Põllumajandustootja asendamise toetus 2022

Riiklik

Tutvustus

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärk on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele. Toetusega hüvitatakse asendusteenuse osutajale kuni 100 protsenti põllumajandustootja või tema töötaja asendamiseks tehtud kuludest tema puhkuse, haiguse, kuni 12-aastase lapse põetamise ja rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral.

Toetust ei maksta otse põllumajandustootjale, kelle ettevõttes asendamine toimub, vaid asendusteenuse osutamist korraldavale organisatsioonile või ettevõttele, mis on välja töötanud Eestit hõlmava asendusteenuse arengukava ja struktuuri ning korraldab asendusteenuse osutamist. Varasemalt on nõuetele vastavaks taotlejaks ja toetuse saajaks olnud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ning seega peaks põllumajandustootja, kes soovib kasutada toetatavat asendusteenust, pöörduma oma sooviga ETKL-i poole. Täpsemat infot ETKL-i poolt korraldatava ja pakutava asendusteenuse kohta saab lugeda siit.

Taotlust saab esitada 20. detsembrist 2021 kuni 17. jaanuarini 2022.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

Tingimused

Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes on välja töötanud kogu Eestit hõlmava asendusteenuse tegevuskava ja struktuuri ning on sõlminud lepingud põllumajandustootjatega  asendusteenuse osutamiseks.

Asendaja võib olla isik:

 1. kellel on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või
 2. kes on pärast keskhariduse omandamist lõpetanud kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe või
 3. kellele on kutseseaduse alusel ja korras antud vähemalt kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku 3. taseme kutsetasemele vastav kutse põllumajandustöötajana töötamiseks või
 4. kes on läbinud asendaja koolituse ning kellel on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või
 5. kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.

Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal olla rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei või ületada 1 000 000 eurot ning tema ettevõttes peab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) põllumajandusloomade registri andmetel olema vähemalt viiele loomühikule vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse osutamise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga. 

Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

 1. üle 24 kuu vanune piimatõugu veis - 1 lü;
 2. 6–24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis - 0,6 lü;
 3. kuni 6 kuu vanune veis - 0,2 lü;
 4. emis või kult - 0,33 lü;
 5. nuumsiga - 0,1 lü;
 6. üle 1 aasta vanune kits või lammas - 0,5 lü.

Toetuse määramine

Toetuse määramine otsustatakse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest alates, seega hiljemalt 29. märtsil 2022. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks taotluses näidatud päevatasu määr, taotletud toetuse summa ning riigieelarves eraldatud vahendite suurus. Toetuse päevatasu maksimaalne määr on 140 eurot. Kui nõuetekohaseid taotlusi on rohkem kui üks, määrab PRIA toetuse taotlejale, kellel on sõlmitud enim lepinguid põllumajandustootjatega ja kelle taotletud maksimaalne päevatasu määr on madalaim.

Toetust makstakse PRIA-le esitatud maksetaotluse ja tegevuse elluviimist ning kulude tegemist tõendavate dokumentide alusel taotlejale, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotlus tuleb esitada pärast tegevuse elluviimist kuni neljas osas, viimane esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2023. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest, seega hiljemalt 7. märtsil 2023 (kui nõuetekohane maksetaotlus esitatakse 16. jaanuaril 2023).

Taotleja peab võimaldama PRIA-l kohapeal kontrollida kõiki toetuse määramise ja maksmisega seotud dokumente.

Abiks taotlejale

e-PRIA juhend

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)