LEADER projektitoetus 2023-2027

EAGF, EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Eesti ja EL LEADER logo, EL embleemiga, horisontaalne, värviline

Tutvustus

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogramm. Programmi eesmärk on edendada elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö. Tegevusi viiakse ellu kogukonna juhtimisel ning arengustrateegia alusel, mille on välja töötanud kohalik tegevusrühm (KTR). KTRi liikmed on piirkonna ettevõtjad, MTÜd, kohalikud omavalitsused jne. Strateegiate väljatöötamine ja elluviimine toimub alt-üles põhimõttel, misläbi on otsused ja tegevused kohaliku kogukonna suunata.

Kohalik lähenemine võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Üle Eesti tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusrühma, kes on koostanud kohaliku arengustrateegia ning sinna kuuluvad toetused. Enda piirkonna tegevusrühma saad kindlaks teha lehe all „Abiks taotlejale“ peatükis olevast failist „LEADER KTRide tegevuspiirkonnad“. Täpsemat infot piirkonna toetuste kohta jagab kohalik tegevusrühm oma veebilehel.

LEADER 2023-2027 toetusprogrammi eelarve on üle 66 miljoni euro. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 47 miljoni euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastusena peaaegu 12 miljonit eurot. Lisaks rahastab Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) programmi umbes 7 miljoni euroga, millest Eesti riigi kaasrahastus on 30%.

Projektitaotluste esitamise aeg sõltub piirkonnast. Esimesed tegevusrühmad avavad oma taotlusvoorud 2024. aasta veebruaris-märtsis. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

LEADER toetusskeem toimib lühidalt järgnevalt:

 1. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostab maaelu arengukava ning määrab raamistiku Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) raha saamiseks. Avaldatakse määrus, millega sätestatakse tingimused LEADER kohalike tegevusrühmade (KTR) toetuste ning projektitoetuste määramiseks ja kasutamiseks.
 2. Kohalikud tegevusrühmad koostavad määrusele tuginedes kohaliku arengu strateegia toetuste jagamiseks oma piirkonnas. Strateegiad kontrollib ja kinnitab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. PRIA valmistab ette tehnilised võimalused toetuste taotlemiseks veebi teel.
 3. Kohalikud tegevusrühmad avalikustavad info toetusvoorude kohta oma kodulehel ning erinevates meediakanalites.
 4. Toetusvooru avanedes saab esitada toetustaotluse e-PRIAs.
 5. Kohalik tegevusrühm hindab toetustaotlusi. Selleks kutsutakse kokku hindamiskomisjon, kes hindab toetustaotluste vastavust eelnevalt koostatud strateegiale. Hindamiskomisjoni antud hindepunktide põhjal selguvad rahastatavad taotlused.
 6. PRIA kontrollib rahastuse saanud toetustaotluste nõuetele vastavust.
 7. Kui nõuetele vastav toetustaotlus saab heakskiidu, edastatakse vastav otsus taotlejale.
 8. Taotleja saab esitada e-PRIAs maksetaotluse koos investeeringute ja/või tegevuste teostamist tõendavate dokumentidega. PRIA kontrollib määruse ja kohalduvate õigusaktide nõuetele vastavust ja maksab toetuse taotlejale.

Tingimused

Toetuse üldtingimused on sätestatud regionaalministri määrusega nr 29 LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine (edaspidi määrus).

Toetust saab taotleda kohaliku tegevusrühma piirkonnas tegutsev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõte (edaspidi koos VKE), mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.

Toetuse taotleja vastab järgmistele nõuetele (määrus § 23 lõige 2):

 • kohaliku tegevusrühma (KTR) strateegia meetmes projektitoetuse taotleja kohta esitatud nõuded;
 • riigiabi puhul komisjoni määruses (EL) 2022/2472 nimetatud nõuded;
 • taotleja riikliku maksu võlg koos intressiga ei ületa 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle projektitaotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist või tal ei ole kehtivat registrist kustutamise hoiatust;
 • tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja ei ole asutatud lühemaks ajaks kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
 • taotlejal ei ole kehtivat karistust karistusseadustiku §-s 491, 209, 2091, 210, 294, 296, 298, 2981, 3001, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
 • kui projektitoetuse taotlejaks on kohalik tegevusrühm, peab tema projektitaotlus olema vastu võetud kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega, millest nähtub projektitaotluse vastavus strateegias ja rakenduskavas esitatud nõuetele.

Projektitoetust antakse eesmärgistatud ning tulemusele orienteeritud tegevuse elluviimiseks ning selle raames toetatakse:

 1. materiaalsesse või immateriaalsesse varasse investeeringu tegemist;
 2. ühistegevuse või koostöötegevuse elluviimist;
 3. kogukonnateenuse arendamist;
 4. väikeprojekti ehk vihmavarju-tüüpi projekti rakendamist.

Täpsemad tingimused toetatavatele tegevustele on kirjas määruse §-s 24. Kohalik tegevusrühm võib omalt poolt esitada täiendavaid tingimusi.

Tegevusega ei või alustada, sealhulgas sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem, ning tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui kohalikule tegevusrühmale projektitaotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, millega ei või alustada enne 1. jaanuari 2023. a.

Toetatava tegevuse abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on sätestatud määruse §-s 25.

Tööde alustamiseks loetakse investeeringuga seotud tegevuse või ehitustööde alustamist või esimest õiguslikult siduvat kohustust tellida seadmeid või kasutada teenuseid või muud kohustust, mis muudab projekti või tegevuse pöördumatuks, olenevalt sellest, kumb on varasem. Tööde või tegevuse alustamiseks ei peeta maa ostmist ja ettevalmistustöid, näiteks lubade saamist või teostatavusuuringute tegemist.

