Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) 2021

Meede 1 VII voor MAK 2014-2020

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- ja teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist.    

Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjaid ning panustada nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Käesolevaks programmperioodiks (MAK 2014-2020) kavandatud kogu meetme eelarve on 17,08 miljonit eurot, millest aastal 2021 on üleriigiliste ja maakondlike ulatusega tegevuste jaoks kavandatud 480 000 eurot.

2021. a on teadmussiirde üleriigilise ulatusega tegevuste jaoks kavandatud 375 000 eurot ja maakondlike tegevuste jaoks 105 000 eurot.

Eelarve on jagatud üleriigilise ulatusega tegevuste korral valdkondade vahel alljärgnevalt:

Taimekasvatus  75 000 eurot
Loomakasvatus 75 000 eurot
Metsandus  75 000 eurot
Toiduainetööstus 75 000 eurot
Ettevõtte majandamine 75 000 eurot

Maakondliku ulatusega tegevuste korral alljärgnevalt:

Harju maakond 7692 eurot
Hiiu maakond 4474 eurot
Ida-Viru maakond 5129 eurot
Jõgeva maakond 6663 eurot
Järva maakond 7009 eurot
Lääne maakond 5412 eurot
Lääne-Viru maakond 8222 eurot
Põlva maakond 6114 eurot
Pärnu maakond 9214 eurot
Rapla maakond 6974 euro
Saare maakond 7021 eurot
Tartu maakond 8834 eurot
Valga maakond 6216 eurot
Viljandi maakond 7761 eurot
Võru maakond 8265 eurot

   

Peamised muudatused on:

 • Sihtrühmana on lisatud toetusest kasusaajate hulka esitlus- ja teavitustegevuste puhul ka kutseõppeasutustes õppijad. Kuigi senine määrus ei takistanud neil esitlus- ja teavitustegevustel osalemist, siis konkreetselt neile suunatud tegevusi, mille peamiseks sihtrühmaks nad oleksid võinud olla, siiski teha ei saanud. Neile suunatud tegevused peavad olema seotud määruses nimetatud viie valdkonnaga ning need ei või moodustada tavapärast tasemeõppe osa.

 • Märkimisväärselt tõusis esitlustegevuste piirmäär. Välisriigis korraldatavate õppereiside ja ettevõtete külastuste korral lisatakse abikõlblike kulude hulka ka lennupiletid. Suurendatakse ka tehnika rentimise piirmäära.

 • Abikõlblike tegevuste hulka lisatakse õppereisid. Neid oli seni võimalik korraldada osade pikaajaliste programmide raames, kuid nüüdsest ka teadmussiirde ja teavituse toetuse raames. Minimaalne õppereisil osalejate arv on viis inimest. Õppereis peab koosnema erinevatest komponentidest. Kui soovitakse külastada ainult ettevõtteid, siis tuleb selleks ka edaspidi kasutada senist ettevõtete külastuse tegevuse liiki.  

 • Samuti lisandub abikõlbliku tegevusena üksikosaleja individuaalse õppereisi võimalus. Põhjendatud juhtudel võib saata õppereisile ka ühe inimese n-ö "teadmist koju tooma". Taotlejaks on sellisel juhul endiselt juriidiline isik, sest WTO reeglid ei luba maksta toetust otse kasusaajale. Selline õppereis võib olla ka pikemaajaline.

 • 12. veebruari 2021. a muudatuse tulemusena rakendus õigus tegevusi ellu viia kolme aasta jooksul. Määrus rakendus ka tagantjärele kõigi nende tegevuste puhul, mille suhtes oli PRIA teinud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse 2018. aasta, 2019. aasta või 2020. aasta taotlusvoorus.

 • Meetme vahendeid saab seoses MAK-i kaheaasatase üleminekuperioodiga kasutada kuni 2025. aasta 30. juunini (kuid kehtivad siiski ka konkreetse taotlusvooruga seotud tähtajad).

Toetuse taotlemisel üleriigilise või maakondliku ulatusega tegevustele palume taotluse koostamisel tutvuda ka pikaajaliste programmide raames planeeritavate teemadega. Pikaajaliste programmide raames tegevuste elluviijate ja elluviidavate tegevuste teemad ning ajakavad on leitavad veebilehelt pikk.ee.

