Turuarendustoetus 2024

Riiklik

Tutvustus

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, millega saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Toetatavad tegevused ning eelarve jagunemine nende vahel on järgnev:

 1. välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuval messil osalemise korraldamine (meetme eelarvest 348 000 eurot);
 2. välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuva turundusürituse korraldamine (meetme eelarvest 42 000 eurot);
 3. välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuva messi külastamine (meetme eelarvest 10 000 eurot).

Turuarendustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini 2024. a.

Taotlusi saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonnas e-PRIA, mille kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ning e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 21. aprilliks 2024. a.  Info toetuse saajate kohta avaldatakse PRIA kodulehel ning taotlejat teavitatakse otsusest ka e-posti teel.

Maksetaotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 31. detsembril 2024. a ning toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul alates päevast, mil taotleja esitas PRIAle nõuetekohase maksetaotluse.

Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 31. detsembriks 2024. a. Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2025. a. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad 2025. a jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on vajalike kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 31. detsembriks 2024. a.

Erandkorras ja põhjendatud juhtudel on võimalik tegevusi ellu viia ning kulusid teha ka 2025. aasta lõpuni. Sellisel juhul tuleb maksetaotlus esitada kahes osas: hiljemalt 31. detsembril 2024. a selleks ajaks tehtud kulude kohta ning 31. detsembriks 2025. a ülejäänud kulude kohta.

Tingimused

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine. Samuti võib toetust taotleda EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjaorganisatsioon.

Toetatavas tegevuses osalejad:

 • töötlemata põllumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm või tootjaorganisatsioon, taotleja põllumajandustootjast liige ja põllumajandustootja, kes ei ole taotleja liige. Neile määratakse turuarendustoetusega riigiabi või põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi;
 • töödeldud põlumajandustooteid turustav tunnustatud tootjarühm või tootjaorganisatsioon, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja. Neile määratakse turuarendustoetusega vähese tähtsusega abi.

Taotleja ning abi saajad peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • neil ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või nende 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • nende suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • kui nad on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

Kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis peavad toetatavas tegevuses osalevatest abi saajatest vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

Kohustused

Taotlusega koos tuleb esitada (e-PRIA portaalis üles laadida):

 • väikese või keskmise suurusega ettevõtja kinnitusvormid, kui riigiabi saajaks on töötlemata tooteid turustavad tunnustatud tootjarühmad või põllumajandustootjad;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 5000 eurot, siis vähemalt kolme hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirjad. Vajadusel taotleja esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta vähemalt kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 5000 eurot;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, esitab taotleja kulutuse kohta vähemalt ühe hinnapakkuja poolt esitatud toote või teenuse hinnapakkumuse ärakirja või koostab toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa;
 • abisaaja kontserni liikmete skeem, kui taotletav põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja vähese tähtsusega abi ületab 500 eurot ühe abisaaja kohta;
 • välisriigis või rahvusvahelisel virtuaalselt toimuval messil osalemise korraldamise korral varasema välisriigis toimunud messist osavõtmise korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ning välismessi stendi pinna broneeringu kinnitus;
 • välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuva messi külastamise korral taotleja põhjendus tegevuses osalemise kohta;  
 • välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuva turundusürituse korraldamise korral taotleja varasemat välisriigis turundusürituste korraldamise kogemust tõendavad dokumendid ja turundusürituse korraldamise põhjendus koos välisriigist turundusüritusele kutsutavate partnerite sihtgrupi kirjeldusega;
 • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Toetuse määrad

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib taotleda toetust järgmiselt:

 • välisriigis või rahvusvaheliselt virtuaalselt toimuva turundusürituse korraldamine kuni 70% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuva messi külastamine kuni 50% abikõlblikest kuludest;
 • välisriigis või rahvusvahelise virtuaalselt toimuval messil osalemise korraldamine kuni 75% abikõlblikest kuludest.

Taotluste kohta koostatakse paremusjärjestus ning eelarve ületamise korral saavad toetust paremusjärjestuses eespool olevad taotlused kuni ettenähtud rahaliste vahendite ammendumiseni.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)