Perioodi 2023–2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Toetuse eesmärk on motiveerida koostööd põllumajandustootjate ja neid ühendavate tulundusühistute vahel eesmärgiga töötada välja majandusliku mõjuga loomataudide kontrolli- ja likvideerimisprogrammid.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 2 509 200 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 14. veebruarist 13. märtsini 2024. a. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Selleks tuleb e-PRIAs avada esitatud taotlus ning vajutada nupule „Esita muudatustaotlus“. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata, mis tähendab, et taotlust ei hakata sisuliselt menetlema.

Tingimused

Toetust antakse veterinaarseaduse § 54 lõikes 4 nimetatud loomatauditõrje programmi koostamiseks ning selle rakendamise korraldamiseks kuni kolmel järjestikusel aastal arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest lõppkasusaaja loomapidamisettevõttes järgmiste majandusliku mõjuga loomataudide kohta:

 1. veiste infektsioosne rinotrahheiit (edaspidi IRT);
 2. veiste viirusdiarröa (edaspidi VVD).

Toetust antakse loomapidajaid ühendavale tulundusühistule, kes on sõlminud oma liikmega lepingu kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamiseks ning rakendamiseks selle liikme loomapidamisettevõttes. Leping peab kehtima vähemalt kontrolli- ja likvideerimisprogrammi rakendamise lõpuni. Liige, kellega on leping sõlmitud, peab olema loomapidaja veterinaarseaduse § 5 lõike 1 tähenduses.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 18.12.2023 määrusega nr 100 „Perioodi 2023–2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus“ (edaspidi määrus).

Toetust antakse loomapidajaid ühendavale tulundusühistule (edaspidi taotleja), kes on sõlminud oma liikmega, kes on loomapidaja veterinaarseaduse § 5 lõike 1 tähenduses (edaspidi loomapidaja), lepingu kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamiseks ning rakendamiseks selle liikme loomapidamisettevõttes. Leping peab kehtima vähemalt kontrolli- ja likvideerimisprogrammi rakendamise lõpuni.

Taotleja peab kaasama kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamisse ning rakendamisse veterinaararsti.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 2. taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 3. taotleja ei ole saanud taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi;
 4. taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 5. taotlejal ei ole kehtivat karistust loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610, söödaseaduse §-s 33 või 35 ega karistusseadustiku §-s 491, 522, § 551 punktis 2, §-s 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 364, 365, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest.

Taotleja peab teavitama oma liiget, et § 6 lõikes 1 nimetatud lõppkasusaaja on kolmas isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 8 lõike 4 ja § 121 lõike 3 tähenduses.

Taotleja peab olema sõlminud oma liikmega, kes on loomapidaja veterinaarseaduse § 5 lõike 1 tähenduses (edaspidi loomapidaja), lepingu kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamiseks ning rakendamiseks selle liikme loomapidamisettevõttes.

Leping peab kehtima vähemalt kontrolli- ja likvideerimisprogrammi rakendamise lõpuni.

Leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 1. kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamise ning rakendamise kestus;
 2. taotleja õigused ja kohustused kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamisel ning selle rakendamise korraldamisel;
 3. loomapidaja õigused ja kohustused kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamisel ning rakendamisel, sealhulgas kohustus täita täies mahus kontrolli- ja likvideerimisprogrammi.

 

Loomapidajal, kellega taotleja sõlmib määruses § 5 lõikes 1 nimetatud lepingu (edaspidi lõppkasusaaja), peab olema alates lepingu sõlmimisest kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni aasta keskmisena vähemalt 301 piimalehma või vähemalt viis lihatõugu ammlehma, keda lõppkasusaaja peab loomapidamisettevõttes ja kes on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Loomapidamisettevõtte ja loomade andmed peavad olema kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse.

Piimalehmaks loetakse eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) ja džörsi (JER).

Lihatõugu ammlehmaks loetakse hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), akviteeni hele (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), gallovei (Ga), aubrak (Au), šorthorn (Sh), salers (Sa), tirooli hall (Gr) ja wagyu (Wa).

Lõppkasusaaja peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. lõppkasusaaja täidab veterinaarseaduse § 54 lõikes 2 või 3 nimetatud loomatauditõrje programmi;
 2. lõppkasusaaja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 3. lõppkasusaaja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 4. lõppkasusaaja ei ole saanud taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi;
 5. lõppkasusaaja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 6. lõppkasusaajal ei ole kehtivat karistust loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610, söödaseaduse §-s 33 või 35 ega karistusseadustiku §-s 491, 522, § 551 punktis 2, §-s 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 364, 365, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest.

Lõppkasusaaja võib pidada eelnevalt sätestatust vähemal arvul asjaomaseid loomi, kui see on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, sealhulgas:

 1. esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artikli 3 lõikes 1 nimetatud asjaolu;
 2. loom on lõppkasusaaja tahte vastaselt karjast välja viidud ning lõppkasusaajal on selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakiri;
 3. loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud või veterinaarsel näidustusel hukatud ja lõppkasusaajal on selle tõendamiseks veterinaararsti kirjalik kinnitus.

Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:

 1. taotleja ärinimi ja äriregistri kood ning taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
 2. taotluse selgelt sõnastatud sisu;
 3. kontrolli- ja likvideerimisprogrammi rakendavate lõppkasusaajate nimekiri ning nende peetavate asjaomaste loomade tõug ja arv.

Taotleja esitab koos taotlusega määruse § 5 lõikes 1 nimetatud lepingu või selle ärakirja ja IRT või VVD olemasolu kinnitava laboriuuringu tulemuse.

Kohustused

Toetuse saaja täidab kontrolli- ja likvideerimisprogrammi rakendamise lõpuni järgmisi kohustusi:

 1. tagab kontrolli- ja likvideerimisprogrammi täies mahus täitmise lõppkasusaaja poolt;
 2. kaasab kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamisse ning rakendamisse veterinaararsti;
 3. võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 4. esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 5. eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 6. teavitab viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või toetatava tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 7. näitab avalikkusele, et tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antava toetuse abil elluviidava tegevusega, ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/129 kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 kohaseid õliseemnete, puuvilla ja veinivalmistamise kõrvalsaadustega seotud sekkumisviise ning liidu toetuse ja ÜPP strateegiakavadega seotud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõudeid käsitlevad normid (ELT L 20, 31.01.2022, lk 197–205). Loe objektide tähistamise kohta lähemalt siit.

Lisaks peab toetuse taotleja kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni vastama määruse § 5 lõike 4 punktides 1, 3 ja 5 sätestatud nõuetele.

Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab määruse § 5 lõike 4 punktis 2 sätestatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

Toetuse määrad

Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115  artikli 83 lõike 1 punkti b ja lõike 2 punkti a alapunkti i kohaselt ühikuhinna alusel.

IRT kohta kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamise ning rakendamise korral arvutatakse toetuse suurus ühikuhinna alusel, mis on 50 eurot ühe loomühiku kohta aastas.

VVD kohta kontrolli- ja likvideerimisprogrammi koostamise ning rakendamise korral arvutatakse toetuse suurus ühikuhinna alusel, mis on 32 eurot ühe loomühiku kohta aastas.

Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on järgmised:

 1. vähemalt kuue kuu vanune veis – 1;
 2. alla kuue kuu vanune veis – 0,4.

Toetuse määramine

Taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele kontrollib PRIA.

Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud taotlus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja e-PRIAs maksetaotluse kuni kolmel järjestikusel aastal arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a. Maksetaotlusega koos esitatakse lõppkasusaajate nimekiri.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast.