Kalapüügi teadmussiirdetoetus 2024

Meede F1.1.5 EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKVF

Tutvustus

Toetuse eesmärk on tõsta kalapüügi valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadmiste taset selleks, et suurendada ettevõtjate majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, edendada valdkonna ettevõtjate ja mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd ning parendada kalanduse mainet ja laiema avalikkuse teadlikkust kalandusest.

Taotlusvooru eelarve on 3 121 000 eurot. Toetust rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Merendus- , Kalandus- ja Vesiviljelusfondist ning 30% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

Toetust saab taotleda 31. jaanuarist 7. veebruarini 2024. a. Taotluste eeltäitmine toimub 24. jaanuarist 30. jaanuarini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 4. augusti 2023. a määrusega nr 50 „Perioodi 2021–2027 teadmussiirdetoetus“ (edaspidi määrus).

Kalapüügi teadmussiirde toetust võib taotleda teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud juriidiline isik või asutus. Määruse alusel toetatavad tegevused on suunatud tasuta kasutamiseks kalapüügi ettevõtjatele (k.a kalureid koondavatele organisatsioonidele ja kalanduse kohalikele tegevusrühmadele) ning ka laiemale avalikkusele. Toetatavaid tegevusi viib ellu teadus- ja arendusasutus.

Toetust võib taotleda teadus- ja arendusasutus, kes on esitanud määruse §-s 3 sätestatud tegevuste elluviimiseks ettepaneku kõigile § 5 lõikes 1 nimetatud juriidilistele isikutele ja sõlminud nendest vähemalt kaheksaga koostöökokkuleppe nõukogu moodustamiseks. Nimetatud koostöökokkulepe esitatakse koos toetustaotlusega.

Taotleja peab toetustaotlusel esitama määruse § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja § 6 lõikes 4 ja 5 nimetatud teabe. Lõikes 5 nimetatud tulemusnäitajate arvulised väärtused tuleb sisestada võimalikult realistlikud, sest neid väärtusi kasutatakse taotluste hindamisel ning projekti elluviimisel oodatakse nende saavutamist.

Toetatavad tegevused:

 • valdkondliku koostöö soodustamine;
 • valdkondliku teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamine eri teabematerjalide ning meediakanalite kaudu;
 • valdkondlike andmete kogumine ja analüüsimine ning selleks vajaliku andmebaasi ja veebilehe haldamine;
 • valdkonna majandustegevusega, sealhulgas keskkonnaalase jätkusuutlikkusega, seotud koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamine ning koordineerimine;
 • laiemale avalikkusele teavituskampaaniate korraldamine ja teabe jagamine avalikus meedias, sealhulgas sotsiaalmeedias;
 • koostöö eri organisatsioonide, konsortsiumite ja asutustega, sealhulgas rahvusvaheline koostöö.

Koostöö toetamine kalapüügi valdkonnas hõlmab lisaks määruse § 3 lõikes 2 sätestatud tegevustele ka kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) § 47 lõike 2 alusel loodud kohalike tegevusrühmade tegevuse toetamist.

Abikõlblikud on kulud, mis on määruse §-s 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud ja mis on tehtud sihtotstarbeliselt, mõistlikult, majanduslikult soodsaimal viisil ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikliga 63 ning on vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

Kulud on abikõlblikud alates 1. juulist 2023. a kuni 30. juunini 2029. a. Mitteabikõlblikud kulud on ära toodud määruse § 4 lõikes 6.

Abikõlblikud kulud:

 • töö või teenuse tellimise või vara soetamise kulu;
 • toetatavat tegevust ellu viiva töötaja tööjõukulu, mis vastab asutusesisesele palgajuhendile ja töö tasustamise juhendile ning on kooskõlas asutusesisese palgataseme või töötasuga;
 • füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ja sellelt tasult arvestatud maksud;
 • Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” sätestatud tingimustel makstud töötaja lähetuskulu ja sellega kaasnev sõidu- ja majutuskulu;
 • töötaja tööalase koolituse, sealhulgas seminaril või konverentsil osalemise kulu;
 • toetatava tegevuse või objekti tähistamise kulu.

Toetuse määrad

Abikõlblikud kulud hüvitatakse 100% ulatuses. Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud kaudne kulu hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 54 punkti a kohaselt ühtse määra alusel kuni 7% ulatuses abikõlblikest kuludest. 

Kaudsete kulude hüvitamise korral kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita. Kaudsed kulud on kulud, mis ei ole otseselt seotud põhitegevusega ning mida on keeruline jagada põhitegevuste ja muude tegevuste vahel.

Kaudsed kulud on näiteks:

 • kulud bürootarvetele;
 • sidekulud (sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu);
 • infotehnoloogia kulud (sealhulgas tark- ja riistvara, kontoritehnika ostmise ja rentimise ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldamise ning remondi kulud);
 • transpordikulu (sealhulgas kulu mootorsõiduki kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulu ning kütuse- ja hoolduskulu);
 • personalikulu (mis on kaudselt seotud toetatava tegevuse elluviimisega, sealhulgas raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, juriidiline nõustamine, vara haldamine, infotehnoloogiline tugitegevus, haldustöötajate tegevus ning muu abistav töö);
 • kommunaalkulu (sealhulgas remondikulu);
 • ruumide koristamise kulu;
 • tööruumi rentimise kulu;
 • valveteenus;
 • maamaks.

