Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Nõuandeteenuse osutamise toetuse eesmärk on toetada nõustajaid, kes annavad nõu põllu- ja maamajanduse ning põllumajandussaaduste töötlemisega tegelevatele isikutele. Toetust antakse ainult nendele nõustajatele, kes on Maaelu Teadmuskeskuse (edaspidi METK) poolt kantud tunnustatud nõuandeteenuse osutajate nimekirja. Pakutava nõuandeteenuse peamisse sihtgruppi kuuluvad põllumajandussaaduste tootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, põllumajandus- ja metsamaa hooldajad (sh agrometsanduse süsteemi hooldajad) ning põllumajandussaadustest mittepõllumajandustoodete töötlejad. Samuti toetatakse nõuandeteenust, mida pakutakse isikutele, kes soovivad alustada eelmainitud tegevusalades tegutsemist ning nõuandeteenust taotlemise ja elektrooniliste andmekogude kasutamise kohta (vt sellega seotud ajalisi piiranguid plokist „Tingimused“).

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Taotlusi saab esitada alates 31. jaanuarist 2024. a.

Toetuse saamiseks peab nõuandeteenuse osutaja pärast nõuandeteenuse osutamist esitama e-PRIAs taotluse. Taotlust võib esitada maksimaalselt kord kuus. Taotlus nõuandeteenuse osutamise toetuse saamiseks tuleb esitada samal aastal kui teenust osutati, välja arvatud detsembris osutatud teenuse kohta, mille kohta saab taotluse esitada hiljemalt järgmise aasta jaanuari lõpuks.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel. Samuti on eraldi juhend leitav selle lehe all „Abiks taotlejale“ plokis. Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Nõuandeteenuse osutamise toetust antakse nõuandeteenuse osutajale. Toetust saab taotleda ainult METKi poolt nõuandeteenuse osutajate nimekirja kantud isik. Nõuandeteenuse osutaja saab olla:

 • füüsiline isik, kes vastab määruses sätestatud nõustaja tingimustele;
 • juriidiline isik, kelle heaks tegutseb füüsiline isik, kes vastab määruses sätestatud nõustaja tingimustele;
 • Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi METK).

Isik, kes soovib alustada nõuandeteenuse osutamisega, peab esitama METKile taotluse nõuandeteenuse osutajate nimekirja (edaspidi nimekiri) kandmiseks. Täpsemat infot nimekirja kandmise korra ja tingimuste kohta leiab METKi kodulehelt. Juhime tähelepanu, et nõuanne, mida osutatakse enne nimekirja kandmist, ei ole abikõlbulik ning selle eest toetust ei saa.

Nõuandeteenuse osutajate nimekirja saavad kandideerida järgnevad isikud:

 • kutsetunnistusega konsulent, kellele on omistatud 5–7 kutsetase ja kes on registreeritud SA Kutsekoda kutseregistris;
 • konsulent, kelle kutsetunnistuse kehtivuse lõpptähtajast on möödas kuni 12 kuud;
 • kõrgkooli õppejõud;
 • teadustöötaja;
 • kutseõppeasutuse õpetaja;
 • vähemalt kolmeaastase ettevõtluskogemusega isik, kes on läbinud iga-aastase koolituse ja kellel on METK hinnangul nõuandeteenuse osutamiseks piisavad teadmised ja kogemused;
 • nõustajate järelkasvu programmi läbinu.

Pärast nimekirja kandmist saab nõustaja hakata osutama nõuandeteenust vastavalt määruses § 4 lõikes 1 sätestatud valdkonnale. Nõuandeteenuse osutamise kohta sõlmivad nõuandeteenuse osutaja ja nõuande saaja (edaspidi lõppkasusaaja) kirjaliku digitaalselt allkirjastatud lepingu. PRIA poolt koostatud nõuandeteenuse osutamise lepingu vorm on leitav sektsioonist „Abiks taotlejale“. Toetatavat nõuandeteenust võib osutada nõuande lõppkasusaajaga vahetult kohtudes, e-kanalite vahendusel, telefoni teel või muul sobival viisil ja meetodil osapoolte kokkuleppel. Nõuandeteenuse kestuse hulka loetakse aeg, mis nõustajal kulub lõppkasusaaja küsimustega tutvumiseks, nõuande ettevalmistamiseks ning lõppkasusaaja nõustamiseks. Nõuandeteenuse kestuse hulka võib lugeda ka kuni neli tundi transpordile kuluvat aega ühe lepingu kohta.