Käesolevaks taotlusvooruks ei ole ELÜPS § 71 lõike 8 alusel ministri käskkirjaga kehtestatud prioriteetsete teemade loetelu.

 

Üleriigilise kui ka maakondliku ulatusega tegevuste elluviimise toetamiseks võetakse samaaegselt toetuse taotlusi vastu 14. aprillist kuni 19. aprillini 2021.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010. 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada PRIAle vormikohane toetuse taotlemise avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (hinnapakkumused teabe -ja koolitusmaterjalide koostamisel).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha meie kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlustel tuleb kindlasti märkida, kas taotletakse toetust üleriigilise või maakondliku ulatusega tegevusele ja planeeritava tegevuse valdkond. Info on oluline peale hindamist toimuval paremusjärjestuste koostamisel.

Juhime tähelepanu, et taotluse koostamisel tuleb jälgida järgmist:

 • erinevaid valdkondi käsitlevad tegevused tuleb esitada eraldi taotlusena;

 • erinevatele tegevustele toetuse taotlemiseks tuleb esitada eraldi taotlused;

 • maakondliku tegevuse korral ka iga maakonna kohta eraldi taotlus.

Mitme taotluse esitamisel palume saata kõik taotlused eraldi e-kirjaga.

Üleriigiliseks tegevuseks loetakse vähemalt kahe maakonna lõppkasusaajale suunatud tegevus. Seda ka juhul, kui tegevus toimub ühes maakonnas, kuid tegevusest võivad osa võtta isikud üle Eesti (nt konverentsid). Samuti loetakse üleriigiliseks tegevuseks trükised, mis lähevad jaotamisele üle Eesti.

Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajale suunatud tegevus.

Toetuse kasusaajateks on põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul s.t. hiljemalt taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).  

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 17. juuni 2015 määrusega nr 68  „Teadmussiirde ja teavituse toetus(viimati muudetud 10.04.2021, RT I, 10.04.2021, 4 mis kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja määruse (EÜ) nr 1305/2013 artikli 14 alusel.

Määruse kohaselt võib toetust taotleda juriidiline isik või asutus, kellel on:

 • toetatavate tegevuste elluviimiseks vajaliku pädevusega personal;
 • toetatava tegevuse korraldamise kogemus taotluse esitamise aastale eelnenud vähemalt kahe kalendriaasta jooksul.

Täienduskoolituste korraldamise puhul peab täienduskoolituse läbiviija asutus vastama täiskasvanute koolituse seaduses (edaspidi TäKS) sätestatud nõuetele.

Juriidilisel isikul või asutustel peab olema teadmussiirde ja teavituse meetme raames toetatavate tegevuste elluviimiseks vajaliku pädevusega personal. See tähendab, et taotlusvormil tuleb märkida tegevuse esineja, lektori kogemus või pädevus isiku(te) kaupa, mis eeldab, et lisaks asutuse nimele on välja toodud ka pädevate isikute nimed. Nõue loetakse täidetuks kui nt esineja esitatud teema kattub ametikoha põhivaldkonnaga. Kui teema ei kattu ametikoha põhivaldkonnaga, tuleb esitada lisaks kogemuse kirjeldus, kvalifikatsiooni tunnistus või koolituste nimekiri. Seega peab toetuse taotlejal olema tegevuse läbiviimiseks personal, kes omab piisavalt kogemusi, on korrapäraselt koolitatud või omab vastavat kvalifikatsiooni.

Kogemuse all mõeldakse, et isikul on töö- või õpikogemus käsitletava teema edastamiseks. Korrapärase koolituse all mõeldakse kahe aasta jooksul vähemalt üks kord vastava teema koolitusel osalemist. Korrapärast koolitustel osalemist on oluline tõestada juhul, kui personalil ei ole piisavalt kogemusi või ei ole kvalifikatsiooni vastaval teemal, mida ta teadmussiirde ja teavituse tegevuse raames käsitleb. Kvalifikatsiooni all mõeldakse, et isikul on esitletaval teemal pädevus vastava kvalifikatsiooni näol.

Meetme määrusele vastavalt kontrollib PRIA personali pädevuse vastavust taotlusvormil esitatud kirjelduse alusel. Lisaks võib PRIA vajaduse korral küsida taotlejalt personali pädevuse kohta tõendusdokumente, näiteks CV, koolitusel osalemise tunnistust, töökogemuse kirjeldus jmt.

Toetuse taotlejal peab olema vähemalt kahe eelneva kalendriaasta jooksul kogemusi sarnase tegevuse korraldamisel. Varasem kogemus lihtsustab teatud ürituste paremat planeerimist, sh eelarve planeerimist ning tagab, et tegevus saab edukalt ellu viidud ja võimalikult paljudele huvilistele kvaliteetne info edastatud.

Nõudeid taotlejale kajastab meetme määruse § 3 ning nõudeid toetuse saajale § 18.

Abikõlblikud kulud sõltuvad tegevuste liigist. Täpsemalt on abikõlblikud kulud loetletud meetme määruse §-s 6 ja mitteabikõlblikud kulud §-s 7.

Juhime tähelepanu, et käibemaksu abikõlblikkus tuleneb “Teadmussiirde ja teavituse toetuse“ määruse § 7 lõikest 4, kus öeldakse, et käibemaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkt c abikõlblik üksnes siis, kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav. Seega käibemaksu abikõlblikuks lugemisel ei ole aluseks isiku otsus loobuda võimalusest käibemaksuseaduse alusel sisendkäibemaksu maha arvata või tagasi küsida vaid sõltub seaduses sätestatud võimalustest.

Näiteks riigilt ei ole teoreetilist võimalust käibemaksu tagasi saada (sisendkäibemaksu arvestatud käibemaksust maha arvestada) isikutel, kes:

 • ei oma müügitulu (käivet);
 • tegutsevad vaid tegevusalal, mis on maksustatud 0% käibemaksumääraga (loetletud käibemaksuseaduse § 15 lõikes 4);
 • tegutsevad vaid tegevusalal, mis on maksuvaba (käibemaksuseaduse § 16).

Standardiseeritud ühikuhinna puhul toetuse saaja tegelikke kulusid ega nendega kaasnevat sisendkäibemaksu ei kontrollita ning käibemaks ei mõjuta ka standardiseeritud ühikuhinna suurust.

See tähendab, et § 9 sätestab toetuse määrad, mis on maksimaalsed suurused tegevustele ning sinna ei saa käibemaksu juurde liita (näiteks on ettevõtte külastuse toetuse määr 2000 eurot ühe kalendripäeva kohta ning sinna ei saa enam juurde liita käibemaksu ehk ei saa taotlust esitada summale 2000+20%km=2400 eurot).

Samuti ei saa vastavalt määruse § 9 lõikele 41 täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi korraldajad lisaks juurde küsida nõuetele vastavalt osalejalt osavõtutasu.

See tähendab, et tasu ei saa küsida infopäeval, konverentsil ega esitlusel osalejalt, kuna nendes tegevustes osalejatele puuduvad määruses nõuded ja taotlejale makstakse toetust kõigi nendes tegevustes osalejate eest (vaata § 5 meetme määruse muudatus 30.10.2017).

Juhime seejuures tähelepanu, et toetavas tegevuses osalejatele on sätestatud nõuded täienduskoolituse, ettevõtte külastuse ja õpiringi  korraldamise korral (§ 5 lg 7).

Käesoleva toetuse abikõlblikud kulud hüvitatakse toetuse saajale ehk taotlejale, kellele on tehtud toetuse määramise otsus.

Toetatavad tegevused on kirjeldatud meetme määruse §-s 4. Toetatav on loomakasvatuse, taimekasvatuse, metsanduse, toiduainetööstuse ja ettevõtete majandamise valdkondades järgmiste tegevuste elluviimine:

1. Koolitustegevuse korraldamine:

 • täienduskoolituse korraldamine;
 • koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu väljaandmine.
   

2. Esitlus- või teavitustegevuse korraldamine:

 • infopäeva korraldamine;
 • konverentsi korraldamine;
 • teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine;
 • esitlustegevuse korraldamine;

 • õppereisi korraldamine;

 • üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmine.

3. Ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.
 

Täienduskoolituse eesmärgiks on seatud oskuste omandamine. Koolitustegevusena toetatakse tööalast koolitust, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet. Mitmepäevane täienduskoolitus peab ajaliselt vähemalt ¼ ulatuses sisaldama praktilist õpet.