Toetuse määramine

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kolm hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 1. tegevuse mõju ulatus meetme eesmärkide saavutamisse, mille puhul hinnatakse tegevuse panust meetme tulemusnäitajatesse ehk mitu inimest saab tegevusest kasu (selle kriteeriumi puhul tuleb arvesse võtta määruse § 7 lõikes 3 märgitud valdkonnas tegutsevate inimeste arvu);
 2. tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
 3. taotleja kogemus sarnaste tegevuste elluviimisel;
 4. kas taotleja pakub terviklikku teenust kõigis määruse § 3 lõikes 1 nimetatud meetmetes.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja koostab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud hindamiskriteeriumite alusel suurima koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdsete hindepunktidega taotluste puhul eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

Nõuetekohaste taotluste rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) § 45 lõike 2 punkti 1 alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse KTKS § 45 lõikes 6 sätestatud alustel.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetust makstakse üksnes nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud § 10 lõikes 1 sätestatud tegevuskavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja tegevuskavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid, tegevus on lõpetatud ning toetuse saaja on tellitud töö või teenuse või soetatud vara vastu võtnud ja nende eest tasunud.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja tasutud kulude kohta e-PRIAs pärast iga kvartali lõppu hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäeval maksetaotluse koos § 13 lõikes 2 nimetatud dokumentidega.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates § 13 lõikes 2 nimetatud dokumentide saamisest.

Toetuse saaja koostab igaks eelarveaastaks tegevuskava, mis sisaldab teavet järgmiste planeeritavate tegevuste kohta:

 1. koolitus- ja nõustamistegevuse elluviimine;
 2. teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamine;
 3. uuringute tegemine;
 4. katseprojektide elluviimine;
 5. trükiste loomine;
 6. rakenduste loomine.

Täpsemalt on nõuded tegevuskavale kirjeldatud määruse §-s 10.

Kui toetust taotletakse määruse § 3 lõikes 1 sätestatud meetme „Kalapüügi teadmussiirdetoetus” kohta, tuleb lisada tegevuskavasse teave kohaliku tegevusrühmaga seotud tegevuste kohta. Muu hulgas tuleb lisada tegevusrühma poolt läbi viidavate tegevuste lühitutvustus, eesmärk ning tegevuste arv. Eraldi tuleb märkida koolitused, teabepäevad, õppereisid, trükised ja muu tegevuse ning nende ligikaudse maksumuse.

Tegevuskava esitatakse heakskiitmiseks nõukogule. Määruse § 9 kohaselt moodustab toetuse saaja § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste elluviimiseks nõukogu vähemalt kaheksa § 5 lõikes 1 nimetatud juriidilise isiku esindajaga.

Nõukogu poolt heakskiidetud tegevuskava esitatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja PRIAle hiljemalt asjakohasele eelarveaastale eelneva kalendriaasta 1. novembriks.

Toetuse saaja koostab tegevuskava rakendamise aruande, milles sisalduvad tegevuskava elluviimisega seotud järgmised andmed:

 1. tegevuse nimetus, lühikirjeldus, eesmärk, sisu, tagasiside, kokkuvõte või vahekokkuvõte, tegevuses osalenute arv, tegevuse elluviija ning maksumus, sealhulgas personalikulu ning tellitud tööde ja teenuste kulu;
 2. teabe levitamise korral selle levitamise viis;
 3. uuringu või katseprojekti tegemise korral selle tulemus;
 4. rakenduse loomise korral kasutajate tagasiside;
 5. kohalike tegevusrühmadega seotud tegevuste puhul andmed kohalike tegevusrühmade tegevuse kohta, sealhulgas tegevuse lühikirjeldus, eesmärk, sisu, tagasiside, kokkuvõte või vahekokkuvõte, tegevuses osalenute arv, tegevuse elluviija ja maksumus.

Tegevuskava rakendamise aruanne esitatakse heakskiitmiseks nõukogule. Määruse § 9 kohaselt moodustab toetuse saaja § 3 lõikes 2 nimetatud tegevuste elluviimiseks nõukogu vähemalt kaheksa § 5 lõikes 1 nimetatud juriidilise isiku esindajaga.

Nõukogu poolt heakskiidetud tegevuskava rakendamise aruanne esitatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja PRIAle hiljemalt asjakohasele eelarveaastale järgneva kalendriaasta 1. veebruariks.

Kohustused

Toetuse saaja kasutab toetust sihipäraselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel asjakohaseid kalandusturu korraldamise seaduses ja määruses sätestatud nõudeid. Pikemalt on toetuse saaja kohustused välja toodud määruse § 12 lõikes 1.

Toetuse saaja esitab PRIAle tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja lõpliku maksetaotluse hiljemalt 30. juuniks 2029. a.

Toetuse saaja avalikustab uuringu ja katseprojekti lõpparuanded oma veebilehel 45 kalendripäeva jooksul arvates uuringu ja katseprojekti üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi vormistamise kuupäevast. Avaldatud teave peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 50 sätestatud nõuetele.