Toetatavat nõuandeteenust saab osutada järgmistes valdkondades:

 • loomakasvatus, sealhulgas mesindus;
 • taimekasvatus;
 • mahepõllumajandus;
 • maaparandus;
 • põllumajandussaaduste töötlemine;
 • keskkonnakaitse- ja loodushoid;
 • bio- ja ringmajandus;
 • maamajandus;
 • metsamajandus.

Euroopa komisjoni määruses (EL) 2021/2115 artikkel 15 välja toodud valdkonnad, nagu töötingimused, toitainete kestlik majandamine, riskiennetus ja -juhtimine ning teised, on alamvaldkondadena ära jaotatud eelmainitud valdkondadesse. Valdkondliku jaotuse kohta leiab rohkem infot METKi kodulehelt.

Taotlusele kantakse iga osutatud teenuse kohta vähemalt järgmised andmed:

 • nõuandeteenuse eesmärk;
 • nõuandeteenuse valdkond;
 • nõuandeteenuse sisukirjeldus;
 • nõuandeteenuse lõppkasusaaja nimi ja isiku- või registrikood;
 • toetatava tegevuse (mitte lõppkasusaaja tegevusala) EMTAK kood;
 • nõuandetoetuse taotleja nimi või ärinimi ja isiku- või registrikood;
 • nõustaja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 • nõuandeteenuse osutamise kuupäev ja teenuse maht tundides. Kui teenust on osutatud mitmel kuupäeval, tuleb näidata maht ja sisu iga päeva kohta eraldi;
 • taotletava toetuse summa;
 • lõppkasusaaja omaosaluse maksmist kinnitavad dokumendid;
 • osapoolte vahel digitaalselt allkirjastatud nõuandeteenuse osutamise leping;
 • osapoolte vahel digitaalselt allkirjastatud nõuandeteenuse osutamise aruanne, mis sisaldab osutatud teenuse mahtu tundides.

Kuna nõuandeteenuse osutamise lepingus välja toodud tundide maht on oletuslik, siis tuleb taotlusega esitada ka osapoolte vahel allkirjastatud aruanne. Aruandes ei ole vaja välja tuua nõu sisu, kuid aruandest peab selguma, mis teemal nõu anti ning mitu tundi nõuandeteenust osutati. Aruanne on vajalik selleks, et PRIA saaks lõppkasusaaja poolt kinnituse, et ta on saanud lepingus toodud teemal ja sama arvu tunde nõustamist, kui nõustaja on taotlusele kirja pannud.

PRIA on koostanud nii nõuandeteenuse lepingu kui aruande vormid, mis on leitavad plokist „Abiks taotlejale“. PRIA vormide kasutamine ei ole kohustuslik. Nõuandeteenuse osutaja võib kasutada endale sobivaid lepingu ja aruande vorme, kuid need peavad olema tähistatud nõuetekohaselt liidu embleemiga (vaata täpsemalt plokist „Kohustused“). Sobiva embleemi saab alla laadida plokist „Abiks taotlejale“.

Toetuse taotlemise ja elektrooniliste andmekogudega seotud nõu tohib osutada ainult alustavatele ettevõtjatele. Toetuse taotlemise nõuanne on abikõlblik seni kuni lõppkasusaaja esimesest pindala- ja loomapõhise või maaelu arengu toetuse määramisest pole möödas rohkem kui kaks aastat. Näiteks kui taotlejale määrati toetus 04.03.2024, siis võib toetuse taotlemise ja elektrooniliste andmekogudega seotud nõu talle osutada kuni 03.03.2026.

Toetuse taotlemise ja elektrooniliste andmekogudega seotud nõuandeks arvestatakse nõu toetuse nõuete, tingimuste ja majanduskohustuste kohta ning nõu toetuseks vajalike äriplaanide ja rahavoogude tegemiseks või parendamiseks, kui seda tehakse koostöös nõustajaga toetuse taotlemisel.

Juhul kui toetuse puhul on tegemist riigiabiga, tuleb taotlusele lisada määruse § 5 lõikes 5 nimetatud abitaotlus.