Toetust ei anta täienduskoolituse raames sellise teoreetilise või praktilise õppe läbiviimiseks, mis moodustab osa kesk- või kõrghariduse tavaprogrammidest või -süsteemidest.

Koolitus- või õppematerjal või käsiraamat võib olla nii digitaalne kui paberil. Koolitusmaterjal koostatakse eelkõige koolitusel õpitava sisu toetamiseks. Koolitusmaterjal põhineb koolitaja käsitlusel ja on suunatud väga kitsale sihtgrupile, mis määrab materjali sisu.

Õppematerjal ehk õppevahend on materjal, mille ülesanne on toetada õppimist ja pakkuda välja õppimise loogikat, mis sobib hästi just selle õppekavaga paremate õpitulemuse saavutamiseks. Õppematerjal käsitleb teemat, millel on avar ulatus ja mille järgi on laiem vajadus. Õppematerjal põhineb spetsialistide ja/või teadlas(t)e teadmistel, kogemustel ja praktikatel, on suunatud laiematele sihtgruppidele iseseisvaks õppimiseks.

Käsiraamat on raamat, mis sisaldab mingi elu- või tegevusvaldkonna kohta teavet ja kus see teave on süstematiseerituse tõttu kiirelt leitav. Käsiraamatu ülesanne on olla iseseisvaks juhendmaterjaliks piiritletud valdkonnas või teemal.

Infopäev on uuest, aktuaalsest teemast teavitamine - nt uued seadused, määrused, taime- või loomahaigused jne.

Konverents on organisatsioonide esindajate kogunemine teatavate kindlate küsimuste või probleemide arutamiseks ja otsustamiseks, teabe jagamiseks, konsultatsioonide korraldamiseks. Konverentsil on seotud teadus ja praktika, erinevad tegevustasandid. Ühepäevasel konverentsil toimuvad ühes kohas nii ettekanded, stendid kui ka näitused.

Teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine tähendab kõiki toiminguid kuni lõpliku materjali valmimiseni, alates käsikirjast kuni väljaandmiseni. Elektroonilise väljaande võib avaldada internetis ning seda võib levitada digitaalsel infokandjal. See võib olla väga erineval kujul nt CD, film, nutirakendus. Lisaks väljaandmisele võib toetatavate tegevuste hulka arvestada ka veebilehe või nutirakenduse haldamisega seotud kulud, mis on tehtud tegevuse abikõlblikkuse perioodi jooksul. Perioodiline väljaanne on korrapäraselt (kord kuus, kord kvartalis jne) välja antav väljaanne ning seejuures võib see olla nii paberil kui elektroonsena. Perioodilise väljaande maksimaalne ilmumise sagedus on kord kuus.

Esitlustegevused on praktilised tegevused, et illustreerida tehnoloogiat, uut või oluliselt parandatud tehnikat või uut tootmispraktikat. Tegevus võib toimuda nii ettevõttes kui mujal (nt teaduskeskuses, näitusehoones). Meetme raames toetatakse esitlustegevusi, mis tutvustavad uut juba olemasolevat tehnoloogiat, tegutsemis- või tootmisviisi. Toetatakse teavitustegevusi, millega teavitatakse sihtgruppe nende tööks vajalikel teemadel. Selgelt mõõdetavat kutsealaste oskuste arendamist ei toimu.

Ettevõtte külastus on teadmussiirde vorm, mille sisuks on kavandatud ja sihipärane tegutsevate ettevõtete või organisatsioonide külastus eeskätt põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Ettevõtte külastus toimub reaalse ettevõtte töökeskkonnas, mis võimaldab osalejatel näha ja tunnetada ettevõtte tegevusvaldkonda, tööspetsiifilisi iseärasusi, töökeskkonna tegureid. Ettevõtte külastus annab külastajale reaalse ettekujutuse asutuse, firma, organisatsiooni vms igapäevatööst. Külastus hõlmab mitut koolitusmeetodit: vaatlus, praktilised tegevused, vahetu suhtlemine, kogemuste vahetamine. Külastus eeldab põhjalikku ettevalmistust nii korraldajatelt, ettevõtetelt kui ka osalejatelt.

Õpiringi moodustab ühise huvi alusel ühinenud õppijate rühm, kes teatud perioodi jooksul plaanipäraselt kokku saab, et kas endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida, oma oskusi ja võimeid arendada. Õpiringi iseloomustab suhteliselt väike inimeste grupp ja avatud neutraalne keskkond. Õpiringis toimub teadlik ja tahtlik õppimine. Lisaks valdkonna- ja teemakohaste teadmiste ja oskuste täienemisele või lisandumisele saadakse koostööoskusi ja süvendatakse ning laiendatakse suhteid. Optimaalne grupi suurus on 7–12 inimest. Kindlasti on vajalik tegevuste koordineerimine ja ühine füüsiline õpiruum. Õpiringi juhendamine nõuab eelkõige grupiprotsesside ja grupi juhtimise kogemust.

Õppereis on teadmussiirde vorm, mille sisuks on osalejate teabevajaduste katmine. Lisaks on eesmärk kaasata õppereisidesse sihtrühmana ka valdkondlikes kutseõppeasutustes õppijad. Õppereiside sisuline eesmärk peab olema seotud määruses sätestatud tegevusvaldkondadega ning sisaldama endas erinevaid sisulisi õppereisi eesmärkidega seotud tegevusi.

Üksikosaleja õppereisile saatmine on üksikosalejatele suunatud tegevus, mille  sisuline eesmärk peab olema seotud määruses sätestatud tegevusvaldkondadega ning sisaldama endas erinevaid sisulisi õppereisi eesmärkidega seotud tegevusi. Üksikosalejaga õppereiside puhul on võimalik toetada selliseid välismaal toimuvaid õppereise, mida ühel või teisel põhjusel ei ole võimalik toetada grupile suunatud õppereiside ega ettevõtte külastuste alt. Üksikosalejaga õppereiside puhul on eelduste kohaselt tegemist ühe kallima tegevuse liigiga, mistõttu peab taotleja veenduma selle tegevuse põhjendatud vajalikkuses, majanduslikus otstarbekuses ning väljendama selle vajadust selgelt ka taotlusvormil. Üksiksosalejaga õppereis peab endas sisaldama erinevaid tegevusi, kuid meeles tuleb siiski pidada nagu kõikde teiste tegevuste korraldamiselgi,  et tegevus ei või olla seotud üksikosaleja üldise haridustaseme tõstmisega seotud tasemekoolituse, sealhulgas diplomi-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadi järgse õppega.

Teadmussiirde ja teavituse meetmest toetatavad tegevused ei tohi olla asutuse, toote jne reklaamimiseks.

Toetatavale tegevusele on kehtestatud veel nõudeid, mida palume lugeda meetme määrusest (§ 5).

Avalduse vormil on olemas sihtvaldkondade väli, mille täitmise vajadus tuleneb Eesti maaelu arengukavast 2014-2020 ning on seotud peamiselt meetme seireinfo kogumisega. Sihtvaldkondade kirjeldused on leitavad määruse (EL) 1305/2013 artiklist 5. Samuti on sihtvaldkonnad kirjeldatud Eesti Maaelu arengukavas 2014-2020 peatükis 5.

Toetuse taotluse täitmisel tuleb valida iga esitatud taotluse kohta kõige sobilikum sihtvaldkond, millesse tegevus panustab. Kui taotlus hõlmab mitut sihtvaldkonda, tuleb ikkagi valida üks ja kõige sobilikum. Sihtvaldkondade valik tehakse avalduse tabeli vastaval väljal noolekesele klõpsates avanevast menüüst. Kokkuvõttev lühikirjeldus on toodud ka avalduse vormi selgituse töölehel.

Kui koolitusmaterjali, õppematerjali, käsiraamatu või teabematerjali väljaandmise või siis elektroonilise väljaande väljaandmise ja haldamise käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutatavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui nimetatud tegevuste maksumus ei ületa 3000 eurot, või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumise. Autoritasude kohta ei pea hinnapakkumust esitama.

Põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise teemal korraldatud tegevuses osalemine on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013  tähenduses (edaspidi vähese tähtsusega abi) ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Vt meetme määruse § 2.

Vähese tähtsusega abi andmise reegleid tuleb järgida ainult selliste täienduskoolituse, infopäevade, konverentside ja esitlustegevuse korraldamisel, kui korraldatava ürituse tegevuse teema on suunatud põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisele (nt õuntest õunamoosi valmistamine).

Põllumajandustoodete esmatootmise teemal, mis on nimetatud aluslepingu I lisas (leitav kui klõpsate vasakus veerus või sisukorras loetelus oleval pealkirjal „Euroopa Liidu toimimise lepingu lisad“), ei ole riigiabi reegleid rakendada vaja ning on võimalik rakendada toetust määraga 100%. Põllumajandustooteks loetakse aluslepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas loetletud kalandus- ja vesiviljelustooted. Põllumajanduslik esmatootmine on aluslepingu I lisas loetletud põllundus- ja loomakasvatussaaduste tootmine ilma täiendava töötlemiseta kõnealuste toodete olemust muutmata.

Aluslepingu I lisa loetelu selgitav info asub siin

Otsitava toote koodi leidmiseks on võimalik kasutada statistikaameti lehel olevat otsingut, mille abil leiab tootegrupi /toote numbri kuhu otsitav toode kuulub.

Detailsema ja täpsema sisukirjelduse kohta on selgitus EMTA lehel. Seejärel tuleks uuesti veenduda kas otsitud toote nomenklatuuri number kuulub aluslepingu I lisas nimetatud toodete nimekirja.

Riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja on konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses, s.t on lõppkasusaaja.

Konkurentsiseaduse § 33 kohaselt peab abi andja (PRIA) tegema otsuse abisaajale vähese tähtsusega abi määramise kohta. Käesoleva määruse mõistes on abisaajaks tegevuses osaleva isiku ettevõtja.

Meetme määruse § 18 lõike 6 kohaselt peab toetuse saaja teavitama abisaajaid (tegevuses osalevaid ettevõtjaid) neile määratud vähese tähtsusega abist. Toetuse saajal tuleb ürituse toimumise eelteavituses teada anda, kas kavandatav tegevus on riigiabi ja kui on, siis orienteeruv riigiabi suurus iga üritusel osaleja kohta. Pärast ürituse toimumist peab toetuse saaja teatama osalejatele kirjalikult täpse abi suuruse osaleja kohta ja kontrollima ka vähese tähtsuse abi ülemmäärast kinnipidamist. Kõigi vähese tähtsusena antavate abide summa iga tegevuses osaleva ettevõtja kohta ei või ületada 200 000 eurot mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Ühe ettevõtja termin on selgitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 artikli 2 punktis 2.

Vähese tähtsusega abi vaba jäägi suurust on võimalik kontrollida registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu.

Vähese tähtsusega abi piirmäära arvestamisel käsitletakse ühe ettevõtjana Eesti sisest kontserni.

See tähendab, et kontserniks loetakse vaid Eestis seoseid omavaid ettevõtteid. Kui näiteks Eestis asuva tütarettevõtte A emaettevõte B asub Soomes ja sellel emaettevõttel on Eestis veel teinegi tütarettevõte C, siis vähese tähtsusega abi arvestamisel lähtume vaid ettevõtte A vähese tähtsusega abi suuruse jäägist. Teise Eestis asuva tütarettevõtte C vähese tähtsusega abi ei vaatle.

Abi saamise hetkeks loetakse ürituse toimumise alguse kuupäeva.

Kui abi saaja (koolitusel osaleva töötaja ettevõtte) vähese tähtsusega abi maht on täis, tuleb osalejal tegevuses osalemise eest endal tasuda.

Riigiabi saavad ettevõtjad on kohustatud ise pidama arvestust saadud vähese tähtsusega abi summa üle.

Toetuse saaja esitab peale tegevuse elluviimist PRIAle tegevuses osalenute nimekirja ja nende kohta arvestatud abi suuruse ning PRIA kannab saadud vähese tähtsusega abi summa riigiabi registrisse.

Kui ühest ettevõttest osaleb mitu töötajat, siis vähese tähtsusega abi registrisse kandmisel osaleja kohta arvestatud summad summeeritakse ja kantakse registrisse ettevõtte kohta ühe summana.

Metsa majandamise teemal korraldatud tegevusel osalemine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014  artikli 38 tähenduses.

Nimetatud määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt võib abi anda vaid nende tegevuste eest, millel on ergutav mõju. Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja (üritusel osaleda soovija) on esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist. Lähtudes komisjoni selgitusest, on abisaajaks toetuse lõppkasusaaja, kes peab esitama toetuse taotlejale taotluse enne toetatava tegevusega alustamist.

Selleks, et toetuse saaja saaks tegevusel osalejate käest osalemissoovi väljendavad avaldused (abitaotlused), peab ta nimetatud avalduse soovitusliku vormi avaldama oma kodulehel või korraldama selle edastamise üritusel osalejatele.

Abi ei või anda raskustes olevale ettevõtjale (st PRIA ei maksa toetust raskustes olevate ettevõtjate töötajate kohta, kes osalesid toetataval üritusel).

Ettevõtja raskustes (mitte)olemist hindab esimesena ettevõtja ise, siis toetuse saaja. Tegevuses osalev ettevõtja esitab taotlejale kinnituse, et ta ei ole raskustes komisjoni määruse (EÜ) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 mõiste kohaselt. Seda teeb ta osalejate registreerimise vormil tegevuses osalemise kinnitamist allkirjastades.

Metsandusele suunatud tegevuste korral peab tegevuse korraldaja osalejate registreerimiseks kasutama vormi „Teadmussiirde ja teavituse meetme tegevustes osalejate nimekiri kui tegevus on riigiabi metsa majandamisega tegelevale isikule komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikkel 38  tähenduses“.

Taotleja saab veenduda osaleja esitatud info õigsuses tutvudes tema majandusaasta aruannete või muu avalikult saada oleva infoga.

Taotluste hindamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, kes teeb PRIAle taotluste paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku.

Taotlusi hinnatakse ELÜPS § 77 lõike 4 alusel enne kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist meetme määruse § 14 lõikes 9 ja lisas 1 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Taotluse hinde kujunemise kohta on koostatud lisaks määruse seletuskirjas olevale ka Exceli vormingus näide.

Taotluse hindamise kriteeriumidest ja hindamise korra täpsustavatest tingimustest palume lugeda meetme määrusest (§ 14) ja taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimustest (§ 16).

Taotluste paremusjärjestuses loetakse paremaks kõrgema hindepunktide kaalutud keskmise saanud taotlus. PRIA avaldab paremusjärjestuse kodulehel meetme infot kajastaval lehel plokis "Abiks taotlejale" pealkirja „Taotluste hindepunktid“ all.

Toetuse määrad

Toetuse lihtsustatud korras maksmiseks on välja töötatud standardiseeritud ühikuhinnad. Ühikuhinnad saadi Maaelu Arendajate Ühingu läbiviidud uuringu tulemusel. Standardiseeritud ühikuhinna rakendamise aluseks on Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 1303/2013 artikkel 67 lõike 1 punkt b) ja lõige 5.

Meetme määruses § 9 on alates 01.03.2019 kehtestatud täienduskoolituse puhul osaleja toetuse määr ühe kalendripäeva kohta 77 eurot, infopäeva puhul 62 eurot ning konverentsi korraldamise korral 101 eurot osaleja kohta.

Koolitusmaterjali, õppematerjali, käsiraamatu ja teabematerjali väljaandmise või elektroonilise väljaande väljaandmise või haldamise ning  esitlustegevuse, ettevõtte külastuse, õpiringi, õppereisi ja üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korraldamise korral antakse toetust kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (ELÜPS), arengukavas ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust pärast taotluse hindamist ning üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt. Taotluse rahuldamise otsus tehakse neile toetuse taotlustele, mis on saanud iga hindamiskriteeriumi koondhindeks vähemalt kaks hindepunkti. Koondhindeks on aritmeetiline keskmine arv, mis saadakse hindajate antud hinnete summa jagamisel hindajate arvuga.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast ehk hiljemalt 9. septembriks 2021.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsused teatavaks elektroonilise kätte toimetamise teel põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile juhul, kui olete toetuse taotlemise avaldusele teinud vastava märke. Seega palume teil üle kontrollida PRIA kliendiregistris olevad andmed kas e-PRIAs või võtta ühendust kliendiregistriga.

Samuti palume e-PRIA kaudu toimuva  kirjavahetuse sujuvama toimimise eesmärgil üle kontrollida volitatud isikute õigused ja nende e-posti aadressid.

