Mesilaspere toetus 2021

Riiklik

Tutvustus

Mesilaspere toetuse (edaspidi TARU) eesmärk on suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aidata kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Mesilasperede parem registreerimine võimaldab tõhustada mesilashaiguste leviku tõrjumiseks kasutatavaid meetmeid.

Toetus aitab osaliselt hüvitada mesilaspere pidamisega seotud kulusid (näiteks talvesööda kulud ja ebasoodsate ilmastikutingimustega kaasnevad talvekahjude kulud).

Meetme eelarve 2021. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 800 000 €. Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest.

Toetust saab taotleda 1.-17. maini 2021. a. elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.

 

NB! Olulised tegevused TARU toetuse taotlemisel:

 • Mesila peab olema registreeritud hiljemalt 1. mail 2021. a.
 • Mesilasperede arv 1. mai 2021 seisuga peab olema registrisse teavitatud ajavahemikul 1. - 17. mai 2021. a.
 • Toetuse taotlus tuleb esitada ajavahemikul 1.-17. mai 2021. Taotlusele märgitakse mesilasperede arv, kelle kohta toetust taotleda soovitakse.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

 • Toetust antakse loomatauditõrje seaduse § 4 tähenduses loomapidajale, kes peab mesilasi ja kellel on vähemalt üks mesilaspere.
 • Toetust antakse mesilaspere kohta, keda taotleja põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 1. mai 2021. a seisuga pidas ning kelle pidamisest ta teavitas PRIA põllumajandusloomade registrit hiljemalt 17. mail 2021. a.
 • NB! Mesilad, kus mesilaperesid peetakse, peavad olema hiljemalt 1. mail 2021. a  registrisse kantud. Pärast 1. maid 2021 registreeritud mesilatele ei saa 2021. aastal TARU toetust taotleda.
 • Toetuse saamiseks peab taotleja pidama taotluses märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini 2021. a.
 • Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit, tuleb mesilasperede arvu vähenemisest ja selle põhjustest teavitada PRIAt e-PRIA kaudu, esitades selleks taotluse muudatusavalduse. Muudatusavaldus tuleb esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates mesilasperede arvu vähenemisest. Kui mesilasperede arvu vähenemine on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, siis arvestatakse sellega toetuse menetlemisel ja taotleja osas ei rakendata toetusest ilmajätmist.
 • Kui taotluses märgitud mesilaspere pidamiskoht muutub enne 15. juunit, tuleb põllumajandusloomade registrit sellest teavitada. Mesilaspere pidamiskoha muutus võib olla põhjustatud näiteks mesilasperede korjele viimisest, rendile andmisest või muust. Pidamiskoha muutusest tuleb teavitada 7 tööpäeva jooksul mesilaspere pidamiskoha muutusest arvates, kuid mitte hiljem kui 15. juunil.

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks ei ole vääramatu jõud või erandlik asjaolu mesilaspere realiseerimine majandustegevusest tulenevalt). Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude hindamisel võetakse arvesse üksikjuhtudel ilmnenud asjaolusid.

Vääramatu jõuna ja erandlike asjaoludena käsitletakse näiteks järgmiseid juhtusid:

 • mesilaspere vargus (peab olema teavitatud Politsei- ja Piirvalveametit); 
 • karu rüüste (peab olema teavitatud Keskkonnaametit); 
 • taimekaitsevahendite väärkasutus (peab olema teavitatud Põllumajandus - ja Toiduametit (edaspidi PTA)).

Mesilaspere arvu teavitamiseks põllumajandusloomade registrile peab klient kõigepealt olema registreeritud PRIAs loomapidajana ja tal peab olema registreeritud tegevuskoht (mesila). Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda kohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui turustamise eesmärgil.

Mesila peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Iga ettevõtja või füüsiline isik peab enda ettevõtte/tegevuskoha andmed ise registrisse kandma.

Tegevuskoha registreerimiseks on  e-PRIA iseteeninduskeskkonnas e-teenus "Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused" (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Loomapidamisega tegelemise teade/Majandustegevusteade).

Kui loomapidajal on varasemalt mesila registreeritud, siis mesilasperede arvu teatamiseks on e-PRIA iseteeninduskeskkonnas teenus "Mesilasperede arvu teatamine" (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine).

Toetuse saamiseks tuleb taotlusperioodil 1.-17. maini 2021. a esitada e-PRIAs mesilaspere toetuse taotlus.

Taotlus on e-PRIAs eeltäidetud. Taotleja peab eeltäidetud andmeid kontrollima ja vajadusel parandama mesilasperede arvu, kelle kohta toetust taotleb.

Täpsemalt toetuse taotlemise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

 

TARU toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12 „Mesilaspere toetus“.

Täpsemat infot TARU toetuse nõuete kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Mesilate registreerimise ja mesilasperede arvu teatamise kohta saab lugeda PRIA kodulehelt alamlehelt Loomade register ja juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi. Kohapealsed kontrollid valitakse välja juhu- ja riskivalimiga, mis katab taotlejate seas kogu Eestit. Kohapealsed kontrollid viib läbi PTA.

PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

PRIA teeb toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 31. detsembriks 2021. a.

PRIA peadirektor kinnitas 1. oktoobril 2021. aastal mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 22,68 eurot abikõlbuliku mesilaspere kohta.

Ettevõtjatele majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 5 lõike 1 tähenduses kohaldatakse mesilaspere toetuse puhul komisjoni põllumajandusliku vähese tähtsusega abi määrust (EL) nr 1408/2013. Vähese tähtsusega abi (nn de minimis abi) määr ettevõtjatele on 25 000 eurot kolmeks majandusaastaks (koos taotletava toetusega vaadatakse jooksval majandusaastal ja sellele eelnenud kahel majandusaastal antud põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi). Ületava osa eest toetust ei maksta.

Füüsilistele isikutele, kes ei ole ettevõtjad MSÜS § 5 lõike 1 tähenduses ei tohi jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul antud mesilaspere toetus ületada 25 000 eurot. Füüsilistele isikutele komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 ei kohaldu.

Vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 17 lõikele 1 võib põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 sätestatud tingimustele.

Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Liidu (EL) reeglite kohaselt abi, mis oma väikese mahu tõttu ei moonuta EL-i sisest konkurentsi.

Taotlusel esitatud ja kindlakstehtud mesilasperede arvu vahe Toetuse suuruse arvutamine
Kindlakstehtud mesilasperede arv on suurem, kui taotlusel esitatud mesilasperede arv. Toetus määratakse taotluses märgitud mesilasperede arvu alusel.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem, kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja taotleja on mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või avastatud nõuete rikkumine. Toetus määratakse teavitatud mesilasperede arvu alusel.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja taotleja ei ole mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või on avastatud nõuete rikkumine, ning vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest. Toetust ei määrata.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem kui muudatusavaldusega teavitatud mesilasperede arv ja vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest. Toetust ei määrata.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 •  taotlemine ja taotluse esitamine:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

 • mesilate registreerimine ja mesilasperede arvu teavitamine:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)