Nõuandeteenus, mida osutatakse metsanduse valdkonnas, on riigiabi vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2022/2472 ja lõppkasusaaja peab esitama nõuandeteenuse osutajale enne teenuse saamist artiklis 6 lõikes 2 märgitud abitaotluse. Vastav abitaotluse vorm on leitav lehe lõpus olevast sakist „Abiks taotlejale“.

Nõuandeteenus, mida osutatakse põllumajandussaaduste töötlemise valdkonnas tootele, mis ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoode on vähese tähtsusega abi. Vähese tähtsusega abi (edaspidi VTA) määr on 2023-2027 perioodil 300 000 eurot kolme aasta (1095 päeva) peale. Juhul kui lõppkasusaajal on VTA määr täis on võimalik nõuandeteenust saada edasi tingimusel, et ettevõte on väikese või keskmise suurusega ning nõuandeteenuse osutajale on enne teenuse saamist esitatud (EL) nr 651/2014 artikli 6 lõike 2 kohane abitaotlus. Kui toetust antakse VTA määra ületamise tõttu riigiabina, langeb toetuse määr 90 protsendilt 50 protsendile.

Rohkem infot riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta (sh vaba jäägi kontroll) on võimalik saada rahandusministeeriumi kodulehelt.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpne kord on sätestatud regionaalministri 27.12.2023 määrusega nr 113 „Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus“.

Kohustused

Toetuse taotleja peab täitma järgmisi kohustusi:

 • vastab nõuandeteenuse osutajale esitatud nõuetele;
 • võimaldab teostada auditit, järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida nõuandeteenuse osutaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitab seireks, auditi ja järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • eristab selgelt oma raamatupidamises toetusega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • teavitab viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas nõustajaga seotud muudatustest;
 • näitab, et tegemist on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi vastavalt Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 (ELT L 20, 31.1.2022, lk 1–9) sätestatule. Täpsem info teavitusnõuete kohta on leitav siit.

Nõuandeteenuse osutajate nimekirja kantud nõustaja peab läbima aastas vähemalt 25 tunni ulatuses koolitusi, mis on seotud tema poolt osutatavate nõuandevaldkondadega. Täpsem info koolituste kohta on leitav METKi kodulehelt.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikkel 15 lõige 3 järgi tuleb nõuandeteenuse osutamisel vältida huvide konflikti.

Huvide konflikti vältimiseks on keelatud nõustajal osutada nõuandeteenust järgnevatele isikutele:

 • nõustaja abikaasa, abikaasa vanem ja abikaasa laps (endised partnerid siia ei kuulu);
 • nõustaja vanavanemad; 
 • nõustaja vanem (ema, isa, lapsendaja, kasuvanem ja vanema abikaasa juhul, kui ta ei ole nõustaja ema või isa);
 • nõustaja vanema alanejad sugulased ehk siis punktis 3 loetletud isikute lapsed ja lapselapsed, k.a. nõustaja enda lapsed ja lapselapsed.

Toetuse määrad

Toetuse määr on 90 protsenti nõuandeteenuse abikõlblikust maksumusest. Toetatava nõuandeteenuse osutamise maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus on 53 eurot nõuandele kulunud tunni kohta. See tähendab, et toetuse maksimaalne suurus tunni kohta on 47,70 eurot.

Ühe lõppkasusaaja kohta toetatakse nõuandeteenuse osutamist abikõlbliku maksumuse summas kuni 3000 euro eest kalendriaastas, millest maksimaalne toetuse summa on 2700 eurot. Seejuures juhime nõustajate tähelepanu asjaolule, et enne teenuse osutamist peaks teenuse saaja andma nõustajale ülevaate, kas talle on juba jooksval kalendriaastal osutatud toetatavat nõuandeteenust.

Nõuandeteenuse omaosaluse määr nõuandeteenuse lõppkasusaajale peab olema vähemalt 10 protsenti nõuandeteenuse abikõlblikust maksumusest ja see peab nõuandeteenuse osutajale olema tasutud enne PRIAle taotluse esitamist.

Lõppkasusaajate puhul arvestatakse füüsiliste isikutega seotud juriidilisi isikuid eraldi ehk kui füüsiline isik on 3000 euro väärtuses nõuandeteenust saanud, ei arvestata seda väärtust temaga seotud juriidilistele isikutele osutatud teenuseks ning juriidiline isik saab samuti kasutada nõuandeteenust kuni 3000 euro väärtuses.

