Põllumajanduskindlustustoetus 2024

Meede 17.1 VIII voor EAFRD MAK 2014-2020

Tutvustus

Toetuse eesmärk on hüvitada osaliselt füüsilise isiku, mikroettevõtja, väikeettevõtja ja keskmise suurusega põllumajandustootja kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. Toetus aitab põllumajandustootjatel tulla toime kõige levinumate riskidega.

Toetusega hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed. Toetust antakse üksnes selliste kindlustuslepingute puhul, millega on hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju. Kindlustuspakkumus peab sisaldama muuhulgas teavet selle kohta, et kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 110 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD).

Toetustaotlusi saab esitada 28. veebruarist 31. detsembrini 2024. a. Kui toetuse andmiseks ettenähtud vahendid on lõppenud, teatab PRIA taotluste varasemast vastuvõtmise lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

Taotlusi saab esitada e-PRIAse-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust saab taotleda aktiivne põllumajandustootja, kes on füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes on sõlminud pärast toetuse taotluse esitamist enda poolt valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kuni 70% kindlustusmaksest, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

 • taotlejal ei ole riiklikku maksuvõlga või riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud;
 • taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduses või taimekaitseseaduses sätestatud süüteo toimepanemise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

 

Toetustaotlusele tuleb e-PRIAs taotletava toetuse suuruse kindlaksmääramiseks lisada kindlustuspakkumus.

Kindlustuspakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. kindlustusandja ärinimi ja äriregistri kood;
 2. teave kindlustatud eseme kohta;
 3. teave kindlustusmakse hüvitamise kohta. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%;
 4. teave selle kohta, et kindlustuslepinguga hüvitatakse sellised kahjud, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud või looma- või taimehaigus või kahjurite levik või keskkonnajuhtum, mille tõttu on kahjustunud rohkem kui 20% asjaomase põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust kolme eelneva aasta jooksul või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;
 5. kindlustusväärtus;
 6. kindlustusmakse suurus;
 7. kindlusperioodi pikkus.

 

Kindlustusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

Kindlustustoetus on ette nähtud selliste kulude katteks, mille on põhjustanud:

 1. ebasoodsad ilmastikuolud;
 2. looma- või taimehaigused;
 3. kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Kindlustusleping ei pea katma toetuse saaja kogu abikõlblikku toodangut (sh loomi), näiteks konkreetset põllumajanduskultuuri või loomaliiki. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

Kindlustusega hüvitatakse ainult eespool nimetatud kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspered.

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni 70% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab eelpool nimetatud kindlustusjuhtumit.

Toetuse taotlemise ja maksmise tingimused on sätestatud põllumajanduskindlustoetuse määrusega

Kohustused

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindluslepingu sõlmimist ja kindlustusmaksete täielikku või osadena tasumist PRIAle e-PRIA kaudu maksetaotluse koos kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse ärakirja või väljatrükiga või arvelduskonto väljavõttega.

Maksetaotluse esmakordse esitamise korral esitab toetuse saaja lisaks kindlustuspoliisi ja maksegraafiku ärakirjad.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

 • kindlustuspoliisi koopia (esmakordsel esitamisel);
 • teave kindlustusmakse osalise või täieliku tasumise kohta;
 • teave kindlustusmakse tasumist tõendavate dokumentide kohta.

Kindlustusmaksete arved ja arveid tõendavad maksedokumendid tuleb lisada e-PRIAs maksetaotlusele.

Toetuse saaja võib aastas esitada kuni neli maksetaotlust.

Toetuse määramine

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse PRIAs 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Toetuse maksmise otsuse teeb PRIA toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)