Ettevalmistavaks tööks loetakse toetatava tegevusega otseselt seotud kaasnevat tegevust, milleks on ehitise ehitamisega kaasnev keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus ning energiaauditi, teostatavusuuringu, projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö tellimine, samuti koolitus, ehitusseadustiku alusel omanikujärelevalve teostamine, muinsuskaitseseaduse alusel muinsuskaitselise järelevalve teostamine ja turundustegevus, sealhulgas turu-uuring.

Kohustused

Projektitoetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:

 1. võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 2. esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 3. teavitab viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusrühma projektitaotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 4. eristab selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 5. säilitab projektitoetusega seotud dokumente;
 6. näitab avalikkusele, et tegemist on EAFRD toetuse abil elluviidava tegevusega ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt.

Projektitoetuse saaja vastab punktides 2, 3 ja 7 nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni. Projektitoetusega seotud dokumente tuleb säilitada kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipärase kasutamise periood kestab

 • vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja on VKE;
 • vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja ei ole VKE.

Tegevuste elluviimise tõendamiseks tuleb esitada õigeaegselt vajalikud dokumendid (vt määrus § 35) ning objekt(id) peavad olema sihipärases kasutuses. Projektitoetuse saaja tagab toetatava tegevuse sihtotstarbelise kestuse, sealhulgas säilitab ja kasutab projektitoetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihtotstarbeliselt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Lisaks kehtivad toetuse saajale järgnevad kohustused:

 • Projektitoetuse saaja esitab kohaliku tegevusrühma või PRIA nõudmisel projektitoetuse kasutamisega seotud seireks ja hindamiseks vajalikud andmed, mis on nimetatud strateegias, mille raames projektitoetust saadi.
 • Projektitoetuse saajal peavad olema täidetud järgmised toetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused:
  • hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajaks on ehitusluba või ehitusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
  • hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on ehitise kasutusluba või kasutusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.
 • Toetatava tegevuse elluviimine, sealhulgas selle etapi elluviimine ei tohi erineda sellest, mis on algselt projektitaotluse raames, sealhulgas eelarveprojekti kohaselt kokku lepitud. Toetatava tegevuse mitmes etapis elluviimise korral alustama esimese etapiga hiljemalt üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
 • Taotleja peab viima projektis toodud tegevused ellu täies mahus hiljemalt kahe aasta jooksul (koostööprojektide puhul hiljemalt kolme aasta jooksul) arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2029. a.

Toetuse määrad

Projektitoetust antakse vastavalt kehtestatud toetuse määradele järgnevalt:

 • mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele 90% ning ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest;
 • koostöötegevuse elluviimiseks kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • kohalikule tegevusrühmale piiriülese koostöötegevuse algatamise ettevalmistamiseks kuni 100% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • kogukonnateenuse arendamiseks kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • VKEle kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks;
 • väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina soetamiseks VKEle, mittetulundusühingule ja sihtasutusele kuni 30% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Minimaalne toetuse määr on 15%. Kohalik tegevusrühm võib nii toetusmäärasid kui -summasid vähendada. 

Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 200 000 eurot. Kui antav toetus on käsitletav vähese tähtsuse abina, ei tohi  projektitoetuse suurus ühe ettevõtja kohta ületada 200 000 eurot kolme aasta jooksul. Vähese tähtsusega abi vaba jääki on võimalik kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehelt (alamlehe „Riigiabi“ jaotises „Vähese tähtsusega abi vaba jääk“).

Toetuse määramine

PRIA kontrollib nende taotlejate nõuetele vastavust, kes kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt toetuseks ettenähtud eelarveliste vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 50 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusrühm esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku.

Käesolevas taotlusvoorus on toetuse väljamaksmisel kasutusel lihtsustatud kuluvõimalusega kindlasummalised maksed. See tähendab, et toetus makstakse kindlasummalise maksena toetustaotlusega esitatud ja heaks kiidetud eelarveprojekti alusel, milles on arvestatud asjakohast toetuse määra. Seejuures tuleb tähele panna järgnevat:

 • kulude abikõlblikkuse osas tehakse otsus toetustaotluse esitamisel ning hiljem, kui tegevused on ellu viidud, tuleb tegevusi tõendada elluviimise tulemuste kaudu;
 • toetatavad tegevused võib teostada täies mahus või jagada mitmeks etapiks. Toetatava tegevuse mitmes etapis elluviimise korral tuleb esimese etapiga alustada hiljemalt üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
 • tähtis on planeerimisel kindlaks määrata etapi eesmärk ja tulemus, sest see lihtsustab hiljem etapi saavutamise tõendamist.

Projektitoetuse maksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast toetatava tegevuse või selle etapi täielikku elluviimist ning toetatava tegevuse või selle etapi eest täielikult tasumist PRIAle kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:

 1. aruanne, mis sisaldab elluviidud tegevuse või selle etapi, eesmärgi täitmise ja tulemuse saavutamise kirjeldust;
 2. dokument, mis tõendab, et tegevus või selle etapp on ellu viidud, eesmärk on täidetud ja tulemus on saavutatud;
 3. liisingu puhul liisinguleping, millest selgub liisingulepingu lõppemise kuupäev ja liisingueseme üleandmist tõendav dokument.

Maksetaotlus tuleb esitada kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2029. a.

Ühistegevuse maksetaotluse koos eelnevalt nimetatud dokumentidega esitab projektitoetuse saaja vastavalt tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele kuni kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a. Koostöötegevuse maksetaotluse koos eelnevalt nimetatud dokumentidega esitab projektitoetuse saaja kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud nõuetekohase maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 40 tööpäeva jooksul arvates kõigi määruse §-s 35 nimetatud nõuetekohaste dokumentide ja andmete esitamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)