Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus 2021

Meede 8.6 VII voor EAFRD

Taotlusi menetleb, teeb toetuse määramise otsuseid ning samuti teostab kontrolli SA Erametsakeskus. 

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetatakse tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamist, hooldusraiet kuni 30 aastases puistus, kasvavate puude laasimist ja ulukikahjustuste ennetamist.

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Täpsema info toetuse taotlemiseks leiab SA Erametsakeskuse kodulehelt www.eramets.ee/toetused/metsameede/.

 

VASTUVÕTU AEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 22. septembrist kuni 6. oktoobrini 2021. a

Taotlusi saab esitada e-PRIA iseteenindusportaalis. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIA keskkonda taotlust esitama.  Erinevad juhendid ja abiinfo e-PRIA kasutamise kohta on leitavad PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsused teeb PRIA poolt delegeeritud asutusena SA Erametsakeskus. Toetused maksab välja PRIA pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolt teostatud kontrolli.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  11.05.2015 määrusega nr 59 "Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus".

Toetust võib taotleda metsaühistu, füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes vastab mikroettevõtja määratlusele, või füüsiline isik tema omandis oleva maapiirkonnas paikneva metsamaa kohta.

Mikroettevõtja määratluse kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa komisjoni soovitusest ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) määratlust käsitlevast teatmikust.

Mikroettevõtja (v.a FIE) peab esitama eelmise majandusaasta aruande äriregistrisse enne taotluse esitamist.

Lisateavet saab SA Erametsakeskusest telefonidel 5683 6537 ja 5356 7390 ning e-posti aadressil metsameede [at] eramets [dot] ee (metsameede[at]eramets[dot]ee).