Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõude esitamise voor 2021

Meede 9.1.2 EAFRD

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 80% ja Eesti riigi eelarvest 20% ulatuses. Meetme eelarve kogu programmperioodiks on 6 miljonit eurot.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse väljamakse saamiseks tuleb toetuse saajal esitada PRIAle kuni viiel aastal alates taotleja esmakordsest taotleja tunnustamisest maksetaotlus.

Maksetaotlust saavad esitada vaid need toetuse saajad, kellele PRIA on varasemalt käesoleva meetme raame taotluse rahuldamise otsuse teinud.

Vastavalt maaeluministri 30.10.2017 määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ § 13 lg 3 teatab PRIA maksetaotluse esitamise tähtaja. Palume esitada maksetaotlus ajavahemikus 18.10.2021-30.11.2021.

Maksetaotluse esitamine:

  1. Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud maksetaotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).
  2. Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe tn 4, Tartu 51010.

Toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel lähtutakse taotleja esmakordse tunnustamise ajast ja tema maksetaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse põllumajandussektori tootjarühma puhul tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest või metsandussektori tootjarühma puhul tema liikmeks olevate metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike toodetud puidu turustamisest. Täpne arvutamise alus on leitav meetme määrusest.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Vormid

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)