Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – jaanuar–veebruar 2024

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – jaanuar–veebruar (29. jaanuari seisuga)

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2024

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

EAFRD meede 19

MAK 2014-2020

tegevusrühmades toimuvad voorud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)

EAGF

avatud läbi aasta   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast

Kalapüügi teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 1.1.5

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.1.4

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus

EMKVF meede 2.2.9

31.01.-07.02.2024, 

eeltäitmine 24.01.-30.01.2024

35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD

alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2024

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Leader projektitoetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD  

kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta hiljemalt 50 tööpäeva  jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Turuarendustoetus

Riiklik

01.-15.02.2024 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

01.-15.02.2024 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

28.02.-31.12.2024 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

EAFRD meede 16.2

MAK 2014-2020

05.-13.02.2024 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Perioodi 2023-2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

EAFRD

14.-28.02.2024 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. 30 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast