata toetuse summa.

Võrdlushindade kataloogi  kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 16.

Ehitise puhul  (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve, mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. Vorm avaldatakse PRIA veebilehel.

Projektitoetuse taotleja peab järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses.

Toetuse taotlusega ei pea esitama hinnapakkumisi, need esitatakse koos maksetaotlusega.

 

Projektitaotluste hindamine kohalikus tegevusgrupis

Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA  hindab  kohaliku tegevusrühm projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. Kohalik tegevusrühm võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. Kohalik tegevusrühm edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga jätta taotlused rahuldamata. Hinnatud projektitaotlused edastab kohalik tegevusrühm PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele antakse projektitoetust kuni 90%, ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Taristuinvesteeringu korral on toetuse määr kuni 60%, mootorsõiduki ja maastikusõiduki soetamisel 30%. Seltsingute puhul on toetusmäär kuni 100%. Minimaalne toetuse määr on 15%.

NB! Vastav toetuse määr kehtib ka kaudsetele kuludele.

Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 200 000 eurot. Kui antav toetus on käsitletav vähese tähtsuse abina, ei tohi  projektitoetuse suurus ületada 200 000 eurot kolme aasta jooksul.

Seltsingule ei ole investeeringud abikõlblikud ning talle antakse projektitoetust kuni 10  000 eurot ühe projekti kohta.

Kohalik tegevusrühm võib nii toetusmäärasid kui  -summasid vähendada.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib nende  projektitaotluste taotlejate nõuetele vastavust, mis kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt toetuseks ettenähtud eelarveliste vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusrühm esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajadusel võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada 90 tööpäevani.

Toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal. Toetusesaaja esitab kõnealused dokumendid läbi e-PRIA.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult  tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib  toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.

Toetuse saajal võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (vaata siit) samuti läbi e-PRIA.

Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ning tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusrühma poolt projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval.

Koos maksetaotlusega peab projektitoetuse saaja esitama toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse (eelarve) iga kululiigi kohta ärakirja hinnapakkumusest. Hinnapakkumine peab olema  koos toetuse saaja väljastatud tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (pakkumiskutse).

Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja üldreeglina olema saanud vähemalt kolmelt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000 kuni 5000 eurot, peab taotleja  olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kasutatud masina või seadme ostmisel peab esitama hinnapakkumuse, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse

Abiks taotlejale

Toetuse saajad

Nimetus Lisatud

Hindamistulemused

Nimetus Lisatud

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tähe 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-posti aadress pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee).