COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale

Riiklik

Tutvustus

Erakorralist toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega tegevusvaldkonnas, mida koroonaviiruse puhang on negatiivselt mõjutanud. Toetust antakse riigiabina COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks.

Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIA iseteeninduskeskkonnas.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil https://epria.pria.ee/.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, siis tuleb esmalt täita avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“.

Erakorralise toetuse taotluse esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst „Taotlemine“ ning klõpsake seejärel nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige meede „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale“.

Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad e-PRIA portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

Toetust saab taotleda piimatõugu lehma kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt nelja piimatõugu lehma.

Toetust saab taotleda lihatõugu veiste kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri  seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt kolme ammlehma või viit lihatõugu veist.

Nimetatud ammlehm või lihatõugu veis, kelle kohta toetust antakse, peab kuuluma herefordi (Hf), limusiini (Li), aberdiin-anguse (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveise (Hc), piemonti (Pi), helesse tõugu (Ba), simmentali (Si), belgia sinise (Bb), dexteri (De), galloway (Ga), aubraci (Au), saksa šorthorni (SH), salersi (SA), tirooli halli (GR) või wagyu (WA) tõugu või olema asjaomaste tõu tunnustega veis, kes on saadud lihatõugu veisega ristamisel ja kuulub lihatootmiseks peetavate veistega samasse karja.

Toetust saab taotleda emise kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte emist. Juhul kui taotleja peab nii emiseid kui sigu, antakse toetust ainult emiste kohta.

Toetust saab taotleda sigade kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 20 siga. Toetust antakse sigade kohta vaid siis, kui taotleja ei pidanud 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel emiseid.

Toetust saab taotleda uttede ja emakitsede kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viit utte või emakitse. Arvesse lähevad uted ja emakitsed, kes 2020. aasta 31. detsembril olid vähemalt ühe aasta vanused või poeginud.

Toetust saab taotleda vuttide kohta,  kui taotleja pidas 2020. aasta 1. detsembri seisuga vähemalt 100 vutti ning kes on 2020. aasta 1. detsembri seisuga esitanud loomatauditõrje seaduse alusel majandustegevusteate vuttide pidamise kohta toodangu turustamise eesmärgil. Vuttide puhul arvutatakse toetuse suurus nende vuttide arvu alustel, kelle suhtes on 2020. aasta 1. detsembri seisuga tehtud jõudluskontroll. Nende vuttide puhul, kelle suhtes jõudluskontrolli tehtud ei ole, arvutatakse toetuse suurus 2020. aasta 1. detsembri seisuga selle toetuse menetlemise käigus kindlaks tehtud vuttide arvu alusel. Vuttide kindlakstehtud arvud 1. detsembri 2020. a seisuga esitab PRIAle Põllumajandus- ja Toiduamet.

Toetust saab taotleda mahemunakana kohta, kui taotleja pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga mahepõllumajanduse registri andmetel munakanu ja kes 2020. aasta 31. detsembri seisuga on esitanud loomatauditõrje seaduse alusel majandustegevuse teate mahepõllumajanduslike munakanade pidamise kohta munade turustamise eesmärgil.

Toetust saab taotleda kartulikasvatuses hektari kohta, kui taotleja kasvatas 2020. aastal kartulit vähemalt ühel hektaril. Toetust on õigustatud saama ettevõtja, kes 2020. aastal kasvatas kartulit, ja turustas oma toodangut. Kui taotleja on varasemalt PRIAlt pindalatoetust taotlenud, siis võetakse aluseks 2020. aasta taotlusele märgitud põllud. Juhul kui taotleja ei ole 2020. aastal esitanud PRIAle pindalatoetuste taotlust või ei olnud taotlusele kantud kõik kartulipõllud, tuleb lisaks esitada 2020. aasta kartulipõldude katastritunnused, põldude numbrid  ja nende pindala 0,01 hektari täpsusega.

Toetust saab taotleda maasikakasvatuses hektari kohta, kui taotleja kasvatas 2020. aastal maasikaid vähemalt ühel hektaril. Toetust on õigustatud saama ettevõtja, kes 2020. aastal kasvatas maasikat ja turustas oma toodangut. Kui taotleja on varasemalt PRIAlt pindalatoetust taotlenud, siis võetakse aluseks 2020. aasta taotlusele märgitud põllud. Juhul kui taotleja ei ole 2020. aastal esitanud PRIAle pindalatoetuste taotlust või ei olnud taotlusele kantud kõik maasikapõllud, tuleb lisaks esitada 2020. aasta maasikapõldude katastritunnused, põldude numbrid  ja nende pindala 0,01 hektari täpsusega.

Toetust saab taotleda lill- ja spargelkapsa, valge peakapsa, punase peakapsa, porgandi ja söögipeedi (edaspidi köögivili) kasvatamisel hektari kohta, kui taotleja kasvatas 2020. aastal köögivilja kokku vähemalt ühel hektaril. Toetust on õigustatud saama ettevõtja, kes 2020. aastal kasvatas köögivilja ja turustas oma toodangut. Kui taotleja on varasemalt PRIAlt pindalatoetust taotlenud, siis võetakse aluseks 2020. aasta taotlusele märgitud põllud. Juhul kui taotleja ei ole 2020. aastal esitanud PRIAle pindalatoetuste taotlust või ei olnud taotlusele kantud kõik köögivilja põllud, tuleb lisaks esitada köögiviljapõldude katastritunnused, põldude numbrid  ja nende pindala 0,01 hektari täpsusega. Lisaks tuleb täpsustada köögiviljapõllul  kasvatatud põllumajanduskultuurid.

Toetust saab taotleda maheteraviljakasvatuses hektari kohta, kui taotleja kasvatas 2020. aasta 31. detsembri seisuga mahepõllumajanduse registri andmetel maheteravilja vähemalt viiel hektaril üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal.

Toetuse saamiseks tuleb esitada e-PRIA iseteeninduskeskkonnas taotlus ajavahemikus 15.-22. märtsini.

Taotlusel saab valida ühe või mitu põllumajandusliku tegevusvaldkonna, mille osas soovitakse toetust taotleda.

Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on õigusaktide kohaselt nõutav. Tavapärane majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud peale majandusaasta lõppu.

Näiteks: Kui taotleja majandusaasta lõppes 31.12.2019, siis tema majandusaasta aruande esitamise tähtaeg oli 31.10.2020. Kui taotleja majandusaasta lõppes 30.06.2020, siis majandusaasta aruande esitamise tähtaeg oli 31.12.2020. Mõlemal juhul on aruande esitamise tähtaeg saabunud, seega peavad olema need majandusaasta aruanded äriregistrile esitatud. Kui majandusaasta aruanne on esitamata, siis taotlust esitada ei saa.

Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ning ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja riigiabi ajutise raamistiku punkti 22 alapunktis c sätestatud tingimustel. Täpsemalt saab lugeda maaeluministri määrusest.

Toetuse määramine

Toetust makstakse riigiabina. Kui ühe taotleja kohta (üheks taotlejaks loetakse üksteisega seotud ettevõtjad vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele) on riigiabi piirmäär 225 000 eurot täitunud, siis talle selle raamistiku alusel abi andmist kohaldada ei saa, kuid tal on siiski võimalik vähese tähtsusega abina saada kuni 25 000 eurot.

PRIA arvestab toetuse ühikumäärad toetatavate põllumajanduslike tegevusvaldkondade kaupa.

Piimatõugu lehmade, lihatõugu veiste, sigade, uttede ja emakitsede, vuttide ja mahemunakanade, kartulikasvatuse, maasikakasvatuse, köögiviljakasvatuse ja maheteraviljakasvatuse ühikumäärad selguvad pärast toetustaotluste kontrolle. Seakasvatamise valdkonnas on emiste ühikumäär sätestatud määrusega  221 eurot. Ühikumäärade arvutamisel arvestab PRIA vastavate rahaliste vahendite olemasolu ja nende jaotust tegevusvaldkondade vahel (sh köögiviljakasvatuse puhul vajadusel ka kultuuride vahel) ning vastavate tegevusvaldkondade kõikide nõuetele vastavate põllumajandusloomade või hektarite arvu.

Piimalehma-, sea- ja emise-, ute- ja emakitse-, vuti-, kartuli-, maasika- ja köögiviljakasvatuse erakorralise toetuse osas teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ning kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

Mahemunakanade-, lihaveiste- ja maheteraviljakasvatuse erakorralise toetuse osas teeb toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse PRIA ettepaneku alusel Maaelu Edendamise SA (MES), kes kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)