Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Toetuse eesmärk on parandada tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu juhtimisvõimekust ning seeläbi tagada nende jätkusuutlik areng.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 2 450 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada alates 15. novembrist 2023. a. Taotluste vastuvõtt on avatud kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonile või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidule. Täpsem info tunnustamise kohta on leitav siit.

Toetust antakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu (edaspidi taotleja) kohta kuni viiel aastal arvates esmakordsest tunnustamisest.

Taotleja peab koos toetustaotlusega esitama tegevuskava, mille kestus on üks kuni kolm aastat ja mis sisaldab taotleja jaoks uusi arendustegevusi, mille eesmärk on parandada taotleja juhtimisvõimekust ning seeläbi tagada jätkusuutlik areng. Toetatavast tegevusest vähemalt 30% ulatuses tuleb ellu viia keskkonna-, kliima-, või innovatsioonialaseid arendamistegevusi.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 06.11.2023 määrusega nr 79 „Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus“.

Koos taotlusega tuleb esitada tegevuskava, mis sisaldab järgmiseid andmeid:

 • tegevuskava elluviimise kestus ja tegevuskava eesmärk;
 • kirjeldus taotletava toetuse summa kasutamise kohta;
 • kavandatavate tegevuste kirjeldus ja maksumus, sealhulgas nende tegevuste kirjeldused, mis ei panusta toetuse eesmärgi saavutamisse;
 • kirjeldus, kuidas kavandatavad tegevused panustavad toetuse eesmärgi saavutamisse;
 • kavandatavate tegevuste elluviimise ligikaudne ajakava.

Tegevuskava ja selles sisalduvad andmed tuleb sisestada toetustaotluse vormingule e-PRIAs. Tegevuskava ei saa üles laadida eraldi failina.

Tegevuskava elluviimise kulud peavad olema tehtud sihtotstarbeliselt, mõistlikult ja majanduslikult soodsaimal viisil ning olema vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume kindlasti täpsemalt tutvuda määrusest

Kohustused

Toetuse saaja järgib toetustaotlusega esitatud tegevuskava ja viib seal sisalduvad tegevused ellu.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja kord aastas kuni kolmel aastal maksetaotluse koos tegevuskava rakendamise aruandega, mis sisaldab endas järgmisi andmeid:

 1. ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest ning selle lõplikust mahust ja maksumusest;
 2. teave selle kohta, kes oli töö tegija või teenuse osutaja;
 3. hinnang tegevuskava eesmärgi saavutamise kohta.

Toetuse saaja täidab kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni järgmisi kohustusi:

 • kasutab toetusraha sihipäraselt;
 • võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • näitab avalikkusele, et tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil elluviidava tegevusega ning kasutama selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi. Loe teavitamisnõuete kohta lähemalt siit;
 • teavitab viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või toetatava tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

Toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Loe teavitamisnõuete kohta lähemalt siit.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda määrusest

Toetuse määrad

Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 77 lõike 8 punkti b kohaselt kindlasummalise maksena.

Toetuse suurus arvutatakse toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu alusel. Toetust antakse kuni 10% taotlusele eelnenud aasta müügitulust, aga mitte rohkem kui 100 000 eurot aastas.

Toetust vähendatakse järk-järgult igal järgneval tegevuskava aastal olenevalt taotluses esitatud müügitulu suurusest:

 1. 0,5 protsendipunkti kui taotleja toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on kuni üks miljon eurot või
 2. 25 000 euro võrra kui taotleja toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on üle ühe miljoni euro.

Toetuse vähenemise loogika lähtub vaid toetustaotlusel esitatud müügitulust ning ei muutu ka siis, kui tegevuskava elluviimise jooksul peaks taotleja müügitulu tõusma üle või langema alla ühe miljoni euro.

Kui toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on kuni üks miljon eurot ning müügitulu järgnevatel aastatel kasvab, siis võib toetus samuti kasvada, olgugi et toetuse määr väheneb.

Taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu eurodes Toetuse maksimaalne määr Toetuse suurus eurodes
Esimesel aastal 100 000 10% 10 000
Teisel aastal 110 000 9,5% 10 450
Kolmandal aastal 120 000 9% 10 800

Kui toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on kuni üks miljon eurot ning tegevuskava jooksul ületab see ühe miljoni piiri, jääb toetuse määra vähenemise alus samaks.

Taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu eurodes Toetuse maksimaalne määr Toetuse suurus eurodes
Esimesel aastal 700 000 10% 70 000
Teisel aastal 1 000 000 9,5% 95 000
Kolmandal aastal 1 200 000 9% 100 000

Kui toetustaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on üle ühe miljoni euro, siis jaguneb toetuse kumulatiivne suurus lähtuvalt tegevuskava kestusest. Toetuse maksimaalne kumulatiivne suurus kolme aasta peale on 225 000 eurot.

Toetuse suurus aastas Toetuse kumulatiivne suurus
Esimesel aastal 100 000 100 000
Teisel aastal 75 000 175 000
Kolmandal aastal 50 000 225 000

 

Taotleja võib tegevuskavas planeerida kuni 10% toetuse suurusest kuludeks, mis ei ole otseses seoses juhtimisvõimekuse parandamisega ning jätkusuutliku arengu tagamisega. Tootjaorganisatsioonide arendamisse mittepanustavateks tegevusteks võib olla näiteks tootjaorganisatsiooni loomisega kaasnenud kulud (õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, auditeerimisega seotud kulud jne) või muud igapäevased kulud, mis on vajalikud organisatsiooni toimimiseks.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust, esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.

Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele. Paremusjärjestuses eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi. PRIA hindab taotlusi toetuse määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on hindamisel saanud vähemalt kuus hindepunkti.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Esimese maksetaotlusega ei ole tarvis esitada tegevuskava rakendamise aruannet. Esitada tuleb ainult müügitulu ja sellest lähtuv toetuse suurus (vt Toetuse määrad). Kui esimene maksetaotlus rahuldatakse, siis makstakse toetus välja 15 tööpäeva jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. See võimaldab alustada tegevuskava rakendamisega.

Maksetaotlused tuleb esitada hiljemalt 18. oktoobriks 2024. a.

Abiks taotlejale

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud