Põllud ja metsandus

Suurima osa igal aastal PRIA vahendusel väljamakstavast summast moodustavad toetused põllumaa harijaile, poollooduslike koosluste ja Natura-alade hooldajaile ning metsaomanikele. Kokku on hektaripõhiseid erinevaid toetusi ligi paarkümmend.