Juhul kui toetust antakse riigiabina ning lõppkasusaaja riigiabimäär on täis, on toetuse määraks 50 protsenti nõuandeteenuse abikõlblikust maksumusest.

Nõustaja ja lõppkasusaaja lepivad nõuandeteenuse osutamise lepingus kokku, et nõustaja osutab teenust 10 tundi. Pärast nõu osutamist soovib nõustaja esitada PRIAle nõuandeteenuse osutamise toetuse taotluse. Kokku osutati teenust 530 euro väärtuses (53 eurot tunnis korda 10 tundi).

Lõppkasusaajal on kohustus maksta vähemalt 10 protsenti omaosalusena nõustajale enne taotluse esitamist ehk siis peab lõppkasusaaja olema tasunud nõustajale 53 eurot. Taotluses on toetust võimalik küsida 477 euro ulatuses (47,70 eurot tunnis korda 10 tundi).

Lõppkasusaajale on selle lepingu järgi aastas osutatud nõu 530 euro ulatuses ja talle on võimalik samal kalendriaastal veel 2470 euro ulatuses nõu anda. Siinkohal tuleb arvestada, et 3000 euro väärtuse piirmäära arvutamisel arvestatakse ühe tunni väärtuseks määruse § 8 lõikes 4 toodud maksumus ehk kuni 53 eurot tunnis, mitte toetuse enda suurus, mis on kuni 47,70 eurot tunnis.

Järele jäänud summa ulatuses võib uue lepingu koostamisel nõu anda nii uus kui samale lõppkasusaajale ka varem nõu andnud nõustaja.

Mitteabikõlblikud on järgnevad kulud:

 • nõuandeteenusega seotud kulud, mida on toetatud osaliselt või täies ulatuses teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi AKIS-osaku või arendusosakuga;
 • kulud, mis on tehtud nõuandeteenuse osutamise arendamiseks, kättesaadavuse tagamiseks, koordineerimiseks;
 • raamatupidamisteenused põllu- ja maamajandusega, põllumajandustoodete töötlemisega, metsamajandusega tegelevale füüsilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule;
 • enne toetatava nõuandeteenuse osutajate nimekirja kandmist tehtud kulu;
 • taotluse koostamise kulu, välja arvatud määruse § 5 lõikes 2 sätestatud juhul;
 • toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu;
 • käibemaks.

Määruse § 8 lõige 6 ütleb, et „Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115, artikli 83 lõike 1 punkti a kohaselt tegelikult tekkinud abikõlblike kulude hüvitamisena.“ Juhime siinkohal tähelepanu, et tulenevalt määruse § 8 lõikest 4 ja määruse seletuskirjast mõeldakse tegelikult tekkinud abikõlblike kulude all nõuandeteenuse osutamisele kulunud tundide arvu. Taotlusega ei ole vaja esitada nõuandeteenuse osutamise käigus tekkinud kulude dokumente (bürootarbed, kütus jne). Taotlejal tuleb veenduda, et taotlusel esitatud tunnid vastavad osapoolte vahel kinnitatud aruandes esitatud tundidele.

Toetatava nõuandeteenuse osutamise maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus on 53 eurot nõuandeteenuse osutamisele kulunud tunni kohta.

Toetuse määramine

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et nõuandeteenuse osutaja on järginud toetatava nõuandeteenuse osutamisel kõiki nõudeid.

PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud taotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates korrektse taotluse ja dokumentide saamisest.

Kui enne toetuse maksmist tehakse kindlaks, et nõuandeteenuse osutaja rikub nõuandeteenuse osutamise nõudeid või ei täida muid kohustusi, võib PRIA vähendada makstavat toetust või keelduda toetuse maksmisest, arvestades rikkumise raskust, ulatust, püsivust ja korduvust.

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

1. jaanuaril 2015. a jõustus Eestis tulumaksuseaduse muudatus, mille alusel maksustatakse tulumaksuga füüsilistele isikutele makstavad põllumajandus- ja maaelutoetused. Seadusest tulenevalt peab PRIA füüsilistele isikutele makstavatelt toetustelt kinni tulumaksu.

PRIA toetuste maksustamisest on rohkem infot võimalik leida siit.