Kohustused

Toetuse saaja viib tegevused ellu ja esitab maksetaotluse ja nõutud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest arvates.

Oluline on see, et kui taotletakse toetust täienduskoolituse, infopäeva ja konverentsi korraldamiseks, siis ei pea PRIA-lt toetuse saamiseks esitama kuludokumente, vaid koos maksetaotlusega tuleb kümne tööpäeva jooksul alates tegevuse lõppemisest esitada tegevuses osalenud isikute allkirjadega vormikohane nimekiri. Kui toetatava tegevuse teema seostub väheste tähtsuse abiga või riigiabiga, siis peab olema osalejate nimekirjas täidetud ka veerg „abisumma osaleja kohta“.

Veebis korraldatud tegevuste korral tuleb samuti koostada PRIA vormil nimekiri.  Kuid  osalemise ja tegevuse toimumise tõendamiseks on vaja lisada nimekirjale koolitussüsteemi logi väljavõte või ekraanipildid vms, millelt on näha , infopäeva alguse ja lõpu kellaegasid ja kuupäeva, jms ülekande infot,  osaleja nimi ja vähemalt sisselogimise/koolitusega liitumise aeg või koolitusel viibimise aeg.

Juhul kui süsteemist ei ole võimalik  osalemise tõendamiseks väljavõtteid teha siis võib ka osaleja tõendada enda osalemist digiallkirjaga.

Metsandusele suunatud tegevuste korral peab tegevuse korraldaja osalejate registreerimiseks kasutama vormi „Teadmussiirde ja teavituse meetme tegevustes osalejate nimekiri kui tegevus on riigiabi metsa majandamisega tegelevale isikule komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikkel 38  tähenduses

Esitlustegevuse korral tuleb koos maksetaotlusega kümne tööpäeva jooksul alates tegevuse lõppemisest samuti esitada tegevuses osalenud isikute allkirjadega vormikohane nimekiri. Toetuse saamiseks tuleb esitada ka kuludokumendid, milleks on aega kaks aastat peale PRIA poolt toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Ülejäänud tegevuste (koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu väljaandmise, teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmise või haldamise, ettevõtte külastuse,  õpiringi, õppereisi ja üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korraldamise eest toetuse saamiseks on vaja PRIAle esitada koos maksetaotluse ja tegevuses osalejate nimekirjaga ka kuludokumentide nimekiri koos kuludokumentidega.

Õpiringide puhul on üheks nõudeks, et õpiring peab toimuma taotluses esitatud perioodil vähemalt neli korda ehk toetus makstakse välja üksnes siis, kui toetuse saaja on korraldanud kõik taotluses esitatud kokkusaamised.

Kui üritusel osaleb vähem osavõtjaid kui algselt planeeritud, siis makstakse toetus vastavalt osalejate arvule, samas peab olema täidetud miinimum nõue osalejate arvu kohta. Kui osaleb rohkem, siis makstakse toetus välja vastavalt taotluses heaks kiidetud summale.

Tähelepanu palume pöörata erinevate tegevuste, kulude ja taotluse kohta kehtestatud piirmääradele, milliseid käsitleb meetme määruse § 9.

Üritustel osalejate arv peab vastama vähemalt meetme määruse  § 5 lõikes 6 toodud nõuetele.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja peab tegevuse elluviimisel täitma tegevuste tähistamise nõudeid. Tähistama peab näiteks trükised ja materjalid ning üritusel peab olema väljas plakat. Täpsemad juhised on toodud PRIA kodulehel.

Samuti tuleb täienduskoolituse, infopäeva, konverentsi ja esitlustegevuse toimumise kohast ning ajast teavitada veebilehe www.pikk.ee vahendusel. Selleks edastab toetuse saaja info aadressile info [at] nouandeteenistus [dot] ee (info[at]nouandeteenistus[dot]ee). Teavitus peab olema tähistatud Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemiga.

Toetuse saaja peab teavitama ka PRIAt e-posti aadressil infopaev [at] pria [dot] ee (infopaev[at]pria[dot]ee) ja Maaeluministeeriumi e-posti aadressil infopaev [at] agri [dot] ee (infopaev[at]agri[dot]ee) Teavitused peavad olema edastatud vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)